Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Функції і кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера

В умовах ринку фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві, оскільки він відповідає за постановку фінансової проблеми і визначає найприйнятніший варіант її розв’язання. Фінансовий менеджер проводить оперативну фінансову діяльність. До його обов’язків належить і контроль за грошовими витратами на підприємстві. Діяльність фінансового менеджера загалом можна структурувати у такий спосіб: аналіз фінансового стану підприємства і результатів його діяльності, планування і прогнозування розвитку підприємства, забезпечення і раціональне використання фінансових ресурсів підприємства, оперативний контроль за фінансовим станом підприємства, проведення управлінського обліку на підприємстві.

На фінансового менеджера покладають такі функціональні обов’язки:

– організування фінансової роботи на підприємстві;

– розроблення прогнозів, проектів і планів вкладення капіталу (пряме вкладення, венчурне вкладення, вкладення в цінні папери);

– оцінювання різних варіантів вкладень капіталу з урахуванням ступеня ризику і розміру отриманого прибутку, вибір оптимального варіанта;

– розроблення перспективних і поточних фінансових планів, планів надходження і використання іноземної валюти;

– участь у розробленні бізнес-плану господарюючого суб’єкта (фінансових показників), а також фінансових нормативів;

– проведення валютної і кредитної політики;

– аналіз фінансового стану господарюючого суб’єкта;

– контроль за виконанням планових показників. Функції фінансового менеджера можуть бути узагальнені в посадовій інструкції.

Відповідно до функцій, які виконують фінансові менеджери, можна сформулювати основні положення їхньої кваліфікаційної характеристики, у якій формують вимоги до менеджера щодо теоретичних і практичних умінь. У пертому розділі зазначають те, що менеджер повинен знати:

– теорію менеджменту;

– теорію фінансів, кредиту і грошового обігу;

– теорію фінансового менеджменту;

– бухгалтерський облік;

– економічну статистику, чинну статистичну звітність;

– чинне законодавство України в галузі фінансової, кредитної, валютної, банківської і біржової діяльності;

– основні нормативно-правові акти з міжнародних розрахунків і зовнішньоекономічної діяльності;

– стан і розвиток грошових ринків і ринків капіталів;

– види цінних паперів і порядок їх обігу;

– напрями інноваційної та інвестиційної політики;

– правила і порядок проведення операцій на внутрішньому фінансовому ринку України;

– основи проведення операцій на міжнародному фінансовому ринку;

– основи економіки суб’єкта господарювання;

– методологію і методику економічного аналізу;

– діловодство і кореспонденцію;

– керівництво і лідерство, групову динаміку;

– психологію та етику ділового спілкування;

– особливості функціонування фінансових інституцій.

У другому розділі кваліфікаційної характеристики вказують, що менеджер повинен уміти:

– читати бухгалтерський баланс;

– розбиратися у статистичній, бухгалтерській і оперативній звітності господарюючого суб’єкта;

– орієнтуватися у фінансовій інформації, зокрема закордонній;

– аналізувати результати виробничо-торговельної і особливо фінансової діяльності господарюючого суб’єкта;

– аналізувати і оцінювати економічну ефективність заходів з вкладання капіталу;

– прогнозувати результати вкладення капіталу, оцінювати їх і приймати остаточні рішення;

– розробляти програми використання фінансових ресурсів;

– складати фінансовий план;

– складати звіт про використання фінансових ресурсів і виконання показників фінансового плану;

– готувати документи з фінансових питань для подання їх у банк, податкову службу та інші органи управління;

– управляти наявним пакетом ринкових цінних паперів;

– аналізувати платоспроможність;

– залучати додаткові грошові кошти за рахунок кредиту;

– визначати політику дивідендів;

– вести листування з фінансових питань з органами управління та господарюючими суб’єктами;

– контролювати дотримання показників фінансового плану, фінансових програм, ефективність використання фінансових ресурсів, основних фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.

Підготовку фінансового менеджера оцінюють на підставі документів про освіту, досвід роботи. Фінансовий менеджер повинен мати організаторські здібності, практично застосовувати навички раціональної організації управлінської роботи, вчасно реагувати на зміну ситуації та приймати аргументовані рішення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Функції і кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера