Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.2. Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі

3.1. Основні поняття

У системі стандартів безпеки праці встановлена термінологія по основним поняттям охорони праці.

Безпека праці – це стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих факторів.

Техніка безпеки – це система організаційних і технологічних заходів, а також технічних засобів, що запобігають впливу на працюючих небезпечного та шкідливого виробничих факторів.

Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають чи зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів.

Умови праці – це об’єктивне суспільне явище, що виникає і формується в процесі праці людини. Вони формуються з таких елементів: санітарно-гігієнічних, що визначають зовнішнє середовище в робочій зоні; психофізіологічних – робоча поза в процесі праці, навантаження, напруга: естетичних елементів процесу виробництва та праці; соціально-психологічних 1 соціально-економічних відносин у суспільстві, психологічний клімат, відношення до праці.

Нещасним випадком на виробництві вважається випадок впливу на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов’язків чи завдань керівника робіт.

Основними причинами виробничих травм у туристських комплексах є такі: падіння з висоти, недотримання технологічних процесів, ураження електрострумом, дорожньо-транспортні пригоди.

Професійним захворюванням називається захворювання, що виникло внаслідок довгострокового впливу на працюю чого будь-якого шкідливого фактора роботи (професійної шкідливості).

Професійні шкідливості обумовлені недоліками організації праці технологічними процесами (наприклад, утворенням пилу, виділенням шкідливих пар і газів, шумом, вібрацією, випромінюванням). Чи відноситься виникле в умовах виробництва захворювання до професійних, визначає лікарсько-трудова експертна комісія (ЛТЕК). Ушкодження здоров’я при нещасному випадку виражається травмою чи каліцтвом, що є безпосередньою причиною втрати працездатності чи смерті потерпілого.

3.2. Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі

Згідно зі статтею 22 Закону України “Про охорону праці”, розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій проводиться таким чином: роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань 1 аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Всеукраїнським об’єднанням профспілок.

За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішується посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов’язковим для роботодавця.

Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною праці може бути оскаржене в судовому порядку.

Розслідуванню й обліку підлягають нещасні випадки, що відбулися з робітниками та службовцями, які знаходяться на постійній, тимчасовій і сезонній роботі, позаштатними робітниками та працюючими за сумісництвом; членами організації орендарів, а також з особами, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві; особами, що працюють за сімейним підрядом; на спорудженні будинків (чи інших об’єктів); студентами й учнями при проходженні практики чи виконанні роботи на підприємствах; працівниками позавідомчої охорони.

Нещасні випадки зі студентами вузів розслідуються і враховуються в порядку, встановленому Законом України “Про охорону праці”.

Розслідуванню й обліку підлягають такі нещасні випадки: травми, гострі професійні захворювання й отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, враження блискавкою, ушкодження в результаті контакту з тваринами і комахами, а також інші ушкодження здоров’я при стихійних лихах (землетрусах, зсувах, повенях, ураганах та ін.). що відбулися: при виконанні трудових обов’язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні яких-небудь дій у туристському комплексі. По дорозі на роботу чи з роботи, на транспорті підприємства сторонньої організації, що надала його відповідно до договору (заявки); на території туристського комплексу чи в іншому місці роботи протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви, а також протягом часу, необхідного для упорядкування знарядь виробництва, одягу тощо перед початком роботи: під час проведення суботника (недільника), незалежно від місця його проведення, надання шефської допомоги підприємствам: при аваріях на виробничих об’єктах, устаткуванні. У робочий час на громадському транспорті чи при слідуванні пішки з працівником, чия діяльність пов’язана з пересуванням між об’єктами обслуговування, а також при проходженні до місця роботи з завданням адміністрації. В робочий час на особистому легковому транспорті за наявності розпорядження адміністрації на право користування його для службових поїздок чи за дорученням адміністрації; у робочий час через нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або навмисним убивством працівника при виконанні ним трудових обов’язків.

Не підлягають обліку випадки природної смерті, самогубства, а також травми, отримані потерпілими при скоєнні ними злочинів.

Нещасний випадок на виробництві, що викликав у працівника втрату працездатності не менше одного дня або необхідність його переводу на іншу роботу на один день і більше відповідно до медичного висновку, оформляється актом форми Н-1. Адміністрація туристського комплексу зобов’язана видати потерпілому чи особі, що представляє його інтереси, акт форми Н-1 про нещасний випадок, оформлений державною або російською мовою, не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, складання актів форми Н-1, розробку та реалізацію заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник туристського комплексу (структурного підрозділу). Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням І обліком нещасних випадків на виробництві, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснюють: міністерства, відомства, вищестоящі господарські органи, профспілкові комітети підприємств, технічна Інспекція праці, ради та комітети профрад, органи державного надзору на підконтрольних підприємствах (об’єктах).

У випадку відмови адміністрації у складанні акта форми Н-1, а також при незгоді постраждалого чи іншої зацікавленої особи зі змістом акта у термін не більше семи днів з моменту подачі заяви конфлікт розглядається профспілковим комітетом підприємства. Його рішення є обов’язковим для виконання адміністрацією підприємства.

За необхідності профспілковий комітет запитує висновок технічного інспектора праці, лікувально-профілактичної установи про встановлення факту нещасного випадку, його обставин і причин, визначення кола осіб, що припустили порушення правил з охорони праці, стандартів безпеки праці. Висновок технічного Інспектора праці є обов’язковим для адміністрації та профспілкового комітету підприємства.

При виявленні порушень, допущених при оформленні акта форми Н-1, технічний (головний технічний) інспектор праці чи представник органу державного нагляду на підконтрольних підприємствах (об’єктах) мають право вимагати від керівництва підприємства його повторного складання.

Розбіжності між адміністрацією туристського комплексу та технічним інспектором праці можуть бути вирішені головним технічним Інспектором праці ЦК профспілки по області (місту, краю, республіці), відділом охорони праці ЦК профспілки, відділом охорони праці ради профспілок по підприємствах безпосереднього обслуговування, а між головними технічними Інспекторами праці центрального комітету 1 ради профспілок – відділом охорони праці Всеукраїнського об’єднання профспілок.

Про кожен нещасний випадок, що відбувся на виробництві, постраждалий чи очевидець повинен протягом зміни повідомити своєму безпосередньому керівнику, який зобов’язаний:

– терміново організувати першу допомогу постраждалому і його доставку в медсанчастину чи іншу лікувальну установу;

– повідомити про те, що трапилося, керівнику підрозділу;

– зберегти до початку роботи комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та стан устаткування в тому вигляді, яким вони були під час події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих працівників і не призведе до аварії). Керівник під розділу, деставсянещаснийвипадок, зобов’язаний негайно повідомити про те, що трапилося, керівнику підприємства й голові профспілкового комітету.

Медсанчастина (поліклініка) протягом доби інформує керівника та профспілковий комітет підприємства, що обслуговується, про кожен нещасний випадок із працюючими, що звернулися за допомогою, в тому числі про нещасні випадки, що трапилися з командированими та працівниками сторонніх організацій, які виконують роботи на об’єктах туристського комплексу.

Комісія в складі: начальника цеху (головного фахівця підприємства), начальника відділу (бюро, інженера, фахівця, що виконує його обов’язки) охорони праці підприємства (цеху), старшого громадського інспектора з охорони праці чи іншого представника профспілкового комітету цеху (підрозділу) зобов’язана: протягом трьох діб провести розслідування обставин, виявити причини нещасного випадку, запитати очевидців і осіб, що допустили порушення правил охорони праці, стандартів безпеки праці, по можливості одержати пояснення від постраждалого; скласти акт форми Н-1 у чотирьох екземплярах, в якому вказати причини нещасного випадку і заходи щодо його попередження в майбутньому і направити акт керівнику підприємства для затвердження. До акта додаються пояснення очевидців, потерпілого, плани, схеми й інші документи, що характеризують стан робочого місця (машини, устаткування, установки), наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, медичне заключения тощо.

Усі нещасні випадки, оформлені актом форми Н-1. реєструються в туристському комплексі.

Керівник підприємства негайно вживає заходів з усунення причин, де виник нещасний випадок, на виробництві.

Протягом трьох діб після закінчення розслідування керівник повинен затвердити акт форми Н-1 у чотирьох екземплярах, які потім направляються потерпілому чи особі, що представляє його Інтереси; начальнику цеху; начальнику відділу (бюро) охорони праці підприємства чи інженеру, фахівцю, що виконує його обов’язки, разом з матеріалами розслідування; технічному інспектору праці.

Адміністрація туристського комплексу зобов’язана також направити копі! акта профспілковому комітету, представнику органу державного нагляду на підконтрольних підприємствах (об’єктах), а міністерству, відомству, іншому господарському органу-за їх вимогою.

Акт форми Н-1 з матеріалами розслідування, надісланий у відділ охорони праці підприємства, зберігається там протягом 45 років, а акти та копії, надіслані в інші інспекції, зберігаються до моменту потреби 1 виконання всіх намічених у них заходів.

Інформація та звітність про стан охорони праці повинні проводитись згідно зі статтею 23 Закону України “Про охорону праці”, які викладені в такій редакції.

Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог

Працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку й аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань 1 приписів органів державного управління та державного нагляду за охороною праці.

Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку інформують населення України, працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих чи регіональних програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров’я працівників.

На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці, форма якої погоджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці, професійними спілками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

По закінченню тимчасової непрацездатності постраждалого керівник цеху (підрозділу), де стався нещасний випадок, в акті форми Н-1 заповнює п. 15 (про наслідки нещасного випадку) і направляє повідомлення про це профспілковому комітету, начальнику відділу (бюро) охорони праці підприємства чи інженеру, виконуючому його обов’язки, технічному інспектору, потерпілим, який складається за спеціальною схемою.

Нещасний випадок, про який потерпілий чи очевидець не повідомили адміністрацію туристського комплексу протягом робочої зміни чи від якого втрата працездатності настала не відразу, розслідуються за заявою потерпілого чи особи, що представляє її інтереси, у термін не більше місяця з дня подачі заяви. Питання про складання акта вирішується після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що відбувся, з урахуванням усіх обставин. показань очевидців та інших доказів.

Нещасний випадок, що трапився на підприємстві з працівником, направленим іншою організацією для виконання якого-небудь завдання чи для виконання службових обов’язків, розслідується комісією, створеною адміністрацією підприємства, де стався нещасний випадок, з обов’язковою участю представника організації, працівником якої є потерпілий.

Нещасний випадок враховується організацією, працівником якої є постраждалий (у пункті 3 акта форми Н-1 вказується найменування організації, що направила працівника). У системі органів державного нагляду облік нещасного випадку з працівником іншого підприємства ведеться тим органом, якому підконтрольне підприємство (об’єкт), де стався нещасний випадок.

Один екземпляр затвердженого акта залишається на підприємстві, де стався нещасний випадок, для усунення причин нещасного випадку, інші ж три екземпляри надсилаються в організацію, працівником якої є потерпілий.

Нещасний випадок, що стався з працівником, тимчасово переведеним адміністрацією туристського комплексу на роботу в іншу організацію, чи виконуючим роботи за сумісництвом, розслідується 1 враховується цією організацією. Нещасний випадок, який стався з працівником підприємства, що виконує роботи на виділеній ділянці іншого підприємства, враховується підприємством, яке веде роботи.

Нещасний випадок, що стався в кооперативі з його членом чи з особою, що працює за трудовою угодою, розслідується правлінням разом із профспілковим комітетом кооперативу. Облік нещасних випадків із членами кооперативів, а також з особами, що працюють у них за трудовою угодою, ведеться кооперативами, що діють на самостійній основі, чи підприємствами (у звіті вказуються окремим рядком), при яких кооперативи створені.

Нещасний випадок, що стався з водієм автомобіля. Що їхав на сільськогосподарські роботи в складі зведеної автоколони, сформованої автотранспортним чи іншим підприємством, розслідується і враховується цим підприємством. У розслідуванні, як правило, бере участь представник організації, що направила працівника у склад зведеної автоколони.

Нещасні випадки, що сталися з учнями загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, середніх спеціальних навчальних закладів, зі студентами вузів, які проходять практику чи виконують роботу під керівництвом персоналу підприємства, розслідуються підприємством разом із представником навчального закладу чи враховуються підприємством. Якщо нещасний випадок стався з учнями або студентами, що проходять практику чи виконують роботу під керівництвом викладача на виділеній підприємством ділянці, то він розслідується навчальним закладом разом із представником підприємства і враховується навчальним закладом. У подібних випадках один екземпляр затвердженого акта форми Н-1 надсилається на місце постійно! роботи, служби чи навчання потерпілого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.2. Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі