Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Становлення фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як наука і навчальна дисципліна почав формуватися наприкінці 90-х років XIX ст. В історії його розвитку можна виокремити кілька етапів:

1. Кінець 90-х років XIX ст.-30-ті роки XX ст. На цьому етапі головними проблемами, які намагалися розв’язати за допомогою фінансового менеджменту, були розширення фірм шляхом створення відкритих акціонерних товариств із залученням додаткового капіталу за допомогою емісії цінних паперів і правові аспекти злиття та подрібнення компаній.

2. 30-40-ві роки XX ст. Характерною ознакою цього періоду стала депресія, яка охопила економіку США та інших країн Заходу. Численні банкрутства змусили підприємців шукати способів зберегти капітал і платоспроможність фірми, мінімізувати втрати тощо.

3. 40-60-ті роки XX ст. У той час відбувся вихід із депресії і початок швидкого економічного зростання. Головну увагу у фінансовому менеджменті приділяли покращенню управління активами, підвищенню рентабельності підприємств. Через впровадження методів фінансового аналізу, економіко-математичного моделювання і розширення застосування комп’ютерної техніки було якісно підвищено рівень фінансового планування і прогнозування, управління запасами тощо.

4. 60-70-ті роки XX ст. Це був період пошуку джерел поповнення капіталу та оптимізації його структури, тому основними напрямами у розвитку теорії фінансового менеджменту стали створення теорії портфеля цінних паперів та оптимізація методів фінансування.

5. 70-90-ті роки XX ст. Масштаби фінансового аналізу були розширені з урахуванням інфляції та її наслідків у прийнятті ділових рішень. Значно зменшився вплив держави на фінансово-кредитні установи, що сприяло утворенню великих фінансових корпорацій, діяльність яких спрямовано на обслуговування галузей економіки. Значущість світових фінансових ринків зростає. У прийнятті фінансових рішень почали широко застосовувати економіко-математичні методи, комп’ютерну техніку, що посилює обгрунтованість цих рішень.

6. Кінець XX ст. – початок XXI ст. Посилилася роль фінансового менеджменту як системи знань і вмінь щодо вибору управлінських рішень, спрямованих на зростання вартості бізнесу. Знання з фінансового менеджменту стали затребувані не лише фінансистами, а й керівниками служб маркетингу, виробничих підрозділів тощо. Основну увагу менеджери приділяють пошуку способів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів та інвестуванню коштів у найменш ризиковані високоприбуткові проекти, зосереджуючись на оптимізації структури капіталу і впровадженні виваженої розподільчої політики. Актуальними стають і проблеми довгострокового планування, використання нових фінансових інструментів, оцінювання впливу на діяльність вітчизняних підприємств міжнародних фінансів.

Термін “фінансовий менеджмент” у 90-ті роки XX ст. фінансисти пострадянських країн перейняли із закордонної практики. Етапи розвитку фінансового менеджменту в пострадянських країнах і в Україні зокрема наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Етапи розвитку фінансового менеджменту в країнах пострадянського простору

Період

Етап

Основні постулати

1985- 1994

Становлення

Фінансового

Менеджменту

– контроль;

– облік і оптимізація витрат виробничого процесу за схемою ” ресурси-виробництво-збут”;

– виділення фінансових операцій, виробітку і контролю за фінансовими операціями

1990- 1996

Функціональний підхід

– управління фінансами підприємств з метою контролю (зниження) витрат, своєчасного і правильного проведення фінансових операцій;

– виокремлення функцій фінансового планування, ,- організації, мотивації і контролю;

– визначення фінансового менеджменту з позиції планування, організації і контролю

За використанням фінансових ресурсів організації;

– розроблення універсальних процедур для прийняття рішень з управління фінансами

1993 – теперішній час

Системний підхід

– запровадження посади фінансового директора як ключової;

– виокремлення функцій фінансового планування, організації, мотивації і контролю;

– виділення елементів системи фінансового менеджменту і визначення їх взаємозв’язків;

– інтеграція фінансової стратегії як основної підсистеми загальної стратегії організації

Елементи фінансового менеджменту використовувалися на різних етапах економічного розвитку. За становлення ринкової економіки стійкість і успіх будь-якого господарюючого суб’єкта може забезпечити лише ефективне управління рухом фінансових ресурсів. Капітал повинен приносити прибуток, інакше підприємство може втратити позиції на ринку. Щоб раціонально управляти рухом фінансових ресурсів, необхідно знати методологію і методику фінансового менеджменту, а також оволодіти вмінням прийняття рішень на практиці. Отже, сучасні умови потребують комплексного використання інструментів фінансового менеджменту.

За понад століття свого розвитку фінансовий. менеджмент значно розширив сферу дослідження: якщо на початковому етапі в центрі уваги переважно були фінансові питання створення нових фірм і компаній, потім – управління фінансовими інвестиціями і проблеми банкрутства, то натепер він охоплює практично всі напрями управління фінансами підприємств. Деякі проблеми фінансового менеджменту останнім часом поглиблено вивчають у нових, відносно самостійних галузях знання – фінансовому аналізі, інвестиційному менеджменті, ризик-менеджменті, антикризовому управлінні підприємством за загрози банкрутства.

Отже, фінансовий менеджмент – це наука, що динамічно розвивається, її досягнення швидко впроваджують у практику. Без знання їх діяльність менеджерів сучасних підприємств не може бути ефективною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Становлення фінансового менеджменту