Основи держави і права України – Ортинський В. Л

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – ПЕРЕДМОВА

Підготовлений авторським колективом учених-правників підручник має на меті формувати правову свідомість і правову культуру студентів неюридичних вищих навчальних закладів, передати їм знання з життєво важливих питань про право. У підручнику стисло, доступно, полі системно,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Підготовлений авторським колективом учених-правників підручник має на меті формувати правову свідомість і правову культуру студентів неюридичних вищих навчальних закладів, передати їм знання з життєво важливих питань про право. У підручнику стисло, доступно, полі системно,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.1. Виникнення держави і права

Підготовлений авторським колективом учених-правників підручник має на меті формувати правову свідомість і правову культуру студентів неюридичних вищих навчальних закладів, передати їм знання з життєво важливих питань про право. У підручнику стисло, доступно, полі системно,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.2. Основні теорії виникнення держави і права

У сучасній науці немає єдиного підходу до виявлення причин виникнення держави і права, що пояснюється складністю та багатогранністю цих явищ. Проте сформовано низку теорій виникнення аналізованих феноменів. Основними з них є: природно-правова (договірна), органічна,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.3. Поняття та сутність держави. Функції держави

У сучасній науці немає єдиного підходу до виявлення причин виникнення держави і права, що пояснюється складністю та багатогранністю цих явищ. Проте сформовано низку теорій виникнення аналізованих феноменів. Основними з них є: природно-правова (договірна), органічна,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.4. Форми держави

Форма держави є безпосереднім виразником і носієм її сутності та змісту (функцій). Це складне суспільне явище, котре вміщує три взаємопов’язані елементи: форму правління, форму державного устрою і форму державного режиму. Форма правління – це

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.5. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

Держава для виконання своїх завдань і функцій потребує створення різноманітних структур. Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і функції. Серед таких організацій виділяють державні підприємства, державні установи та

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.6. Правова держава. Основні права людини

Держава для виконання своїх завдань і функцій потребує створення різноманітних структур. Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і функції. Серед таких організацій виділяють державні підприємства, державні установи та

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.7. Поняття й ознаки права

Право формується у державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні та релігійні норми додержавного суспільства мають другорядне значення, перевага надається правовому регулюванню суспільних відносин. У сучасній юридичній науці термін “право”

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.8. Поняття й структура норм права

Право формується у державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні та релігійні норми додержавного суспільства мають другорядне значення, перевага надається правовому регулюванню суспільних відносин. У сучасній юридичній науці термін “право”

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.9. Правотворчість, форми (джерела) права

Правові норми виникають унаслідок цілеспрямованої діяльності уповноважених суб’єктів, що охоплюється поняттям “правотворчість”. Правотворчість – форма владної діяльності уповноважених суб’єктів (передусім держави), спрямованої на утворення, зміну чи скасування правових норм. Зміст і значення правотворчості полягає

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.10. Система права

Правові норми виникають унаслідок цілеспрямованої діяльності уповноважених суб’єктів, що охоплюється поняттям “правотворчість”. Правотворчість – форма владної діяльності уповноважених суб’єктів (передусім держави), спрямованої на утворення, зміну чи скасування правових норм. Зміст і значення правотворчості полягає

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.11. Система законодавства

Система законодавства – це система певним чином упорядкованих нормативно-правових актів. Структура системи законодавства зумовлена структурою системи права і є внутрішньою організацією нормативно-правових актів, яка виражається в їх єдності й погодженості, а також у розподілі

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.12. Правовідносини

Система законодавства – це система певним чином упорядкованих нормативно-правових актів. Структура системи законодавства зумовлена структурою системи права і є внутрішньою організацією нормативно-правових актів, яка виражається в їх єдності й погодженості, а також у розподілі

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.13. Реалізація норм права: поняття та форми

Реалізація норм права – це здійснення приписів правових норм у практичній діяльності суб’єктів права. Форми реалізації правових норм: – використання – це така форма реалізації уповноважувальних правових норм, за якої суб’єкти на свій розсуд

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.14. Правомірна поведінка і правопорушення

Реалізація норм права – це здійснення приписів правових норм у практичній діяльності суб’єктів права. Форми реалізації правових норм: – використання – це така форма реалізації уповноважувальних правових норм, за якої суб’єкти на свій розсуд

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 1.16. Юридична відповідальність

Реалізація норм права – це здійснення приписів правових норм у практичній діяльності суб’єктів права. Форми реалізації правових норм: – використання – це така форма реалізації уповноважувальних правових норм, за якої суб’єкти на свій розсуд

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Розділ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права Конституційне право – провідна галузь права України, яка є сукупністю правових норм, що мають внутрішню єдність і загальні ознаки. З конституційного права розпочинається формування всієї

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права

2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права Конституційне право – провідна галузь права України, яка є сукупністю правових норм, що мають внутрішню єдність і загальні ознаки. З конституційного права розпочинається формування всієї

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Система конституційного права України

2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права Конституційне право – провідна галузь права України, яка є сукупністю правових норм, що мають внутрішню єдність і загальні ознаки. З конституційного права розпочинається формування всієї

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Джерела конституційного права

2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права Конституційне право – провідна галузь права України, яка є сукупністю правових норм, що мають внутрішню єдність і загальні ознаки. З конституційного права розпочинається формування всієї

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 2.2. Конституція України – основний закон держави і суспільства

Поняття та юридична природа конституції. Термін “конституція” (від лат. constitutio – встановлення, устрій) відомий ще за часів Давньої Греції і Стародавнього Риму. Нині під конституцією розуміють систему загальнообов’язкових норм, що мають, здебільшого, вищу юридичну

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Поняття та юридична природа конституції

Поняття та юридична природа конституції. Термін “конституція” (від лат. constitutio – встановлення, устрій) відомий ще за часів Давньої Греції і Стародавнього Риму. Нині під конституцією розуміють систему загальнообов’язкових норм, що мають, здебільшого, вищу юридичну

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Соціально-політична суть конституції

Поняття та юридична природа конституції. Термін “конституція” (від лат. constitutio – встановлення, устрій) відомий ще за часів Давньої Греції і Стародавнього Риму. Нині під конституцією розуміють систему загальнообов’язкових норм, що мають, здебільшого, вищу юридичну

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Форма конституції

Поняття та юридична природа конституції. Термін “конституція” (від лат. constitutio – встановлення, устрій) відомий ще за часів Давньої Греції і Стародавнього Риму. Нині під конституцією розуміють систему загальнообов’язкових норм, що мають, здебільшого, вищу юридичну

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 2.3. Конституційний статус людини і громадянина

Наука конституційного права під конституційним статусом особи розуміє загальні, основоположні засади, за допомогою яких у Конституції визначаються основні права, свободи й обов’язки людини і громадянина, а також гарантії їх здійснення, тобто можливість мати, володіти,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Система прав і свобод людини і громадянина

Наука конституційного права під конституційним статусом особи розуміє загальні, основоположні засади, за допомогою яких у Конституції визначаються основні права, свободи й обов’язки людини і громадянина, а також гарантії їх здійснення, тобто можливість мати, володіти,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Політичні права і свободи

Особливість політичних прав і свобод полягає насамперед у тому, що їх носіями, суб’єктами є лише громадяни України, а не всі особи, які проживають на її території. Водночас варто зазначити, що політичні права і свободи

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Інститут громадянства України

Основну частину населення будь-якої країни становить особлива категорія фізичних осіб, а саме: громадяни цієї держави. Громадянство є тією необхідною підставою, яка надає особі, що має статус громадянина, можливість повною мірою долучитися до політичного, економічного,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 2.4. Виборче право, виборчі системи і референдуми в Україні

Відповідно до Конституції України, безпосереднє здійснення влади народом визначається як народне волевиявлення. “Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії” (ст. 69). За своїм змістом воно може стосуватися будь-яких питань життя

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 2.5. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування

Державна влада в Україні здійснюється шляхом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Залежно від власного правового статусу, кожен із державних органів здійснює притаманні йому завдання і функції держави. Так, єдиний орган законодавчої влади

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Функції та повноваження Президента України

Глава нашої держави – Президент. Як керівник держави він виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності держави, дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина (ст. 102 Конституції України). Він представляє Українську державу в міжнародних

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Повноваження Кабінету Міністрів України

Відповідно до Конституції України, Кабінет Міністрів забезпечує суверенітет та економічну незалежність України, внутрішню та зовнішню політику держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента; розробляє і здійснює загальнонаціональні (загальнодержавні) програми економічного, науково-технічного розвитку держави;

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Розділ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Цивільне право як галузь права В умовах ринкової економіки та громадянського суспільства визначальне місце у суспільному житті належить відносинам, сторони яких не перебувають у підпорядкуванні одна одної. Правові норми, які регулюють абсолютну більшість

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.1. Цивільне право як галузь права

3.1. Цивільне право як галузь права В умовах ринкової економіки та громадянського суспільства визначальне місце у суспільному житті належить відносинам, сторони яких не перебувають у підпорядкуванні одна одної. Правові норми, які регулюють абсолютну більшість

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.2. Учасники цивільних відносин (особи у цивільному праві)

Фізичні особи У ст. 24 Цивільного кодексу України визначено поняття фізичної особи як людини – учасника цивільних відносин. Фізичну особу як суб’єкта цивільно-правових відносин (її правосуб’єктність) характеризують такі властивості: цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Фізичні особи

Фізичні особи У ст. 24 Цивільного кодексу України визначено поняття фізичної особи як людини – учасника цивільних відносин. Фізичну особу як суб’єкта цивільно-правових відносин (її правосуб’єктність) характеризують такі властивості: цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Юридичні особи

Суб’єктами цивільних правовідносин є юридичні особи. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст. 80 Цивільного

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Суб’єктами цивільних правовідносин є юридичні особи. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст. 80 Цивільного

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.3. Об’єкти цивільних прав

Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага (ст. 177 Цивільного

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.4. Право власності та речові права на чуже майно

Право власності Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Привласнення загальнодоступних дарів природи

Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загального дозволу власника відповідної земельної ділянки

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Набуття права власності на безхазяйну річ

Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загального дозволу власника відповідної земельної ділянки

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Набуття права власності на скарб

Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загального дозволу власника відповідної земельної ділянки

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Право спільної сумісної власності

Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи та юридичні особи, а також держава,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Речові права на чуже майно

Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи та юридичні особи, а також держава,

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.5. Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України чи іншим законом (ст. 418 Цивільного кодексу України). Право інтелектуальної власності

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Захист права інтелектуальної власності судом

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності (ст. 432 Цивільного кодексу України). Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 3.6. Цивільні зобов’язання

Поняття зобов’язання та сторони у зобов’язанні Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Зобов’язанням є правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – Поняття зобов’язання та сторони у зобов’язанні

Поняття зобов’язання та сторони у зобов’язанні Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Зобов’язанням є правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати