Основи сучасної політології – Цюрупа М. В. – ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Демократичний розвиток України, як засвідчила її історія останніх років, стає невід’ємним від рівня політичної культури людей – як керівників, так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях, а не на упередженнях, міфах, утопічних сподіваннях, буденних уявленнях щодо політики, форм влади, керування суспільними справами. Підгрунтя політичної культури громадянина лежить у знаннях достатнього теоретичного рівня, які можна засвоїти, звертаючись до відносно молодої соціальної науки і навчальної дисципліни – політології.

Політична наука та політологія в Україні інституалізовані достатньою мірою – створені науково-дослідні центри, введено нормативні курси з політології у навчальний процесів ВУЗів II – IVрівнів акредитації, розроблено десятки навчальних посібників та підручників, авторами яких є відомі в країні фахівці, активно працюють політологічні асоціації та спілки, на вершині котрих знаходиться Українська Академія політичних наук.

Уданому підручнику ми намагались запровадити певні новації для того, щоб доступно і водночас повно розкрити проблеми сучасного політичного життя на основі досягнень політичної науки. Першою новацією нашого видання є зв’язок нормативного навчального курсу зі здобутками українських політологів, представників зарубіжної політологічної думки. При роботі над підручником використовувались дисертаційні дослідження В. Богайчука, М. Шульги, В. Ясинської, В. Раденького та інших, матеріали І – ІІІ з’їздів політологів України, оригінальні твори політологів: Дж. Істона, Г. Алмонда, С. Хантигтона, що стали хрестоматійними.

На відміну від поширених на теренах України десятків підручників ми намагались застосувати адаптований до наших реалій підхід, запропонований при викладанні політології у США, – current affairs” – патологічний аналіз поточних проблем української, регіональної та світової політики, тоді як в нашій країні прийнято викладати “Роlitical science” – теорію політики. Спираючись на компетентний аналіз стану розробки і викладання політології в Україні (Сімферополь 2002 p.), ми застосовували розробки та ідеї українських авторів – В. Андрущенка, Т. Бевз, О. Бабенко, В. Горбатенка, Г Зеленько, Ю. Левенця, М. Михальченка, В. Пазенка, М. Томенко, Ф. Рудича, досвід російських авторів підручників А. Панаріна, О. Лаври-ненка, А, Тургаєва (Москва, Санкт-Петербург), американських авторів, зокрема, Е. Хейвуда. При висвітленні проблем політологічного аналізу сучасних форм збройного насильства, якими є воєнно-політичні конфлікти та міжнародний тероризм, було використано оригінальні джерела із США, концепції аналітиків НАТО з намаганням зберегти їх політологічну термінологію.

Транзитивний стан, який проходить Україна при переході від колишніх адміністративно-тоталітарних політичних порядків до демократичного суспільства та правової держави, зумовлює підвищену увагу саме до політичних аспектів усіх сторін розвитку суспільства. Проблеми політичної влади, її поділу між гілками, політичні проблеми національної безпеки, збройного захисту суверенітету держави вийшли на перший план.

Гострий владний конфлікт весни 2007 року ще більше актуалізував звернення до наукових підвалин державної політики всіх верств населення: переплелись у вузол питання дострокових виборів у Верховну Раду і намагання розпочати процедуру імпічменту президента, організувати референдум з приводу вступу до НАТО та оцінити воєнну політику США та їх союзників у Іраку. Всі вище перераховані проблеми об’єднує одне – необхідність підвищення політичної культури всіх верств населення, необхідність органічного включення у неї наукових знань про поточну політику держави, засади її формування та стратегії реалізації.

Вперше у навчальному посібнику на теренах України проаналізовано аспекти програм політичних партій України, що брали участь у парламентських виборах 2006 та дострокових виборах у Верховну Раду 2007 років, висвітлено політичну сутність воєнно-політичних конфліктів, міжнародного тероризму, піддано ретельному критичному аналізові ідеології з явно вираженим мілітарним змістом та екстремістською спрямованістю-мілітаризм, пацифізм, фашизм, які все частіше стають у епіцентрі суспільної свідомості.

Окремою главою поставлено питання воєнно-блокової стратегії, нового світового політичного порядку, роль НАТО у воєнно-блоковій стратегії.

Ми сподіваємося, що цей підручник буде в одному шерегу навчально-наукової літератури, яка на теренах України має “власне обличчя” і подає висвітлення корінних та актуальних проблем політології у доступному і модерному вигляді.

Автори:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи сучасної політології – Цюрупа М. В. – ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА