Основи дидактики – Чайка В. М

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1. Загальні засади дидактики

Дидактика як педагогічна наука пояснює діалектику процесу навчання, умови його реалізації і вдосконалення практики, розкриває суттєві для навчального процесу зв’язки, У структурі дидактичної теорії виокремлюють такі компоненти: процес навчання і його основні види, зміст

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1.1. Сутність, функції і завдання дидактики

Дидактика як педагогічна наука пояснює діалектику процесу навчання, умови його реалізації і вдосконалення практики, розкриває суттєві для навчального процесу зв’язки, У структурі дидактичної теорії виокремлюють такі компоненти: процес навчання і його основні види, зміст

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1.2. Методологічна основа дидактики

Засоби, передумови і принципи організації пізнавальної і практичної діяльності визначає методологія. &; розвиток забезпечує розвиток наукового пізнання загалом. Методологія тісно пов’язана з гносеологією, що аналізує загальні характеристики пізнавальної діяльності людини. Кожна наука має власну

Основи дидактики – Чайка В. М. – Системний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Синергетичний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Діяльнісний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Праксеологічний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Гуманістичний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Культурологічний підхід

Він забезпечує можливість розробляти цілісні інтеграційні моделі, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв’язки і відношення, системотвірні фактори та умови функціонування у статичному і динамічному аспектах. Взаємозв’язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Аксіологічннй підхід

Він характеризує цінності як основу регуляції людської поведінки, навчальної і професійної діяльності, прийняття рішень у ситуаціях вибору, дає змогу аналізувати процес формування системи знань, умінь, навичок через детермінацію ціннісного ставлення педагога й учня до

Основи дидактики – Чайка В. М. – Суб’єктний підхід

Він характеризує цінності як основу регуляції людської поведінки, навчальної і професійної діяльності, прийняття рішень у ситуаціях вибору, дає змогу аналізувати процес формування системи знань, умінь, навичок через детермінацію ціннісного ставлення педагога й учня до

Основи дидактики – Чайка В. М. – Акмеологічний підхід

Він характеризує цінності як основу регуляції людської поведінки, навчальної і професійної діяльності, прийняття рішень у ситуаціях вибору, дає змогу аналізувати процес формування системи знань, умінь, навичок через детермінацію ціннісного ставлення педагога й учня до

Основи дидактики – Чайка В. М. – Компетентнісний підхід

Він характеризує цінності як основу регуляції людської поведінки, навчальної і професійної діяльності, прийняття рішень у ситуаціях вибору, дає змогу аналізувати процес формування системи знань, умінь, навичок через детермінацію ціннісного ставлення педагога й учня до

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1.3. Основні категорії дидактики

Дидактика як система будується на основі категорій і понять, які не лише мають свою структуру, а й взаємодіють між собою за принципами теорії систем. Різні за сутністю, вони утворюють цілісну систему теорії освіти і

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1.4. Особливості структури теорії навчання

Важливою передумовою компетентної професійної діяльності майбутнього педагога, управління процесом навчання є осмислення структури (компонентів) дидактичної теорії. Аналіз теорії навчання з позицій системного підходу передбачає розроблення засобів представлення дидактики як системи, побудову узагальненої дидактичної моделі,

Основи дидактики – Чайка В. М. – 1.5. Основні дидактичні концепції

У педагогічній літературі дидактичні системи умовно поділяють на традиційні (Я.-А. Коменський, Й. Песталоцці, Й. Гербарт та ін.) і педоцентричні (Дж. Дьюї). Для Традиційної системи Характерні схематизм, пошук абсолютно ідеального методу навчання, яке трактують насамперед

Основи дидактики – Чайка В. М. – Ян-Амос Коменський (1592-1670)

У педагогічній літературі дидактичні системи умовно поділяють на традиційні (Я.-А. Коменський, Й. Песталоцці, Й. Гербарт та ін.) і педоцентричні (Дж. Дьюї). Для Традиційної системи Характерні схематизм, пошук абсолютно ідеального методу навчання, яке трактують насамперед

Основи дидактики – Чайка В. М. – Жан-Жак Руссо (1712-1778)

Французький філософ і педагог Ж.-Ж. Руссо обстоював таку систему освіти, яка б відповідала потребам та інтересам дитини, що розвивається. Його дидактична система основана на принципах самодіяльності, свідомості у навчанні, наочності, міцності та грунтовності знань.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Йоганн-Генріх Песталоцці (1746-1827)

Французький філософ і педагог Ж.-Ж. Руссо обстоював таку систему освіти, яка б відповідала потребам та інтересам дитини, що розвивається. Його дидактична система основана на принципах самодіяльності, свідомості у навчанні, наочності, міцності та грунтовності знань.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776-1841)

Німецький філософ, педагог і психолог Й.-Ф. Гербарт вважав дидактику частиною педагогіки, а її предмет (виховне навчання) трактував як найважливіший фактор виховання. Його ідеї сприяли становленню дидактичної теорії, що відводить основне місце в системі навчання

Основи дидактики – Чайка В. М. – Костянтин Ушинський (1824-1870)

Німецький філософ, педагог і психолог Й.-Ф. Гербарт вважав дидактику частиною педагогіки, а її предмет (виховне навчання) трактував як найважливіший фактор виховання. Його ідеї сприяли становленню дидактичної теорії, що відводить основне місце в системі навчання

Основи дидактики – Чайка В. М. – Джон Дьюї (1859-1952)

Дидактична концепція американського філософа і педагога Дж. Дьюї істотно вплинула на становлення світової педагогіки. Вона основана на прагматизмі, що набув форми інструменталізму. Ця філософія не визнає класичного критерію істини, за яким істина є відповідністю

Основи дидактики – Чайка В. М. – Григорій Ващенко (1878-1967)

Дидактична концепція американського філософа і педагога Дж. Дьюї істотно вплинула на становлення світової педагогіки. Вона основана на прагматизмі, що набув форми інструменталізму. Ця філософія не визнає класичного критерію істини, за яким істина є відповідністю

Основи дидактики – Чайка В. М. – Петро Гальперін (1902-1988)

Дидактична модель російського психолога і педагога П. Гальперіна грунтується на теорії поетапного формування розумової діяльності. Він вважав, що будь-яка нова розумова дія, наприклад уява, розуміння, мислення, настає після відповідної зовнішньої діяльності. Цей процес відбувається

Основи дидактики – Чайка В. М. – Василь Сухомлинський (1918-1970)

Дидактична модель російського психолога і педагога П. Гальперіна грунтується на теорії поетапного формування розумової діяльності. Він вважав, що будь-яка нова розумова дія, наприклад уява, розуміння, мислення, настає після відповідної зовнішньої діяльності. Цей процес відбувається

Основи дидактики – Чайка В. М. – 2. Процес навчання, його структура і види

Навчання як процесуальне явище охоплює викладання вчителя та учіння учнів. Діяльність учителя має управлінський характер і передбачає цілепокла-дання, планування” організацію, стимулювання, контроль, регулювання діяльності й аналіз їі результатів. Вона є динамічною системою, що функціонує

Основи дидактики – Чайка В. М. – 2.1. Сутність, функції і структура процесу навчання

Навчання як процесуальне явище охоплює викладання вчителя та учіння учнів. Діяльність учителя має управлінський характер і передбачає цілепокла-дання, планування” організацію, стимулювання, контроль, регулювання діяльності й аналіз їі результатів. Вона є динамічною системою, що функціонує

Основи дидактики – Чайка В. М. – 2.2. Структура діяльності вчителя

Діяльність учителя (викладання) полягає в керуванні активною і свідомою діяльністю учнів для засвоєння навчального матеріалу. Це передбачає розуміння очікувань та інтересів учня, регулювання навчальної діяльності з позицій його розвитку. Цикл будь-якої управлінської діяльності містить

Основи дидактики – Чайка В. М. – Цілепокладання

Діяльність учителя (викладання) полягає в керуванні активною і свідомою діяльністю учнів для засвоєння навчального матеріалу. Це передбачає розуміння очікувань та інтересів учня, регулювання навчальної діяльності з позицій його розвитку. Цикл будь-якої управлінської діяльності містить

Основи дидактики – Чайка В. М. – Планування

Діяльність учителя (викладання) полягає в керуванні активною і свідомою діяльністю учнів для засвоєння навчального матеріалу. Це передбачає розуміння очікувань та інтересів учня, регулювання навчальної діяльності з позицій його розвитку. Цикл будь-якої управлінської діяльності містить

Основи дидактики – Чайка В. М. – Організація навчальної роботи (навчальних дій)

Цей процес поділяється на підготовчий і виконавчий етапи. Підготовчий етап охоплює підготовку ТЗН, наочності, дидактичних і роздавальних матеріалів; попереднє здійснення дослідів, демонстрацій, перегляд діафільмів; залучення учнів до підготовки дослідів, лабораторних робіт, демонстрацій; попереднє виконання

Основи дидактики – Чайка В. М. – Стимулювання навчальної активності

Цей процес поділяється на підготовчий і виконавчий етапи. Підготовчий етап охоплює підготовку ТЗН, наочності, дидактичних і роздавальних матеріалів; попереднє здійснення дослідів, демонстрацій, перегляд діафільмів; залучення учнів до підготовки дослідів, лабораторних робіт, демонстрацій; попереднє виконання

Основи дидактики – Чайка В. М. – Контроль і регулювання

Цей процес поділяється на підготовчий і виконавчий етапи. Підготовчий етап охоплює підготовку ТЗН, наочності, дидактичних і роздавальних матеріалів; попереднє здійснення дослідів, демонстрацій, перегляд діафільмів; залучення учнів до підготовки дослідів, лабораторних робіт, демонстрацій; попереднє виконання

Основи дидактики – Чайка В. М. – Аналіз результатів

Цей процес поділяється на підготовчий і виконавчий етапи. Підготовчий етап охоплює підготовку ТЗН, наочності, дидактичних і роздавальних матеріалів; попереднє здійснення дослідів, демонстрацій, перегляд діафільмів; залучення учнів до підготовки дослідів, лабораторних робіт, демонстрацій; попереднє виконання

Основи дидактики – Чайка В. М. – 2.3. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів

У процесі навчання учні здійснюють специфічну діяльність – учіння, що охоплює систему пізнавальних дій, спрямованих на розв’язання навчальних завдань. Навчання передбачає предметну і внутрішню (психічну) діяльність учня. Психічна діяльність особливо ефективна тоді, коли навчання

Основи дидактики – Чайка В. М. – 2.4. Основні види навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп’ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання:

Основи дидактики – Чайка В. М. – Пояснювально-ілюстративне навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп’ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання:

Основи дидактики – Чайка В. М. – Проблемне навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп’ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання:

Основи дидактики – Чайка В. М. – Програмоване навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп’ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання:

Основи дидактики – Чайка В. М. – Комп’ютерне навчання

Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп’ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання:

Основи дидактики – Чайка В. М. – 3. Закономірності, принципи і правила навчання

Системотвірними дидактичними категоріями, які відображають цілісність педагогічного процесу, є закономірності і принципи навчання. Вони тісно пов’язані з основними компонентами навчального процесу: цілями і завданнями навчання, змістом і формами його реалізації, методами і засобами, стимулюванням

Основи дидактики – Чайка В. М. – 3.1. Зовнішні та внутрішні закономірності навчання

Системотвірними дидактичними категоріями, які відображають цілісність педагогічного процесу, є закономірності і принципи навчання. Вони тісно пов’язані з основними компонентами навчального процесу: цілями і завданнями навчання, змістом і формами його реалізації, методами і засобами, стимулюванням

Основи дидактики – Чайка В. М. – 3.2. Принципи навчання

Результативність навчання насамперед залежить від творчої реалізації вчителем вимог, сформованих у дидактичних принципах. їх розроблення залежить не тільки від педагогічних, а й соціальних, філософських, логічних, психологічних закономірностей. Принципи навчання як регулятивні норми практики, незважаючи

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип цілеспрямованості навчання

Результативність навчання насамперед залежить від творчої реалізації вчителем вимог, сформованих у дидактичних принципах. їх розроблення залежить не тільки від педагогічних, а й соціальних, філософських, логічних, психологічних закономірностей. Принципи навчання як регулятивні норми практики, незважаючи

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип науковості

Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип систематичності і послідовності

Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип доступності

Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип свідомості

Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип активності

Він вимагає діяльного ставлення учнів до об’єктів, які вивчаються. Розрізняють активність репродуктивну і продуктивну (творчу). Завдання педагога – стимулювати розвиток усіх рівнів активності учнів за допомогою створення проблемних ситуацій, емоційної забарвленості спілкування, ігрової імітації,

Основи дидактики – Чайка В. М. – Принцип міцності

Він вимагає діяльного ставлення учнів до об’єктів, які вивчаються. Розрізняють активність репродуктивну і продуктивну (творчу). Завдання педагога – стимулювати розвиток усіх рівнів активності учнів за допомогою створення проблемних ситуацій, емоційної забарвленості спілкування, ігрової імітації,