Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 2.1. Сутність і зміст фінансової звітності

2.1. Сутність і зміст фінансової звітності

Мета фінансового менеджменту – забезпечити ефективну, стабільну діяльність підприємства через управління його фондовими потоками. Основою прийняття адекватних, вчасних та ефективних рішень щодо роботи компанії є інформація, отримувана із зовнішнього та внутрішнього середовищ фірми (рис 2Д).

Джерелами отримання об’єктивної та суб’єктивної інформації є дані служб управлінського, фінансового обліку підприємства, результати досліджень й аналізу діяльності компанії та її оточення, які здійснюють зовнішні користувачі інформації. Перелік показників управлінського обліку, методи розрахунку та форми для внутрішнього користування визначає керівництво компанії. Вони є комерційною таємницею фірми. Дані фінансового обліку грунтуються на управлінському обліку і наводяться у фінансовій звітності підприємства, форму якої обумовлює чинне законодавство.

Зовнішні джерела інформації об’єднують у дві групи:

1) не пов’язані безпосередньо із діяльністю підприємства:

Основи фінансового менеджменту   Рясних Є. Г.   2.1. Сутність і зміст фінансової звітності

Рис. 2.1. Інформаційні потоки фінансового менеджменту

– банка, кредитні спілки;

– потенційні інвестори;

– консалтингові компанії, аудиторські фірми;

– фондова, товарна, валютна біржі;

– засоби масової інформації;

2) безпосередньо пов’язані із діяльністю підприємства:

– контрагенти фірми: покупці, постачальники, дилери, дистриб’ютори;

– працівники фірми;

– власники;

– кредитори;

– державні законодавчі, наглядові та контролюючі органи.

До зовнішніх користувачів інформації належать:

1) опосередковано зацікавлені в результатах роботи підприємства:

– аудиторські служби;

– фінансові консультанти;

– біржі цінних паперів;

– реєстраційні та інші державні органи:

– законодавчі органи;

– преса та інформагентства;

– торгово-виробничі асоціації;

– профспілки;

2) безпосередньо зацікавлені діяльністю компанії:

– нинішні та потенційні власники;

– нинішні та потенційні кредитори;

– постачальники та покупці;

– наявні та потенційні конкуренти;

– державні контролюючі органи;

– працівники підприємства.

Інформацію про підприємство менеджер може отримати у фінансовій звітності.

Фінансова звітність – сукупність форм звітності, складених за даними бухгалтерського обліку для надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, а також про зміну кількості грошових коштів за звітний період.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності і суб’єктів малого підприємництва) містить: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до звітів. Відповідно до Національних стандартів розрізняють фінансову звітність: консолідовану, зведену та фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Консолідовану звітність надає (разом із фінансовими звітами про власні господарські операції) материнське підприємство. Вона відображає фінансовий стан, результати діяльності та руху грошових коштів юридичної особи і її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Зведену фінансову звітність надають:

1) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, що здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності (із власними звітами). Ці органи також складають зведену фінансову звітність по господарських товариствах, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній і комунальній власності;

2) об’єднання підприємств (із власною звітністю) по всіх підприємствах, що входять до їх складу.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва складається із Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Згідно з чинним законодавством публічні акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні союзи, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, оприлюднити річну фінансову звітність та консолідовану звітність у періодичних виданнях або у вигляді окремих друкованих видань. Натепер така практика не є загальноприйнятою, а з основними показниками фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств – емітентів цінних паперів можна ознайомитися лише в офіційному бюлетені Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Донецької фондової біржі та Кримської фондової біржі “Цінні папери України”. Однак такої інформації недостатньо для прийняття адекватних фінансових рішень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 2.1. Сутність і зміст фінансової звітності