Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Аналіз балансу

Фінансовий стан підприємства характеризують розміщення і використання коштів (активів) та джерела їх формування – пасиви, які зводяться на підприємстві у баланс, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на визначений момент Часу. Для аналізу зазвичай використовують аналітичний баланс.

Приклад

Треба скласти аналітичний баланс для підприємства “Вектра” (табл. 7.1) і провести його горизонтальний і вертикальний аналізи.

Таблиця 7.1 Аналітичний баланс ВАТ “Вектра” (тис. грн)

Показник

2008

2009

Актив

Необігові активи:

– основні кошти і позаобігові активи

1125

1980,5

– незавершені капітальні вкладення

65,5

84

– довгострокові фінансові вкладення

125,6

126,8

– матеріально-виробничі запаси

234,6

286,5

Обігові активи:

– готова продукція і товари

95,4

98,6

– дебіторська заборгованість

66,4

66

– готівка

975,4

807,5

Баланс

2687,9

3449,9

Пасив

Власний капітал

2128,5

2128,5

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити

415,6

317,8

Кредиторська заборгованість

143,8

1003,6

Баланс

2687,9

3449,9

Горизонтальний аналіз балансу. Він полягає в побудові аналітичних таблиць, де вказано зміни статей звітності порівняно з попередніми періодами. Зазвичай обирають абсолютні і відносні темпи зростання за ряд періодів, що дає змогу аналізувати не тільки зміни окремих показників, а й прогнозувати їх значення. Інфляція різко викривлює дані аналізу, тому за її наявності необхідно порівнювати дані аналізу з іншими підприємствами відповідної галузі.

Результати проведення горизонтального аналізу наведені в табл. 7.2.

Горизонтальний аналіз балансу (тне. грн)

Показник

2008

2009

Зміна

Абсолютна

Відносна

Актив

Необігові активи:

– основні засоби і позаобігові активи

1125

1980,5

855,5

76,0

– незавершені капітальні вкладення

65,5

84

18,5

28,2

– довгострокові фінансові вкладення

125,6

126,8

1.2

1.0

– матеріально-виробничі запаси

234,6

286,5

51,9

22,1

Обігові активи:

– готова продукція і товари

95,4

98,6

3,2

3,4

– дебіторська заборгованість

66,4

66

-0,4

-0,6

– грошові засоби

975,4

807,5

-167,9

-17,2

Баланс

2687,9

3449,9

762

28,3

Пасив

Власний капітал

2128,5

2128,5

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити

415,6

317,8

-97,8

-23,5

Кредиторська заборгованість

143,8

1003,6

859,8

597,9

Баланс

2687,9

3449,9

762

28,3

Аналізуючи динаміку основних коштів та позаобігових активів, можна визначити, що у звітному році порівняно із базовим вони зросли на 76%, що вказує на розширення техніко-технологічної бази підприємства. Вартість незавершених капітальних вкладень збільшилася на 28,2%, а довгострокових фінансових вкладень – на 1%. Загальна вартість матеріально-виробничих запасів зросла на 22,1%. Обсяг готової продукції і товарів збільшився на 3,4%, що може вказувати на зменшення рівня попиту на продукцію підприємства. Окрім того, у звітному році спостерігається зниження дебіторської заборгованості на 0,6%, що вказує на покращення фінансових розрахунків.

Проте водночас різко зросла кредиторська заборгованість, що свідчить про те, що підприємство віддає в безоплатне користування менше ресурсів, ніж отримує.

Зниження обсягу коштів свідчить про їх нестачу на підприємстві та погіршення його платоспроможності. Сума власного капіталу не змінилась. Однак зменшуються короткострокові кредити, що, з одного боку, вказує на зниження залежності суб’єкта господарювання від зовнішніх фінансових джерел, а з іншого – на зниження кредитоспроможності підприємства. Позитивно, що протягом аналізованого періоду зростає валюта балансу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Аналіз балансу