Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 4.1.1. Загальні відомості

Техніка безпеки вивчає загальні та спеціальні питання, що стосуються безпеки праці, і які відображені в правилах безпеки. Всі роботи з монтажу, демонтажу, ремонту та експлуатації складного технологічного устаткування, будівельно-монтажні роботи виконуються за проектами проведення робіт, що містять розділ з техніки безпеки, і за типовими інструкціями з охорони праці. На основі типових інструкцій підприємства, враховуючи місцеві особливості, розробляють інструкції з охорони праці, які погоджують у встановленому порядку.

Виконання робіт з підвищеною небезпекою обов’язково включає розробку організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки трудового процесу.

Підвищені вимоги з техніки безпеки ставляться як до деяких видів робіт, так і до окремих професій робітників, наприклад:

– газо – і електрозварники;

– монтажники;

– слюсарі з монтажу технологічного устаткування і пов’язаних з ним конструкцій;

– такелажники, стропальники, сигнальники на монтажі;

– трубоукладачі;

– машиністи кранів, механізмів і будівельно-дорожніх машин;

– працівники, що використовують у процесі роботи радіоактивні речовини або етилований бензин;

– водії автомобільного транспорту і робітники залізничного транспорту;

– працівники, що займаються обслуговуванням і ремонтом електроустановок, а також експлуатацією і ремонтом механічного і електрифікованого інструменту.

Як свідчить практика останніх років, слабким місцем в управлінні технічною безпекою на виробництві є саме організаційна сторона взаємодії людини з об’єктом праці.

4.1. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці
4.1.1. Загальні відомості

Для безпечного проведення робіт необхідно виконувати наступні організаційні заходи:

– призначити працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

– видати наряд або розпорядження;

– видати дозвіл на підготовку робочих місць;

– підготувати робочі місця;

– здійснити допуск до робіт;

– організувати нагляд при виконанні роботи;

– організувати перехід на інше робоче місце;

– оформити перерви в роботі та її закінчення.

При цьому відповідальними за безпечне проведення робіт є:

– працівник, що видає наряд або розпорядження;

– працівник, що дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск;

– працівник, що підготовляє робоче місце;

– працівник, що допускає до роботи;

– керівник робіт;

– виконавець робіт;

– працівник, що здійснює нагляд за безпечним виконанням робіт;

– член бригади.

Керівник робіт призначається у разі виконання робіт за нарядом. Необхідність призначення керівника робіт, що виконуються за розпорядженням, визначає той працівник, який віддає такі розпорядження.

У кожної з відповідальних осіб є чітко сформульовані обов’язки. Так, керівник робіт відповідає за:

– призначення виконавця робіт з тих осіб, які затверджені списками;

– кількісний склад бригади, який зумовлюється необхідністю забезпечення нагляду за бригадою з боку виконавця робіт (наглядача);

– достатність кваліфікації працівників, включених до складу бригади;

– чіткість і повноту інструктажу виконавцю робіт (наглядачеві) і членам бригади;

– виконання заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та за їх достатність;

– наявність і придатність до застосування засобів захисту, інструменту, інвентарю, приладів, необхідних для проведення робіт;

– щоденний огляд лісів перед допуском бригади до роботи;

– організацію і безпечне виконання робіт та дотримання вимог щодо Правил з безпеки робіт.

Керівник робіт разом із виконавцем робіт має приймати робоче місце від допускаючого і перевіряти виконання заходів безпеки, зазначених у наряді. Крім того, він має здійснювати періодичний контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог правил безпеки і зобов’язаний усунути від роботи членів бригад, що порушують правила, а також тих, хто перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Керівник газонебезпечних робіт має здійснювати безпосереднє керівництво роботою з наступною перевіркою герметичності ділянки, що ремонтується.

Керівниками робіт за нарядом призначають керівників і фахівців структурних підрозділів і підрядних організацій, що мають для цього достатню кваліфікацію.

Виконавець робіт відповідає за наступне:

– виконання заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, і за їхню достатність;

– дотримання ним самим і членами бригади вимог інструкцій з охорони праці й виконання заходів безпеки, визначених нарядом, проектами проведення робіт, технологічними процесами і технічними умовами;

– чіткість і повноту інструктажу і вказівок, що він дає членам бригади безпосередньо на робочому місці;

– наявність, придатність і правильність застосування засобів захисту інструменту, інвентарю і приладів у процесі проведення робіт;

– стан збереження встановлених на робочому місці огорож, знаків безпеки, замикальних пристроїв протягом робочої зміни.

Виконавцями робіт за нарядами і розпорядженнями призначають працівників підрозділів підприємства і підрядних організацій, що мають кваліфікацію не нижче IV розряду. При ремонті допоміжного устаткування допускається призначення виконавцями робіт працівників, що мають III розряд.

Черговий чи працівник зі складу оперативно-виробничих працівників, що підготовляє робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазначених у наряді (розпорядженні) заходів для підготовки робочого місця.

Допускаючий відповідає за такі заходи:

– правильність підготовки робочих місць, повноту вжитих заходів безпеки, необхідних для проведення робіт, і їх відповідність характеру і місцю роботи;

– правильність допуску до роботи і повноту інструктажу керівника робіт і виконавця робіт (наглядаючого).

Іноді при виконанні ряду робіт у безпосередній близькості від діючого устаткування, наприклад, будівельниками, різноробочими, такелажниками й іншими працівниками, призначаються наглядачі, що мають право бути виконавцями робіт.

Наглядачі відповідають за наступне:

– захист членів бригади від впливу на них виробничих факторів з боку діючого технологічного устаткування (стежить, щоб працівники не наближалися на небезпечну відстань до працівника устаткування і комунікацій, забезпечує безпечні умови для проходження оперативних працівників до робочого місця тощо);

– відповідність підготовленого робочого місця вимогам, зазначеним у наряді;

– наявність і збереженість встановлених на робочому місці огорож, захисних засобів, плакатів і попереджувальних знаків безпеки.

Відповідальним за безпеку технології проведення робіт працівниками при виконанні ними цих робіт є виконавець робіт, що має постійно перебувати на робочому місці.

Члени бригади відповідають за наступне:

– виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і заходів безпеки, отриманих при інструктажі перед допуском до роботи і під час її проведення;

– застосування засобів захисту, спецодягу і справність використовуваних інструменту і приладів.-


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 4.1.1. Загальні відомості