Організація виробництва – Гриньова В. М

Організація виробництва – Гриньова В. М. – ВСТУП

Навчальна дисципліна “Організація виробництва” належить до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” і є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних працівникам економічних підрозділів державних підприємств та установ. Підручник з навчальної дисципліни

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

1.1. Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв’язок працівника з засобами

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 1.1. Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук

1.1. Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв’язок працівника з засобами

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 1.2. Сутність поняття “організація виробництва”

Організація виробництва – це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва, тобто досягнення поставлених завдань у найкоротший строк за найкращого

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 1.3. Закономірності, основні принципи організації виробництва. Системна концепція організації виробництва

Організація виробництва – це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва, тобто досягнення поставлених завдань у найкоротший строк за найкращого

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 2. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

2.1. Виробництво як відкрита система Виробництво – найважливіша сфера людської діяльності з перетворення предметів праці з метою задоволення потреб усіх суб’єктів суспільства. Таким чином, виробнича функція охоплює всі дії, що безпосередньо пов’язані з виготовленням

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 2.1. Виробництво як відкрита система

2.1. Виробництво як відкрита система Виробництво – найважливіша сфера людської діяльності з перетворення предметів праці з метою задоволення потреб усіх суб’єктів суспільства. Таким чином, виробнича функція охоплює всі дії, що безпосередньо пов’язані з виготовленням

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 2.2. Організаційні основи виробничих систем

У будь-яких системах кожен елемент (як частина) потрібен для підтримання та функціонування всієї системи і поза нею існувати не може. Це є виявом системної залежності й організації. Системи формуються та функціонують на основі загальних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Закони статики організації виробничих систем

У будь-яких системах кожен елемент (як частина) потрібен для підтримання та функціонування всієї системи і поза нею існувати не може. Це є виявом системної залежності й організації. Системи формуються та функціонують на основі загальних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 3. ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Підприємство як основний носій ринкових відносин Об’єктом менеджменту у виробничій та невиробничій сферах є підприємство. Підприємство становить складну та динамічну виробничу соціально-економічну систему, що містить сукупність елементів і зв’язків між ними. Підприємство –

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.1. Підприємство як основний носій ринкових відносин

3.1. Підприємство як основний носій ринкових відносин Об’єктом менеджменту у виробничій та невиробничій сферах є підприємство. Підприємство становить складну та динамічну виробничу соціально-економічну систему, що містить сукупність елементів і зв’язків між ними. Підприємство –

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.2. Організаційні форми підприємств

Форми діяльності підприємства можна поділити на організаційно-правові й організаційно-економічні. До організаційно-правових форм належать господарські товариства і кооперативи. Господарське товариство становить об’єднання осіб, створене для здійснення підприємницької діяльності. Учасники товариства поділяються на повні та командитні.

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.3. Виробничо-господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства

Форми діяльності підприємства можна поділити на організаційно-правові й організаційно-економічні. До організаційно-правових форм належать господарські товариства і кооперативи. Господарське товариство становить об’єднання осіб, створене для здійснення підприємницької діяльності. Учасники товариства поділяються на повні та командитні.

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.4. Функціональна структура підприємства

За сферами функціонування організації можна виокремити безліч різних структур, що відповідають видам діяльності. Наприклад, на промислових підприємствах можна визначити основні і специфічні функціональні структури: технологічну, організаційно-управлінську, економічну і соціально-психологічну; структури інформаційних, матеріальних, фінансових, людських

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.5. Види організаційних структур управління підприємством

За сферами функціонування організації можна виокремити безліч різних структур, що відповідають видам діяльності. Наприклад, на промислових підприємствах можна визначити основні і специфічні функціональні структури: технологічну, організаційно-управлінську, економічну і соціально-психологічну; структури інформаційних, матеріальних, фінансових, людських

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.6. Сутність і методи організаційного проектування

Організаційне проектування – це комплекс робіт зі створення підприємства, формування структури і системи менеджменту, забезпечення його діяльності всім необхідним. Метою організаційного проектування є забезпечення високого рівня організованості діяльності підприємства (організації). Для забезпечення високого рівня

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 3.7. Концептуальна модель організації виробництва на підприємстві

Під час побудови виробничих систем і удосконалення організації виробництва використовуються прийоми організаційного моделювання, що становлять метод вивчення виробничих систем за допомогою розробки й аналізу організаційних моделей. Модель використовується для спрощеного відображення й опису реального

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 4. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА

4.1. Виробничий процес, його різновиди і структура Виробничий процес – це сукупність взаємозалежних основних, допоміжних і обслуговувальних процесів праці і знарядь праці з метою створення споживчих цінностей – корисних предметів праці, необхідних для виробничого

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 4.1. Виробничий процес, його різновиди і структура

4.1. Виробничий процес, його різновиди і структура Виробничий процес – це сукупність взаємозалежних основних, допоміжних і обслуговувальних процесів праці і знарядь праці з метою створення споживчих цінностей – корисних предметів праці, необхідних для виробничого

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 4.2. Наукові принципи організації виробничого процесу

Організація виробничого процесу на будь-якому машинобудівному підприємстві, у будь-якому його цеху, на ділянці базується на раціональному сполученні в часі й у просторі всіх основних, допоміжних і обслуговувальних процесів. Це дає змогу випускати продукцію за

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 4.3. Форма організації виробництва як характеристика просторово-тимчасової структури виробничого процесу

Форма організації виробництва становить визначене поєднання в часі й у просторі елементів виробничого процесу за відповідного рівня його інтеграції, вираженого системою стійких зв’язків. Різні виробничі структури, побудовані в часі і просторі, утворюють сукупність основних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 4.4. Загальна характеристика методів організації виробництва

Методи організації виробництва становлять сукупність способів, прийомів і правил раціонального поєднання основних елементів виробничого процесу в просторі і часі на стадіях функціонування, проектування й удосконалення організації виробництва. Метод організації індивідуального виробництва. Цей метод використовується

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Метод організації індивідуального виробництва

Методи організації виробництва становлять сукупність способів, прийомів і правил раціонального поєднання основних елементів виробничого процесу в просторі і часі на стадіях функціонування, проектування й удосконалення організації виробництва. Метод організації індивідуального виробництва. Цей метод використовується

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Метод організації потокового виробництва

Цей метод використовується під час виготовлення виробів одного найменування або конструктивного ряду і передбачає сукупність таких спеціальних прийомів організаційної побудови виробничого процесу: розташування робочих місць за ходом технологічного процесу; спеціалізацію кожного робочого місця на

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Метод групової організації виробництва

Цей метод використовується під час виготовлення виробів одного найменування або конструктивного ряду і передбачає сукупність таких спеціальних прийомів організаційної побудови виробничого процесу: розташування робочих місць за ходом технологічного процесу; спеціалізацію кожного робочого місця на

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 4.5. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості

Організація виробничих процесів, вибір найбільш раціональних методів підготовки, планування і контролю за виробництвом багато в чому визначаються типом виробництва на машинобудівному підприємстві. Типом виробництва є сукупність ознак, що визначають організаційно-технічну характеристику виробничого процесу, здійснюваного

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1. Трудовий процес як елемент виробничого процесу Трудовий процес – це процес прямого чи опосередкованого впливу працівника через технічні засоби на предмет праці з метою виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), що супроводжується витратами

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 5.1. Трудовий процес як елемент виробничого процесу

5.1. Трудовий процес як елемент виробничого процесу Трудовий процес – це процес прямого чи опосередкованого впливу працівника через технічні засоби на предмет праці з метою виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), що супроводжується витратами

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 5.2. Мета і завдання організації праці на підприємстві

У загальному значенні під організацією праці розуміють приведення трудової діяльності у визначену систему, що характеризується внутрішньою упорядкованістю, погодженістю і спрямованістю взаємодії людей для реалізації спільної програми чи мети. Організація праці на підприємстві – це

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 5.3. Принципи організації праці

У загальному значенні під організацією праці розуміють приведення трудової діяльності у визначену систему, що характеризується внутрішньою упорядкованістю, погодженістю і спрямованістю взаємодії людей для реалізації спільної програми чи мети. Організація праці на підприємстві – це

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 5.4. Організація праці на робочих місцях

Основною одиницею комплексного аналізу й удосконалення організаційного розвитку підприємства є робоче місце – основна ланка виробничого процесу й елемент структури підприємства. Від ефективності організації праці на кожному робочому місці залежать його загальні результати як

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 5.5. Удосконалення організації праці

Напрями вдосконалення організації праці на підприємстві передбачають оптимізацію всіх її елементів, забезпечення їх відповідності технічним параметрам виробництва, цілям діяльності, критеріям ЇЇ ефективності. Удосконалення поділу праці включає: виділення окремих елементів єдиного виробничого процесу, різних за

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

6.1. Роль і місце нормування праці в ринковій економіці До функцій, які дійснює держава в умовах ринкової економіки, не належить централізований контроль над мірою праці шляхом установлення норм трудових витрат на міжгалузевому і галузевому

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.1. Роль і місце нормування праці в ринковій економіці

6.1. Роль і місце нормування праці в ринковій економіці До функцій, які дійснює держава в умовах ринкової економіки, не належить централізований контроль над мірою праці шляхом установлення норм трудових витрат на міжгалузевому і галузевому

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.2. Нормування праці як стимул зростання її ефективності

До переходу економіки України до ринкових методів господарювання під нормуванням праці звичайно мали на увазі встановлення міри витрат праці на виготовлення одиниці продукції за одиницю часу, виконання заданого обсягу робіт чи обслуговування засобів виробництва

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.3. Нормування праці як стимул зростання оплати

З переходом до ринкових відносин основним механізмом забезпечення працівників матеріально-життєвими благами стає прямий обмін кваліфікації та часу найманого робітника на заробітну плату і дохід від участі в прибутку. При цьому заробітна плата – це

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.4. Принципи і методи комплексного обгрунтування норм витрат праці

За формою відображення витрат і результатів праці виокремлюють два види норм. До першого належать ті з них, що подані у витратній формі: норма часу на одиницю тієї чи іншої операції; трудомісткості виготовлення одиниці продукції

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.5. Інтенсивність праці і нормування трудових процесів

Для вирішення виробничо-господарських завдань в умовах розвитку ринкових відносин необхідно встановити і забезпечити впровадження оптимально напружених норм трудових витрат, що дають змогу реалізувати економічний інтерес і роботодавця, і найманого робітника. Одне з головних завдань

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 6.6. Досвід країн із ринковою економікою у сфері нормування праці

Досвід країн з ринковою економікою свідчить про органічну присутність нормування праці в усіх сферах діяльності фірм і їх підрозділів (виробничих, технічних, організаційних, фінансово-економічних, соціальних). Воно є найважливішим елементом функцій управління фірмою. На основі нормування

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 7. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Виробнича структура і чинники, що її визначають Поєднання частин виробничого процесу в просторі забезпечується виробничою структурою підприємства. Виробничою структурою е сукупність виробничих одиниць підприємства, що належать до його складу, а також форми взаємозв’язків

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 7.1. Виробнича структура і чинники, що її визначають

7.1. Виробнича структура і чинники, що її визначають Поєднання частин виробничого процесу в просторі забезпечується виробничою структурою підприємства. Виробничою структурою е сукупність виробничих одиниць підприємства, що належать до його складу, а також форми взаємозв’язків

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 7.2. Класифікація цехів і служб підприємства

Відповідно до зазначеного складовими виробничого процесу як сукупності основних, допоміжних і обслуговувальних процесів виробничого призначення на будь-якому машинобудівному підприємстві є основні, допоміжні, побічні, підсобні цехи та обслуговувальні господарства. їх склад, а також форми виробничих

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 7.3. Удосконалення виробничої структури

Відповідно до зазначеного складовими виробничого процесу як сукупності основних, допоміжних і обслуговувальних процесів виробничого призначення на будь-якому машинобудівному підприємстві є основні, допоміжні, побічні, підсобні цехи та обслуговувальні господарства. їх склад, а також форми виробничих

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ

8.1. Організація руху предметів праці у виробництві Організація руху предметів праці у виробництві спрямована на вирішення завдань із забезпечення безперебійного руху предметів праці на основі скорочення різного роду перерв, удосконалення технологічних маршрутів і планувальних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 8.1. Організація руху предметів праці у виробництві

8.1. Організація руху предметів праці у виробництві Організація руху предметів праці у виробництві спрямована на вирішення завдань із забезпечення безперебійного руху предметів праці на основі скорочення різного роду перерв, удосконалення технологічних маршрутів і планувальних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 8.2. Виробничий цикл виготовлення виробу

8.1. Організація руху предметів праці у виробництві Організація руху предметів праці у виробництві спрямована на вирішення завдань із забезпечення безперебійного руху предметів праці на основі скорочення різного роду перерв, удосконалення технологічних маршрутів і планувальних

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 8.3. Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу простого процесу

У простому процесі деталі (заготівлі) у більшості випадків виготовляють партіями, тому дуже важливим є питання про раціональний вибір руху партії деталей через усю сукупність послідовно виконуваних операцій. Обраний вид цього руху визначає ступінь безперервності

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 8.4. Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу складного процесу

Виробничий цикл складного (складального) процесу становить загальну тривалість комплексу координованих у часі простих процесів, що входять у складний процес виготовлення виробу або його партій. В умовах машинобудівного виробництва найбільш характерними прикладами складного процесу є

Організація виробництва – Гриньова В. М. – Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

9.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва Нормальний хід виробничого процесу може протікати тільки за умов безперервного забезпечення його матеріалами, заготівками, інструментом, оснащенням, енергією, паливом, налагодження підтримки устаткування в працездатному стані тощо. Комплекс

Організація виробництва – Гриньова В. М. – 9.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва

9.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва Нормальний хід виробничого процесу може протікати тільки за умов безперервного забезпечення його матеріалами, заготівками, інструментом, оснащенням, енергією, паливом, налагодження підтримки устаткування в працездатному стані тощо. Комплекс