Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Визначення економічної вартості підприємства

Визначаючи, що економічно доцільніше – ліквідація чи санація підприємства, порівнюють його економічну вартість з ліквідаційною.

Ліквідаційну вартість підприємства (ЛВ) можна обчислити за такою формулою:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

Де РВмн – ринкова вартість окремих видів матеріальних і нематеріальних активів; ФА – фінансові активи; ФЗ – фінансові зобов’язання; Зл – затрати, які пов’язані з ліквідацією активів підприємства (інформація, проведення аукціону, обов’язкові платежі та ін.).

Економічна вартість підприємства (Economic Value) – це, за американськими стандартами, ціна, на яку погоджуються обидві сторони. Концепція економічної вартості пов’язана з основною властивістю активів і вимогами до них – забезпечувати приток коштів до власника. її визначають через оцінювання потенційних грошових потоків, у т. ч. з надходженнями від ліквідації самого бізнесу. Економічна вартість – не абсолютний показник, а радше критерій, що грунтується на оцінюванні відносного ризику, якого очікують в майбутньому. Однак вона стає основою для всіх ділових рішень, що стосуються інвестиційної, виробничої та фінансової сфер. Економічна вартість являє собою сучасну вартість чистих грошових потоків, на яку відчутно впливає структура капіталу. Зі зростанням заборгованості зазвичай зростає фінансовий ризик (вплив фінансового важеля), тому з майбутніми очікуваними доходами інвестори пов’язують вищу ставку дисконту. У свою чергу, збільшення ставки дисконту (середньозваженої ціни капіталу) призводить до зниження економічної вартості фірми:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

Де PVCP – дисконтована вартість грошового потоку протягом прогнозного періоду; term PVCF – дисконтована вартість грошового потоку по завершенню прогнозного періоду (продовжена вартість Terminal Value).

Застосування методу дисконтованого грошового потоку передбачає кілька етапів:

1. Вибір моделі грошового потоку: грошовий потік для власного капіталу чи для всього інвестованого капіталу.

2. Аналіз валової виручки та її прогнозування. Дає змогу здійснити прогнозні розрахунки прибутку від основної діяльності після оподаткування, і (якщо розраховується грошовий потік від інвестованого капіталу) до виплати відсотків за позиковий капітал (NOPLAT).

3. Аналіз і прогнозування інвестицій в обігові кошти, основні засоби.

4. Розрахунок грошового потоку на кожен рік прогнозного періоду. За прогнозний беруть період, за який темпи зростання компанії стабілізуються (3-10 років):

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

5. Визначення ставки дисконту, тобто очікуваної інвесторами ставки доходу на вкладений капітал за альтернативними варіантами інвестицій із подібним рівнем ризику на дату оцінювання. Ставка дисконту має враховувати такі фактори: наявність різних джерел фінансування і відповідно різних рівнів компенсації; ризику; вартість грошей у часі для інвесторів.

Розрахунок ставки дисконту залежить від того, який тип потоку коштів використовують як основу оцінювання. Якщо грошовий потік призначений для власного капіталу, використовують ставку дисконту, що дорівнює очікуваний інвестором дохідності від власного капіталу (наприклад, за простими акціями). Якщо розраховують грошовий потік для всього інвестованого капіталу, використовують ставку дисконту, що враховує ціну капіталу за різними джерелами фінансування: як власними, так і позиковими, тобто показник СВК.

Якщо чисті грошові потоки однакові щороку, застосовують формулу:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

Якщо чисті грошові потоки рівномірно збільшуються щороку, застосовують формулу:

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

Ці формули обгрунтовують за допомогою рівняння Гордона.

Якщо динаміка чистих грошових потоків нерівномірна, необхідно розраховувати ЧТВ окремо на кожен рік, а потім додавати їх.

6. Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період. На цей період роблять деякі припущення щодо параметрів діяльності компаній, наприклад, припущення щодо постійних темпів зростання. Завдяки використанню цієї формули немає необхідності складати детальні прогнози грошового потоку компанії на значний термін.

7. Розрахунок та інтерпретація результатів. Якщо ліквідаційна вартість підприємства більша за економічну, то вигідніше ліквідувати підприємство. Якщо ж фірма дорожча, як діюче підприємство” то постає питання про санацію.

Приклад

Ліквідаційна вартість підприємства становить 3,9 млн грн; прогнозований середньорічний чистий грошовий потік – 0,49 млн грн; середньозважена вартість капіталу 12%. Обчисліть економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація чи санація?

Економічна вартість такого підприємства становить:

БВ = 0,49 :0,12 = 4,08 (млн грн).

Отже, економічна вартість більша за ліквідаційну, тому є сенс в санації підприємства, а не в його ліквідації.

Приклад детальнішого розрахунку економічної вартості підприємства наведено в табл. 7.8 і 7.9.

Таблиця 7.8. Розрахунок чистого грошового потоку корпорації Hershey Poods (млн дол.)

1991

1992

Прогноз на 1993 р.

Прогноз на 1994 р.

Прогноз на 1995 р.

Прибуток до сплати відсотків та податків

401

439

468

506

545

Податок на прибуток

-137

-138

-153

-166

-178

Чистий прибуток від основної діяльності після оподаткування

264

302

315

841

366

Амортизація

73

84

97

105

115

Валовий

Грошовий

Потік

837

386

412

445

482

Зміна

Обігових

Коштів

-46

70

33

35

38

Капітальні витрати

266

235

157

213

232

Приріст чистих інших активів

-17

-16

-4

-5

“5

Валові інвестиції

204

289

186

244

265

Чистий грошовий потік від основної діяльності

134

98

227

202

216

Таблиця 7.9. Оцінка вартості корпорації Hershey Foods (млн дол.)

Основи фінансового менеджменту  Рясних Є. Г.  Визначення економічної вартості підприємства

Отже, з наведеного прикладу видно, що економічна вартість корпорації доволі висока, тобто її діяльність є успішною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Визначення економічної вартості підприємства