Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 12.13. Безпека праці під час роботи з обчислювальною та керуючою технікою

Оснащення авіаційних підприємств автоматизованими системами керування (АСК), обчислювальними центрами (ОЦ), заснованими на застосуванні швидкодіючих електронно-обчислювальних, в тому числі й керуючих, машин, як правило, оснащених відеотерміналами (ВДТ), пред’являє підвищені вимоги до працівників, які забезпечують функціонування цієї техніки.

Недостатнє врахування ролі людського фактора під час проектування, створення і експлуатації АСК І ОЦ неминуче призводить до погіршення умов праці, зниження продуктивності (до уповільнення або помилок у процесі прийняття рішень), до підвищення захворюваності.

Наприклад, найпоширеніші зараз персональні ЕОМ і ВДТ на електронно-променевих трубках (ЕПТ) є джерелами широкосмугових електромагнітних випромінювань (м’якого рентгенівського, ультрафіолетового, обмеженого інфрачервоного радіочастотного діапазону, над – та інфра – низькочастотного електростатичного полів), шуму, недостатньо задовільних метеоумов, недостатньої освітленості та психоемоційного напруження.

У зв’язку з цим Державні санітарні правила і норми роботи з ВДТ ЕОМ (ДсанПіН 3.3.2.007-98) [29] визначають ряд вимог, виконання яких значно знижує дію шкідливих виробничих чинників на організм людини.

Ці Правила поширюються на умови й організацію праці під час роботи з ВДТ усіх типів вітчизняного та закордонного виробництва на основі ЕПТ, що використовуються в ЕОМ колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ) (за винятком комп’ютерних класів закладів освіти, робочих місць пілотів, водіїв, операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, тощо; обчислювальних машин (калькуляторів), що реєструють час, та приладів з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання; комп’ютерних гральних автоматів, систем обробки даних, призначених для громадського користування, та побутових телевізорів).

Вони містять у собі: вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; вимоги до режимів праці і відпочинку під час роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; вимоги до профілактичних медичних оглядів працюючих з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ.

Ці вимоги такі:

– Правила забороняють розміщення робочих місць для роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ у підвальних приміщеннях та на цокольних поверхах;

– площа на одне робоче місце має становити не менше 6,0 м2, а об’єм – не менше 20 м ;

– природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані переважно на північ, чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %;

– звукоізоляція огороджувальних конструкцій приміщень з ВДТ має забезпечувати параметри шуму, що відповідають вимогам чинних нормативів, а саме: рівні звуку, еквівалентні рівні звуку для програмістів мають бути не більше 50 (дБА/дБскп), операторів в залах обробки інформації на ЕОМ та операторів комп’ютерного набору – не більше 65 (дБА/дБскв), у приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ – не більше 75 (дБА/дБекв);

– приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані системами опалення, кондиціонування повітря, або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНІП 2.04.05-91 [91]. Нормовані параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту шкідливих речовин мають відповідати вимогам чинних нормативних актів;

– Наведено тільки ті положення Правил, які в основному враховують особливості авіапідприємств.

– для внутрішнього оздоблення Приміщень з ВДТ слід використовувати дифузновідбивні матеріали з коефіцієнтом відбиття для стелі 0,7-0,8; для стін 0,5-0,6; покриття має бути матовим з коефіцієнтом відбиття 0,3-0,5. Поверхня підлоги має бути рівною, неслизькою, з антистатичними властивостями;

– полімерні матеріали для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ можуть бути використані за наявності дозволу органів та установ Державної санітарно-епідеміологічної служби;

– у приміщеннях з ВДТ належить щоденно робити вологе прибирання, вони мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги;

– поряд з приміщеннями з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи і кімнати психологічного розвантаження. У кімнатах психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою;

– вимоги для допоміжних приміщень мають відповідати СНІП.

Мікроклімат. У виробничих приміщеннях на робочих місцях з ВДТ належить забезпечувати оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря згідно з чинними нормативами [87], а рівні позитивних і негативних іонів у повітрі приміщень мають відповідати Санітарно-гігієнічним нормам допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень № 2152-80 (ДНАОП 0.03-3.06-80).

Освітлення. Крім вимог до природного освітлення, викладених раніше, Правила [29] також встановлюють вимоги до штучного освітлення, а саме:

– штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, належить здійснювати системою загального рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях у разі переважної роботи з документами допускається застосування системи комбінованого освітлення (загальне і додаткове місцеве освітлення);

– освітленість на поверхні робочого столу в зоні розміщення документів має дорівнювати 300-500 лк, що можливо забезпечити додатково до загального ще й місцевим освітлюванням, але останнє не повинне створювати відблисків на поверхні екрана, а його освітленість – не перевищувати 300 лк;

– як джерела світла в разі штучного освітлення слід застосовувати переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ (допускається також застосування інших ламп, позначених у Правилах [29]).

У Правилах також наведені вимоги до світильників для приміщень і робочих місць, обладнаних ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, серед яких: для загального освітлення слід застосовувати світильники серії ЛМО 36 із дзеркальними гратами, укомплектовані високо частотними пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих грат заборонено.

Правилами передбачені вимоги до інших показників світильників: яскравості, блискості, відбитої блискості, осліпленості, коефіцієнта запасу (&;,) світильника, коефіцієнта пульсації. Дня забезпечення нормативних значень освітленості у приміщеннях з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ слід чистити шибки і світильники принаймні двічі на рік і вчасно замінювати лампи, що перегоріли.

Шум і вібрація. Додатково до раніше наведених значень допустимих рівнів звуку та еквівалентних рівнів на робочих місцях, обладнаних ВДТ ЕОМ та ПЕОМ (гл. 7), Правила також вимагають для забезпечення допустимих рівнів звуку застосовувати засоби звукопоглинання, вибір яких має обгрунтовуватись інженерними розрахунками.

Характеристики вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати допустимі відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 [47].

Неіонізуючі електромагнітні випромінювання Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях з ВДТ (як у зоні екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального пристрою) не повинні перевищувати гранично допустимих за ГОСТ 12.1,045-84 [23], а значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях мають відповідати нормативним вимогам ГОСТ 12.1.006-84 [18].

Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання не повинна перевищувати допустимих значень відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 [17], а інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання повинна не перевищувати допустимих значень відповідно до ДНАОП 0.03-3.17-88 [38] (СН 4557-88).

Іонізуючі електромагнітні випромінювання. Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана до корпуса відеотермінала у будь-яких положеннях регулювальних пристроїв не повинна перевищувати 7,74*10-1 Нкг, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год).

Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їхнього взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової діяльності.

У Правилах подані такі вимоги:

– робочі місця з ВДТ слід розташовувати відносно світлових отворів таким чином, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва;

– під час розміщення робочих столів з ВДГ слід дотримуватися відстані між бічними поверхнями ВДТ – 1,2 м, а відстані від тильної поверхні одного ВДТ до екрана іншого ВДТ – 2,5 м;

– висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має регулюватись в границях 680-800 мм, а ширина і глибина – забезпечувати можливість виконання операцій (рекомендовані розміри: ширина – 600-400 мм, глибина – 800-1000 мм);

– робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше 600 мм, завширшки не менше 500 мм, глибиною (на рівні колін) не менше 450 мм, на рівні простягнутої ноги – 650 мм.

Правила пред’являють також вимоги до робочого стільця (зокрема, він має відповідати всім вимогам ергономіки), підставки для ніг і т. ін.

Дуже важливою є вимога до відстані від очей користувача до екрана ВДТ, вона має бути 600-700 мм, але не ближче як 500 мм з урахуванням розміру цифрових знаків, символів.

Пред’являються також вимоги до розміщення на робочому місці клавіатури, оснащенні його лазерним принтером, параметри лазерного випромінювання якого мають відповідати вимогам СанНиП № 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

Вимоги до режимів праці и відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ. У разі організації праці, пов’язаної з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, для збереження здоров’я працівників, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід передбачати виугрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку.

Правила вимагають передбачати у внутрішньозмінних режимах праці додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об’єктивних і суб’єктивних ознак втомлення і зниження працездатності. Вони також стверджують, що за основну роботу з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50 % часу впродовж робочої зміни чи робочого дня.

Як відомо, згідно з чинним класифікатором професій є три професійні групи: розробники програм, оператори ЕОМ, оператори комп’ютерного набору. Правила встановлюють для них такі внутрішньозмінні режими пращ та відпочинку при роботі з ЕОМ при восьмигодинній денній робочій зміні залежно від характеру праці:

– для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хв через кожну годину роботи за ВДТ;

– для операторів ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожні дві години роботи;

– для операторів комп’ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв після кожної години роботи за ВДТ.

У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 год.

Правила також передбачають, що при 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватись в перші вісім годин роботи аналогічно перервам при восьмигодинній робочій зміні, а протягом останніх чотирьох годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності – через кожну годину тривалістю 15 хв.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання вправ, наведених в додатку до Правил.

Правилами також допускається в окремих випадках індивідуальний підхід до обмеження часу роботи з ВДТ, зміни характеру праці, чергування з іншими видами діяльності, не пов’язаними з ВДТ, якщо працівники мають хронічні скарги на зорове втомлення.

Правилами також передбачене психологічне розвантаження працівників у спеціально обладнаних приміщеннях (у кімнатах психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці робочого дня.

Крім того, правилами передбачені вимоги до профілактичних медичних оглядів (раз на два роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога, а жінки, що працюють з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, крім того, обов’язково оглядаються лікарем акушером-гінекологом).

У Правилах наведені протипоказання щодо роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ з боку органів зору та загальні (соматичні) протипоказання.

Правила також забороняють допускати жінок до роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ з часу встановлення вагітності та в період годування дитини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 12.13. Безпека праці під час роботи з обчислювальною та керуючою технікою