Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 4.6. Організаційно-правові форми підприємств

Перелічені у ст. 68 Господарського кодексу України види підприємств можуть діяти в різних організаційно-правових формах. До них, зокрема, належать:

– державні та комунальні унітарні підприємства;

– господарські товариства;

– виробничі кооперативи;

– підприємства споживчої кооперації, підприємства об’єднань громадян чи релігійних організацій;

– приватні підприємства;

– фермерські господарства.

Державні та комунальні унітарні підприємства. Відповідно до ст. 73 Господарського кодексу України, державне унітарне підприємство – це підприємство, яке утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, здебільшого без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника й органу влади, до сфери управління якого воно входить.

Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства та казенні підприємства.

Державне комерційне підприємство є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном. Статутний фонд державного комерційного підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації цього підприємства як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду державного комерційного підприємства встановлюється законом.

Держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов’язаннями, окрім випадків, передбачених законом.

Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:

– законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

– основним (понад п’ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;

– за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;

– переважаючим (понад п’ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, зазвичай, не може бути рентабельним;

– приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. Воно є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку зі своїм найменуванням.

Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить. Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.

Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями казенного підприємства.

Комунальне унітарне підприємство – це підприємство, яке утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності та входить до сфери його управління.

Статутний фонд комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації його як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється відповідною місцевою радою.

Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

Господарські товариства. Відповідно до ст. 79 Господарського кодексу України, господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти підприємництва, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою отримання прибутку.

Згідно з ч. 2 ст. 114 Цивільного кодексу України, господарське товариство, окрім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Господарські товариства є юридичними особами. Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.

Засновниками та учасниками господарського товариства можуть бути фізичні або юридичні особи.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерні товариства за порядком розповсюдження акцій між засновниками та учасниками і ступенем їх обігу можуть бути відкритими або закритими.

Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Відкриті акціонерні товариства можуть випускати два види акцій: на пред’явника та іменні. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закриті акціонерні товариства випускають лише іменні акції. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.

Згідно зі ст. 24 Закону України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства складає не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платням.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише власним майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. Згідно зі ст. 52 Закону України “Про господарські товариства”, мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю становить не менше за суму, еквівалентну 100 мінімальним заробітним платням.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 Цивільного кодексу України, законом встановлюється максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього терміну – ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників. Мінімальний розмір статутного фонду товариства з додатковою відповідальністю складає не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платням.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого, відповідно до укладеного між ними договору, здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва.

Мінімальний розмір статутного фонду повного та командитного товариств законом не визначається. Він встановлюється в установчих документах цих товариств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 4.6. Організаційно-правові форми підприємств