Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва. Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який обсяг продажу потрібен для покриття додаткових постійних витрат, пов’язаних з передбаченим розширенням підприємства, скільки людей треба найняти тощо. Менеджер постійно приймає рішення щодо зміни ціни реалізації, розміру змінних і постійних витрат, придбання і використання ресурсів. Якщо він не зможе зробити точний прогноз рівня прибутків і витрат, його рішення завдадуть шкоди компанії.

Аналіз беззбитковості – аналітичний метод, який допомагає визначити величину беззбиткового обігу щодо підприємства і за видами продукції з подальшим розробленням заходів для досягнення і подолання межі беззбитковості в короткостроковому періоді.

Мета аналізу беззбитковості виробництва – встановити, що буде з фінансовими результатами, якщо визначений рівень продуктивності або обсяг виробництва зміняться.

Аналіз беззбитковості грунтується на залежності між змінами обсягу виробництва і змінами витрат та їх впливом на кінцевий фінансовий результат – прибуток від продажу продукції.

Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Під точкою беззбитковості виробництва розуміють таку величину обсягу продаж, за якої витрати дорівнюють виручці від реалізації усієї продукції, і нема ані прибутку, ані збитків. Для обчислення точки беззбитковості (Тб) можна використати методи маржинального прибутку і графічного зображення.

Метод маржинального прибутку

Згідно з маржинальною теорією в умовах беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам, тобто МП = ПостВ. Оскільки маржинальний прибуток – це різниця між чистою виручкою і змінними витратами (МП = ЧВ – ЗВ), то вираз у дужках можна перетворити:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Де ЛГ, – кількість виробів; Ц, – ціна одиниці виробу без непрямих податків; Зв, – змінні витрати на одиницю виробу.

Оскільки в точці беззбитковості МП = ПостВ, то ПостВ = Ц, o ЛГ, – Зв, o гУ,, тому:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Вираз (Ц, – Зв,) – це маржинальний прибуток на одиницю продукції (МП,).

Замінивши АГ,- на Тб, можна отримати формулу точки беззбитковості в натуральному виразі. Якщо Тб помножити на ціну виробу, можна отримати точку беззбитковості у вартісному виразі або беззбитковий (безприбутковий) оборот (Боб).

Приклад

Підприємство планує продавати ручки на ринку. Воно купує їх за ціною 0,6 грн за од., а збирається продавати за ціною 0,9 грн. Одночасно за місяць сплачує за місце на ринку і заробітну плату з нарахуваннями продавцю 300 грн. Скільки ручок необхідно продати, щоб досягти точки беззбитковості?

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Де Тб – точка беззбитковості; Мп( – маржинальний прибуток на одиницю продукції.

Тб – 300 /(0,9 – 0,6) – 1000 (од.).

У вартісному вигляді:

Боб = 0,9 o 1000 = 900 (грн).

Звіт про фінансові результати в точці беззбитковості можна подати у вигляді, наведеному у табл. 4.6.

Таблиця 4.6. Звіт про фінансові результати (грн)

Показник

Разом

Виручка (0,9 1000)

900

Змінні витрати (0,6 1000)

600

Маржинальний прибуток

300

Постійні витрати

300

Чистий прибуток

0

Якщо продаж ручок за місяць становить 2500 од., то звіт про фінансові результати матиме такий вигляд, як у табл. 4.7.

Таблиця 4.7. Звіт про фінансові результати (грн)

Показник

Разом

Виручка (0,9 * 2500)

22500

Змінні витрати (0,6 – 2500)

1500

Маржинальний прибуток

750

Постійні витрати

300

Чистий прибуток

450

Перетворюючи формулу (4.14), можна вивести нові формули, які дають змогу здійснювати будь-які розрахунки.

Наприклад, з урахуванням ринкової кон’юнктури підприємець змушений знизити ціну до 0,8 грн, але бажає отримати той самий прибуток, що і за ціною 0,9 грн. Для розрахунку варто користуватися формулою:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Де Пп – прибуток, який отримувало підприємство за попередньою ціною.

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Отже, щоб отримати попередній прибуток, необхідно продаж ручок збільшити на 1250 од. (3750 – 2500).

Якщо постійні витрати зростуть у зв’язку зі зростанням заробітної плати до 400 грн, точка беззбитковості становитиме:

Тб – 400 / (0,8 – 0,6) = 2000 (од.).

Щоб мати такий прибуток, як і раніше, треба продавати вже 4250 од. [400 + 500 / 0,2].

Метод графічного зображення

Основні складові графічного методу показані на рис. 4.2.

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Рис. 4.2. Складові графічного методу

На рис. 4.3 зображений графік аналізу поведінки витрат, прибутку і обсягу продажу.

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Рис. 4.3. Графік аналізу поведінки витрат, прибутку і обсягу продажу

Якщо плановий прибуток встановлено з урахуванням податку, то формула обсягу продажу при заданому прибутку буде така:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Де ЧП – чистий прибуток; На – ставка оподаткування прибутку.

Приклад

Скільки ручок слід продати, щоб отримати прибуток 330 грн після оподаткування (за умовами прикладу, наведеного вище) (табл. 4.8).

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Таблиця 4.8. Звіт про фінансові результати (грн)

Показник

Разом

Виручка (0,9 * 2567)

2310,3

Змінні витрати (0,6 – 2567)

1540,2

Маржинальний прибуток

770,1

Постійні витрати

300

Прибуток

470,1

Чистий прибуток

330

Наведені методи визначення точки беззбитковості прості і зрозумілі. їх часто використовували у різних економічних сферах, але обмежено, бо методи придатні для обчислень лише щодо одного виробу. Надалі використання операційного аналізу було розширено.

Якщо у підприємства обмаль готівки, менеджери можуть визначити обсяг продажу, який потрібен для покриття всіх грошових витрат за планований період, – точку готівкової рівноваги Тг. р. Оскільки не всі постійні витрати підприємства вимагають виплати готівкою (наприклад, амортизаційні відрахування), то для обчислення точки готівкової рівноваги треба від суми постійних витрат відняти величину негрошових витрат. Саме тому точка готівкової рівноваги перебуватиме нижче, ніж точка беззбитковості:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Приклад

Якщо у наведеному вище прикладі до значення постійних витрат 300 грн включено відрахування на знос у розмірі 30 грн, тоді точка готівкової рівноваги дорівнюватиме: (300 – 30) / 0,3 = 900 од.

Визначення точки готівкової рівноваги допоможе менеджерам реальніше оцінити межі виробництва для підтримання платоспроможності підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги