Основи економічної теорії – Козак Ю. Г. – 1.1 Структура курсу “Основи економічної теорії”

“Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну науку, схожі на глухих, що намагаються оцінити звучання оркестру”

П. Самульсон, Лауреат Нобелівської премії з економіки

Ви розкрили навчальний посібник, котрий має назву “Основи економічної теорії”. Економічна теорія – це складний предмет. У полі зору дослідників постійно перебувають найскладніші проблеми: інфляція, безробіття, економічні цикли та ін. Тільки зрозумівши їх, можна правильно оцінити майбутнє, яке очікує нас.

Вивчення основ економічної теорії дає змогу оволодіти ефективним інструментом пізнання економічних процесів, відповісти на складні питання господарської діяльності. Але для того щоб оволодіти цією теорією необхідно засвоїти її специфічну термінологію, навчитися застосовувати економічні концепції до конкретних життєвих ситуацій. Тільки тоді ви відчуєте користь від вивчення економічної теорії. Але для цього потрібен час, терпіння та воля. Автори впевнені, що отримана користь варта витрачених вами часу та сил.

Як же працювати із запропонованим навчальним посібником?

Сформуйте уявлення щодо структури навчального посібника. Його текст розбито на окремі розділи, теми, параграфи.

У першому розділі подано загальне уявлення щодо визначення економічної теорії як науки, її структури та основних проблем.

У другому розділі розглядаються мікроекономічні процеси: фірма як головний суб’єкт економічної системи, механізм функціонування ринкового господарства в умовах досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, монополії та олігополії тощо.

Третій розділ присвячений висвітленню основних мак-роекономічних проблем (циклічність, безробіття, інфляція, розподіл національного доходу, соціальний захист населення тощо), розгляду питань економічного зростання та розвитку.

У четвертому розділі подано уявлення про міжнародну економіку, як складову сучасної економічної теорії, а саме – міжнародну торгівлю, переміщення чинників виробництва та еволюцію міжнародної валютної системи.

Щоб добре засвоїти матеріал на початку кожної теми подано ключові поняття. З’ясувати, як це вам удалося, допоможуть запитання для самоконтролю, тести та задачі… Вони містяться наприкінці кожної теми.

Відповідальні редактори та автори висловлюють щиру подяку професорам С. С. Дзарасову (Росія), П Грегорі (США), С. Фортеск’ю (Австралія), Ю. В. Макогону (Україна), С. О. Якубовському (Україна), В. О. Осипову (Україна), дослідження та поради яких сприяли підготовці цього навчального посібника.

Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”
Тема 1. СТРУКТУРА ТА СТРИЖНЕВІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”

Ключові поняття

Мікроекономіка; макроекономіка; міжнародна економіка; суб’єкти господарчої діяльності; обмеженість ресурсів; вибір; спеціалізація; обмін; економічна система; економічні теорії.

1.1 Структура курсу “Основи економічної теорії”

Економічна теорія – це складний предмет. Для того щоб оволодіти нею, необхідно засвоїти специфічну термінологію, основні поняття, навчитися застосовувати економічні концепції до конкретних життєвих ситуацій. Тільки тоді ви відчуєте користь від вивчення основ економічної теорії. Але для цього потрібен час, терпіння та воля. Автори впевнені, що отримана користь варта часу та сил, що будуть витрачені вами.

Хоча економічна теорія не дає відповіді на всі питання господарчої діяльності, вона є ефективним інструментом для пізнання економічних процесів. У полі зору економістів постійно перебувають найскладніші проблеми: інфляція, безробіття, економічні цикли та ін. Тільки зрозумівши їх, можна правильно оцінити майбутнє, яке очікує нас.

Економічна теорія поділяється на мікро-, макро – та міжнародну економіку.

Мікроекономіка

Мікроекономіка досліджує поведінку окремих економічних суб’єктів, таких як фірма, людина. Предмет мікроекономіки вивчає такі основні проблеми:

O розподіл фірмами обмежених ресурсів;

O функціонування ринкової економіки за допомогою системи цін, яка формується на основі аналізу попиту та пропозиції;

O реагування механізму попиту та пропозиції на зміну цін та кількості товарів;

O прийняття рішень фірмами та споживачами на підставі інформації, одержаної внаслідок аналізу цін та кількості товарів;

O співвідношення витрат і прибутків фірм;

O функціонування фірми в умовах досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, монополії та олігополії.

Макроекономіка

Макроекономіка розглядає економіку країни як єдине ціле. На відмінну від мікроекономіки, макроекономіка використовує у своєму аналізі величини, які характеризують загальний рух економіки: валовий внутрішній продукт (а не виробництво окремої фірми), середній рівень цін (а не ціну на конкретний товар), рівень безробіття, інфляції тощо. Макроекономіка дає змогу зрозуміти, як діє грошова система в тій чи іншій країні, як уряд може зменшити чи збільшити кількість грошей, що перебувають в обігу. Вона розтлумачує механізм функціонування банківської системи країни, а саме – Національного банку та комерційних банків.

Макроекономіка також аналізує механізм розподілу національного доходу між різними верствами населення. Особливий наголос робиться на проблемі соціального захисту населення в тій чи іншій країні.

Центральною проблемою макроекономіки є проблема економічного зростання, вибору оптимальної моделі економічного зростання та чинників, які впливають на розвиток країни.

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка досліджує світову економічну систему в цілому. Тобто вона вивчає процеси та явища економічного життя суспільства міжнародного значення. Якщо до суб’єктів мікроекономіки належать фірми та споживачі, до суб’єктів макроекономіки – певна країна, то до суб’єктів міжнародної економіки можна віднести як фірми, так і країни. В центрі аналізу міжнародної економіки перебувають міжнародна торгівля товарами та послугами, рух капіталу, міжнародний кредит і міграція робочої сили тощо. Міжнародна економіка дає змогу зрозуміти, як еволюціонує та функціонує міжнародна валютна система, як формуються валютні відносини між країнами, які види валютних курсів існують у міжнародній практиці.

Отже, предметом міжнародної економіки є відносини, котрі складаються між людьми в процесі торговельної, виробничо-інвестиційної, валютно-кредитної та фінансової діяльності, що виходить за межі національних кордонів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Основи економічної теорії – Козак Ю. Г. – 1.1 Структура курсу “Основи економічної теорії”