Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 6.2. Система показників рентабельності підприємства, особливості їх оцінки

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність діяльності підприємств, організацій та установ.

Для Розрахунку рентабельності можуть використовуватися різні види прибутку підприємства: валовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від операційної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної); чистий прибуток. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі).

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов’язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

Як вже було сказано в темі 5, показники рентабельності можна поєднати у декілька груп, які:

– базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність діяльності);

– характеризують прибутковість продажу (рентабельність продажу);

– основані на ресурсному підході (рентабельність сукупних активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність оборотного капіталу).

До Основних показників рентабельності відносяться:

– рентабельність продажу;

– рентабельність активів;

– рентабельність поточних активів;

– рентабельність власного (акціонерного) капіталу.

1. Рентабельність продажу (ROS) визначається як відношення чистого прибутку (ЧІТ) до доходу від реалізації без податків, які включаються в ціну продукції (ДР):

ROS=ж100%.

Рентабельність продажу характеризує доходність операційної діяльності підприємства.

2. Рентабельність активів (ROA) визначається як відношення чистого прибутку (477) до середньої величини активів за період отримання відповідного чистого прибутку (А):

ROA = Ш – 100°/^ (6^)

А

Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в операційну діяльність капіталу, як власного так і позикового.

3. Рентабельність поточних активів (РПА) уявляє собою відношення чистого прибутку підприємства (ЧГГ) до середньої величини поточних активів (оборотних коштів) підприємства (ПА):

РПА = = 100% (63)

ПА ” ^ ;

Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні, що вкладена у поточні активи.

4. Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) визначається як відношення чистого прибутку (477) до середньої

Величини власного капіталу підприємства (ВК):

ROE = = 100% (64)

ВК ‘ К }

Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів; величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів в підприємство. Значення цього показника відображає ступінь привабливості суб’єкта господарювання для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим білыпе прибутку приходиться на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди.

До Інших показників рентабельності, які також розраховуються для оцінки ефективності основної діяльності підприємства, відносяться коефіцієнти, відображені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 Показники рентабельності підприємства

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Умовні позначення

1

2

3

Рентабельність основних засобів ( РО~^ )

ЧП

Р-: ==х 100%

Оф 03

03 – середня вартість основних засобів

Рентабельність витрат

( Рв ), Або окупність витрат

ЧП

РВ =-х 100%

В

В – операційні витрати підприємства

Рентабельність матеріальних витрат (Рмв )

ЧП

Рмв =-х100%

Мв

МВ – матеріальні витрати

Рентабельність трудових витрат (РТВ )

ЧП

Р =-х100%

ТВ

ТВ – трудові витрати

Рентабельність праці ( РЧ )

ЧП

Р – = ^х100%

4 ч

Ч – середньооблі-кова чисельність працівників

Рентабельність позикового капіталу ( )

ЧП

РШ ==х100%

Пк Пк

ПК – середня вартість позикового капіталу

Рентабельність інвестиційного капіталу

( Р1к )

ЧП

Р – ==х100%

Ік ІК

ІК – середня вартість інвестиційного капіталу (власний капітал + Довгострокові зобов’язання)

Як наочно видно, показники рентабельності характеризують співвідношення чистого прибутку або з витратами підприємства, або з авансованими коштами, як власними, так і позиковими.

Необхідно підкреслити, що для розрахунку показників рентабельності може бути використаний не лише показник чистого прибутку, а і будь-який інший показник, який характеризує фінансові результати діяльності підприємства (прибуток від звичайної діяльності, прибуток від операційної діяльності, валовий прибуток).

На прикладі інформації, відображеної у додатку Б проведемо розрахунок показників рентабельності ЗАТ “Продмаш” – табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Розрахунок показників рентабельності ЗАТ “Продмаш”, (%)

Показники рентабельності

Базисний період

Звітний період

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

1

2

3

4

5

Рентабельність продажу

1337 = х100 7484

17,9

=1251Х100 5752

21,7

Рентабельність активів

1337 = х100 18538

7,2

= 1251Х100

16771

7,5

Рентабельність поточних активів

1337 = х100 12929

10,3

= 1251 х100

11358

11,0

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу

1337 = х100 5271

25,4

=1251Х100

5059

24,7

Рентабельність основних засобів

1337 = х100

5354

25,0

=1251Х100

5124

24,4

Рентабельність витрат(окупність витрат)

= – 1678Х100 9741

-17,2

-914

= х100 8265

-11,1

Рентабельність

Матеріальних

Витрат

= – 1678Х100

2137

-78,5

-914

= х100

1890

^8,4

Продовження табл. 6.2

1

2

3

4

5

Рентабельність трудових витрат

= – 1678Х100 3319

-50,6

914 = х100

3919

-23,3

Рентабельність позикового капіталу

= -1571Х100

13061

-12,0

212 = х100 11483

-1,8

Рентабельність інвестиційного капіталу

= -1571Х100 10905

-14,4

212 = х100 12884

-1,6

Підприємство має позитивне значення валового прибутку і від’ємні значення фінансового результату від операційної і основної діяльності, а також чистого прибутку. Тому для об’єктивної характеристики ефективності операційної діяльності підприємства, використання капіталу і ресурсів для розрахунку рентабельності продаж використаємо валовий прибуток, рентабельності витрат – фінансовий результат від операційної діяльності, для інших показників рентабельності – чистий прибуток (збиток).

Для спрощення розрахунків замість середніх за період балансових показників будемо використовувати дані на початок і кінець періоду.

Проведені розрахунки дають змогу зробити наступні висновки:

– більшість показників рентабельності підприємства збільшилась у звітному періоду в порівнянні з базисним. З урахуванням того факту, що сума валового прибутку зменшилась з 1337 тис. грн. у базисному періоді до 1251 тис. гри. у звітному, можна говорити, про більш суттєве скорочення продажу, загальної суми активів та поточних активів ЗАТ “Продмаш”;

– негативна динаміка спостерігається по показникам рентабельності акціонерного капіталу та основних засобів, які у звітному періоді зменшились в порівнянні з базисним;

– показники рентабельності, які були розраховані с застосуванням фінансового результату від операційної діяльності та чистого прибутку усі мають від’ємне значення (результатом діяльності є збиток) та позитивну динаміку; – жоден з розглянутих показників рентабельності не досяг позитивного значення, але усі вони збільшились. Це відбулося за рахунок скорочення сум збитків та зменшення майже усіх баз порівняння (виняток складають витрати на оплату праці та інвестиційний капітал).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 6.2. Система показників рентабельності підприємства, особливості їх оцінки