Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці

2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці

Розглянемо терміни і визначення, які вживаються в нормативній документації з охорони праці, відповідно до ДСТУ 2293-99 [44].

Нагляд. Обстеження

Державний нагляд за охороною праці – це діяльність уповноважених державних органів і посадових осіб, яка спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання і працівниками вимог актів законодавства та інших нормативно-правових актів про охорону праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання.

Обстеження експертне (технічне діагностування) – візуальний та інструментальний огляд вантажопідіймальних машин, що здійснюється спеціалізованою організацією по кранах, з метою визначення технічного стану машини, можливостей та умов її подальшої експлуатації.

Огляд (технічний огляд) – контроль, що здійснюється в основному за допомогою органів відчуття і, у випадку необхідності, засобами контролю, номенклатура яких встановлена відповідною документацією.

Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Технічний огляд – визначення технічного стану об’єкта за допомогою огляду та випробувань щодо його відповідності паспортним даним та вимогам чинних нормативно-технічних документів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації цього об’єкта в паспортному режимі.

Технічний огляд вантажопідіймальних кранів – візуальний огляд, статичні та динамічні випробування, які проводять в строки і в обсягах, визначених у відповідних правилах з метою встановлення технічного стану об’єкта та можливості його подальшої експлуатації;

– повний технічний огляд – візуальний огляд; статичні та динамічні випробування;

– частковий технічний огляд – візуальний огляд. Технічний огляд парових та водогрійних котлів і посудин, які

Працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води – зовнішній та внутрішній огляди, гідравлічні випробування, що проводяться в строки і в обсягах, визначених у відповідних правилах з метою встановлення технічного стану об’єкта та можливості його подальшої експлуатації;

– повний технічний огляд – зовнішній та внутрішній огляди, гідравлічні випробування;

– частковий технічний огляд – зовнішній та внутрішній огляди.

Умови праці

Виробниче середовище – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших чинників, які діють на людину під час виконання нею трудових обов’язків.

Категорія робіт – розмежування робіт за тяжкістю їхнього виконання, напруженістю, ступенем професійної небезпеки (шкідливості).

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, яка відображає переважне навантаження на центральну нервову систему.

Працездатність – здатність людини виконувати певну роботу, яка визначається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливостей, а також станом здоров’я і професійною підготовленістю.

Тяжкість праці – характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь участі у роботі м’язів та відображає фізіологічні витрати людини внаслідок фізичного навантаження.

Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці