Охорона праці – Москальова В. М – Що таке оперативний контроль з охорони праці?

Оперативний контроль з охорони праці – це регламентований порядок перевірки стану охорони праці і звітів керівників нижчих за рангом та профспілкових організацій перед вищими про стан охорони праці і заходи вжиті для його поліпшення.

Метою оперативного контролю з охорони праці є поліпшення організації роботи з охорони праці, посилення уваги до безпеки праці з боку роботодавців, головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів і профспілок, підвищення особистої відповідальності роботодавців за стан охорони праці, вирішення поточних і перспективних питань охорони праці на підприємстві.

Оперативний контроль першого ступеня проводить виконавець робіт разом з громадським інспектором з охорони праці щоденно перед початком зміни. Вони перевіряють стан охорони праці на робочих місцях і вживають відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Про допущені порушення під час роботи записують у спеціальний журнал 1-го ступеня.

Оперативний контроль другого ступеня здійснюють керівники цехів разом з головою дільничного комітету профспілок і старшим громадським інструктором з охорони праці. Вони один раз на 10 днів перевіряють виробничі дільниці, контролюють стан охорони праці, виконання контролю 1-го ступеня, встановлюють строк усунення недоліків з призначенням виконавців. Виявлені недоліки записують у журналах ІІ-го ступеня.

Оперативний контроль ІІІ-го ступеня один раз на місяць проводить комісія, до складу якої входить роботодавець, голова профкому, інженер з охорони праці та головні спеціалісти. Комісія здійснює комплексну перевірку окремих підрозділів, заслуховує звіти керівників цих підрозділів і виконання заходів передбачених І і II ступенями. Результати перевірки стану охорони праці ІІІ-го ступеня оформлюються протоколом.

У строки, передбачені положенням про оперативний контроль, проводяться інші ступені, результати яких обговорюються на нарадах з оформленням відповідного протоколу і наказу.

На кожному підприємстві незалежно від його розмірів, структури і організації праці складають і затверджують схему проведення оперативного контролю з охорони праці. В цій схемі мають бути чітко визначені службові особи, яким належить проводити відповідні ступені контролю. Дану схему оперативного контролю складає служба охорони праці за погодженням з роботодавцем та головою комітету профспілки.

Які плани входять в систему заходів з охорони праці?

Система заходів з охорони праці складається з комплексного (перспективного), поточного (річного) і оперативного планування.

Комплексний план з охорони праці є складовою частиною планів економічного й соціального розвитку підприємства. Його складають строком на 3, 5,10 років.

Комплексний план забезпечується необхідними матеріально-технічними і фінансовими ресурсами, проектно-кошторисною документацією і включається у колективний договір (угоду з охорони праці).

При розробці комплексних планів використовують показники паспортизації умов праці на кожному робочому місці, виробничій дільниці і в цілому по підприємству, аналізуючи причини виробничих травм і захворювань, враховуючи пропозиції працівників та органів нагляду з охорони праці. У розробці плану беруть участь роботодавці, керівники структурних підрозділів, головні спеціалісти, інженерна служба охорони праці, профспілкові органи і медичні працівники.

Комплексним планом передбачається: приведення у відповідність до вимог нормативних документів машин, механізмів, обладнання, приміщень і споруд; нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці; зменшення чисельності працівників на роботах із шкідливими умовами праці; приведення до існуючих норм санітарно-побутових приміщень; посилення пропаганди з охорони праці.

Комплексний план узгоджується з органами нагляду з охорони праці, розглядається на спеціальному засіданні комітету профспілки і адміністрації.

Річний план заходів з охорони праці є частиною комплексного плану і охоплює заходи, які потрібно виконувати протягом одного року. Характерною особливістю річного плану є те, що він щорічно включається у колективні договори у вигляді угоди з охорони праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке оперативний контроль з охорони праці?