Охорона праці – Третьяков O. B

Охорона праці – Третьяков O. B. – ВСТУП

Приєднання системи вищої освіти України у 2005 р. до Болонської декларації підвищує вимоги до рівня фундаментальної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Перехід до кредитно-модульної системи навчання зумовлює перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 1.ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

1.1. Органи державного управління та їх компетенції. 1.2. Служба охорони праці підприємства, 1.3. Державний нагляд за охороною праці. 1.4. Громадський контроль за охороною праці. 1.1. Органи державного управління та їх компетенції Відповідно до Закону

Охорона праці – Третьяков O. B. – 1.1. Органи державного управління та їх компетенції

1.1. Органи державного управління та їх компетенції. 1.2. Служба охорони праці підприємства, 1.3. Державний нагляд за охороною праці. 1.4. Громадський контроль за охороною праці. 1.1. Органи державного управління та їх компетенції Відповідно до Закону

Охорона праці – Третьяков O. B. – Система управління охороною праці

В Україні законодавчо передбачається управління, охороною праці на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях. Управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях розглянуто вище. Система управління охороною праці (СУОП) підприємства – це сукупність

Охорона праці – Третьяков O. B. – 1.2. Служба охорони праці підприємства

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Комісія з питань охорони праці підприємства

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Навчання та інструктажі з охорони праці

Основним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці, е НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці”. На

Охорона праці – Третьяков O. B. – 1.3. Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Охорона праці – Третьяков O. B. – 1.4. Громадський контроль за охороною праці

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників. У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 2. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму. 2.2. Надання першої долікарської допомоги. 2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань дає змогу виявити причини і визначити закономірності їх виникнення.

Охорона праці – Третьяков O. B. – 2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму

2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму. 2.2. Надання першої долікарської допомоги. 2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму Аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань дає змогу виявити причини і визначити закономірності їх виникнення.

Охорона праці – Третьяков O. B. – 2.2. Надання першої долікарської допомоги

У результаті виникнення й розвитку будь-якої надзвичайної ситуації можуть з’явитися постраждалі або навіть жертви. Характер надзвичайної ситуації не дає змоги заздалегідь підготувати ресурси, необхідні для надання медичної допомоги (медичний персонал, медикаменти, лікувальні установи, спеціалізований

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 3. ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм. 3.2. Мікроклімат і мікрокліматичні умови. 3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм Гігієна праці – це галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників у його обумовленості

Охорона праці – Третьяков O. B. – 3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм

3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм. 3.2. Мікроклімат і мікрокліматичні умови. 3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм Гігієна праці – це галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників у його обумовленості

Охорона праці – Третьяков O. B. – 3.2. Мікроклімат і мікрокліматичні умови

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, під яким розуміють умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. Мікроклімат визначається сукупністю

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 4. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини. 4.3. Шум та його види. Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини у процесі праці, світло

Охорона праці – Третьяков O. B. – 4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці

4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини. 4.3. Шум та його види. Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини у процесі праці, світло

Охорона праці – Третьяков O. B. – Основні вимоги до виробничого освітлення

4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини. 4.3. Шум та його види. Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини у процесі праці, світло

Охорона праці – Третьяков O. B. – Види виробничого освітлення

4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини. 4.3. Шум та його види. Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини у процесі праці, світло

Охорона праці – Третьяков O. B. – Методи розрахунку штучного освітлення

4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини. 4.3. Шум та його види. Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини у процесі праці, світло

Охорона праці – Третьяков O. B. – 4.2. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини

Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Вона характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (s) – миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла, чи матеріальної точки під

Охорона праці – Третьяков O. B. – Нормування вібрації

Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Вона характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (s) – миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла, чи матеріальної точки під

Охорона праці – Третьяков O. B. – Заходи та засоби захисту від вібрації

Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Вона характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (s) – миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла, чи матеріальної точки під

Охорона праці – Третьяков O. B. – 4.3. Шум та його види

Шумом прийнято вважати звуки, які негативно впливають на організм людини і заважають його роботі та відпочинку. Тому шум часто називають несприятливим звуком. Зазвичай шум створюється під Час хаотичного чергування звуків різної частоти та інтенсивності.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Вплив шуму на організм людини

Шумом прийнято вважати звуки, які негативно впливають на організм людини і заважають його роботі та відпочинку. Тому шум часто називають несприятливим звуком. Зазвичай шум створюється під Час хаотичного чергування звуків різної частоти та інтенсивності.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Нормування та вимірювання шуму

При нормуванні шуму до уваги беруться різні його види. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 шуми класифікуються за характером спектра та часовими характеристиками. За першою ознакою шуми поділяються на широкосмужні, з неперервним спектром,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Заходи та засоби захисту від шуму

При нормуванні шуму до уваги беруться різні його види. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 шуми класифікуються за характером спектра та часовими характеристиками. За першою ознакою шуми поділяються на широкосмужні, з неперервним спектром,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Інфразвук

При нормуванні шуму до уваги беруться різні його види. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 шуми класифікуються за характером спектра та часовими характеристиками. За першою ознакою шуми поділяються на широкосмужні, з неперервним спектром,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Ультразвук

При нормуванні шуму до уваги беруться різні його види. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 шуми класифікуються за характером спектра та часовими характеристиками. За першою ознакою шуми поділяються на широкосмужні, з неперервним спектром,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 5. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ (ЕМП) ТА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки. 5.2. Основні властивості ЕМП. 5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки Інтенсивне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, широке впровадження техніки, систем механізації та автоматизації

Охорона праці – Третьяков O. B. – 5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки

5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки. 5.2. Основні властивості ЕМП. 5.1. Характеристика іонізуючих випромінювань та заходи радіаційної безпеки Інтенсивне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, широке впровадження техніки, систем механізації та автоматизації

Охорона праці – Третьяков O. B. – 5.2. Основні властивості ЕМП

Біосфера протягом усієї своєї еволюції перебувала під впливом фонового електромагнітного випромінювання, спричиненого природними джерелами (Сонцем, зірками, планетами тощо). Це випромінювання включає в себе випромінювання радіочастотного діапазону, інфрачервоне (14), видиме, ультрафіолетове (УФ), рентгенівське та -{-випромінювання.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 6. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПІД ТИСКОМ І КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування. 6.2. Засоби індивідуального захисту. 6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування Безпечність виробничого устаткування – це здатність виробничого устаткування відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу)

Охорона праці – Третьяков O. B. – 6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування

6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування. 6.2. Засоби індивідуального захисту. 6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування Безпечність виробничого устаткування – це здатність виробничого устаткування відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу)

Охорона праці – Третьяков O. B. – Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском

6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування. 6.2. Засоби індивідуального захисту. 6.1. Експлуатаційна безпека виробничого процесу та устаткування Безпечність виробничого устаткування – це здатність виробничого устаткування відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу)

Охорона праці – Третьяков O. B. – Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. Посудини, що працюють

Охорона праці – Третьяков O. B. – Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура

Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. Посудини, що працюють

Охорона праці – Третьяков O. B. – Безпека під час експлуатації котельних установок

Високий тиск і температура води та пари у водогрійних і парових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації. ДНАОП 0.00-1.08-94 “Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів” встановлює вимоги до проектування, будови,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Безпека під час експлуатації компресорних установок

Високий тиск і температура води та пари у водогрійних і парових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації. ДНАОП 0.00-1.08-94 “Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів” встановлює вимоги до проектування, будови,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Безпека під час експлуатації трубопроводів

Високий тиск і температура води та пари у водогрійних і парових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації. ДНАОП 0.00-1.08-94 “Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів” встановлює вимоги до проектування, будови,

Охорона праці – Третьяков O. B. – 6.2. Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – це захисні засоби, що надягаються на тіло працівника чи його частину або використовуються під час праці. ЗІЗ поділяються на: засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, голови,

Охорона праці – Третьяков O. B. – Тема 7. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини. 7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 7.4. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу. 7.1.

Охорона праці – Третьяков O. B. – 7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини. 7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 7.4. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу. 7.1.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму

7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини. 7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 7.4. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу. 7.1.

Охорона праці – Третьяков O. B. – Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом

Сила струму, що проходить через тіло людини, є основним чинником, який зумовлює наслідки ураження. Різні за величиною струми справляють і різний вплив на організм людини. Розрізняють три основні порогові значення сили струму: – пороговий

Охорона праці – Третьяков O. B. – Допустимі значення струмів і напруг

Сила струму, що проходить через тіло людини, є основним чинником, який зумовлює наслідки ураження. Різні за величиною струми справляють і різний вплив на організм людини. Розрізняють три основні порогові значення сили струму: – пороговий

Охорона праці – Третьяков O. B. – 7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом усі приміщення поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в них однієї з таких

Охорона праці – Третьяков O. B. – 7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом усі приміщення поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в них однієї з таких

Охорона праці – Третьяков O. B. – Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом усі приміщення поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в них однієї з таких

Охорона праці – Третьяков O. B. – Технічні способи та засоби захисту при переході напруг на нормально неструмовідні частини електроустановок

Захисне заземлення застосовують у мережах з напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю та в мережах, напругою вище 1000 В з будь-яким режимом нейтралі джерела живлення. Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із