Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Аудит інших необоротних матеріальних активів

Така перевірка здійснюється на підставі вивчення документів, які містять її результати, і передбачає:

– перевірку відповідності записів в інвентарних картках результатам цілісної переоцінки;

– перевірку правильності бухгалтерських записів, які відображають результати переоцінки основних засобів в обліку;

– перевірку справедливої вартості об’єктів основних засобів;

– перевірку правильності встановлення індексу переоцінки;

– перевірку правильності розрахунку переоціненої вартості основних засобів і зносу.

У зв’язку з тим. що П(с)БО 7 не встановлює процедури переоцінки, не встановлює осіб, котрі повинні її здійснювати, не налає форми документа, в якому повинні відображатися результати переоцінки, ці питання повніші регулюватися наказом про облікову політику підприємства. Тому аудитор повинен спочатку визначити всі питання щодо переоцінки, які знайшли відображений в обліковій політиці клієнте, і перевірити фактичне їх дотримання.

Одним із найскладніших питань переоцінки с обгрунтування справедливої вартості. При його вивченні необхідно встановити: на підставі якої інформації встановлена справедлива вартість об’єктів і ким. чи не було відхилень (заниження або завищення вартості об’єктів).

Перевірка обгрунтування справедливої вартості об’єктів оформлюється в робочому документі за поданим зразком.

Організація і методика аудиту   Кулаковська Л. П.   Аудит інших необоротних матеріальних активів

Після підтвердження або спростування інформації щодо справедливої вартості переоцінених об’єктів основних засобів необхідно перевірити розрахунок переоцінки, а саме правильність визначення:

– індексу переоцінки;

– первісної вартості;

– зносу.

Особливу увагу слід приділити перевірці кореспонденті рахунків із переоцінки основних засобів відповідно до вимог (І(с)БО 7 “Основні засоби”.

Аудиторська перевірка основних засобів завершується аналізом ефективності Іх використання. Ефективність використання основних засобів характеризує показник фондовіддачі (обсяг реалізації продукті на одиницю вартості основних засобів усіх та активної частини зокрема). Визначаються коефіцієнти: поновлення, зносу. Придатності основних засобів. На підсумковому етапі аудитор повинен узагальнити результати перевірки, зробити висновки та підготувати обгрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків і використання резервів.

Аудит нематеріальних активів

До нематеріальних активів, які використовуються протягом тривалого періоду (понад один рік) у господарській діяльності і які приносять прибуток, належать права, що виникають:

– з авторських та інших договорів на твори науки, літератури, мистецтва, на програми для ЕОМ. бази даних та ін;

– із патентів на винаходи, промислові зразки, селекційні досягнення, зі свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування і ліцензійних договорів на їх використання;

– із прав на “ноу-хау” та ін.

Крім того, до нематеріальних активів належить право користування земельними ділянками, природними ресурсами, організаційні витрати, ним підприємства (різниця між продажною ціною і оціночною вартістю органі затії)

При перевірці необхідно знати, що характерними особливостями нематеріальних активів є:

– відсутність матеріально-речової форми;

– використання протягом тривалого періоду (понад один рік);

– здатність приносити прибуток дія організації;

– високий ступінь ризику щодо можливих прибутків у майбутньому їх використання.

Нематеріальні активи відображаються в обліку і звітності в сумі витрат на придбання, виготовлення і їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання о запланованих цілих

Аудитор повинен знати, що відносини, пов’язані зі створенням, правовою охороною і використанням нематеріальних актинів, регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами чинного законодавства

При проведенні перевірю” слід також пам’ятати, що нематеріальні об’єкти можуть бути взяті на облік, якщо вони відповідають такими вимогам:

– мають товарну форму (схема, проект, зразок, авторське свідоцтво, патент та ін.) і можливість відокремлення ви власника, тобто є об’єктом продажу;

– мають законодавче підтвердження, реальну ціну і вартість;

– приносять прибуток і мають документальне підтвердження придбання (створення).

Нижче подано зразок програми аудиту нематеріальних активів.

Зразок

Аудиторська фірма___________________________________

Суб’єкт господарювання_______________________________

Період перевірки_____________________________________

Термін перевірки_____________________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

№ з/пАудиторські процедуриТермін перевіркиВиконавецьПримітки
12345
1.Перевірка наявності нематеріальних активів і отримання підтвердження на право власності на всі необоротні матеріальні активи, котрі зберігаються на підприємстві чи у довірених осіб
2.Перевірка правильності й повноти відображення в обліку нематеріальних активів
3.Перевірка санкціонування операцій із нематеріальних активів
4.Порівняння даних первинного обліку, регістрів синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів із Головною книгою
5.Перевірка правильності й повноти оприбуткування, обліку та вибуття нематеріальних активів
6.Перевірка правильності нарахування амортизації, а саме:

– термінів корисного використання;

– розрахунків сум амортизації;

– спадкоємності облікової політики попередніх періодів

7.Перевірка даних синтетичного й аналітичного обліку, зносу нематеріальних активів за Головною книгою
8.Визначення правомірності обліку активів у складі нематеріальних
9.Визначення правомірності віднесення об’єктів, які надійшли у звітному періоді, до нематеріальних активів
10.Перевірка правильності визначення фактичної собівартості придбання об’єктів
11.Перевірка правильності відображення в обліку сум сплаченого при придбанні об’єктів ПДВ
12.Перевірка обгрунтованості встановленого строку корисного використання, правильності нарахування норми погашення
13.Перевірка дотримання при розрахунку норми погашення вартості окремих активів, терміну їх дії, передбаченого нормативними актами
14,Визначення правомірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку суми вартості нематеріальних активів, які списуються.

Аудитор повинен перевірити правильність оцінки, обліку руху й амортизації вартості нематеріальних активів.

Нематеріальні активи можуть надходити в організацію: від засновників як внески до статутного капіталу (вартість визначається за домовленістю засновників); від постачальників шляхом придбання (купівлі) (вартість визначається виходячи з фактичних витрат); від інших організацій і фізичних осіб шляхом безоплатної передачі (вартість визначається виходячи з ринкових цін) та ін.

Знос (амортизація) нематеріальних активів відноситься на відповідні витрати виробництва (обігу) за нормами, розрахованими організацією самостійно. При цьому норми амортизації встановлюються з таким розрахунком, щоб погасити повну вартість об’єктів нематеріальних активів протягом строку (періоду) їх корисного використання. По нематеріальних активах, щодо яких неможливо визначити строк (період) корисного використання, норми амортизації встановлюються в розрахунку на десять років (але не більше строку діяльності організації).

Строк використання об’єкта нематеріальних активів можна зафіксувати в договорі, акті приймання-передачі чи розпорядчим документом керівника організації. Вибуття нематеріальних активів може виникати в таких випадках:

– при реалізації (продажу);

– при внесенні до статутного капіталу інших підприємств;

– при передачі для спільної діяльності;

– при списанні у зв’язку з повним зносом і втратою корисних якостей або з причини недоцільності використання.

Тому необхідно перевірити: правильність документування операцій щодо руху нематеріальних активів; правильність розрахунку і віднесення суми амортизації на витрати виробництва (обігу); правильність кореспонденції рахунків за всіма операціями; правильність обліку і нарахування податків, які стосуються нематеріальних активів.

Практика свідчить, що до складу нематеріальних активів іноді помилково вносять вартість різноманітних ліцензій зі строком використання менше одного року.

Тому ретельної перевірки потребує склад нематеріальних активів, для чого складається детальний перелік нематеріальних активів. У списку вказується перелік усіх об’єктів нематеріальних активів, узятих на облік, строк корисного використання кожного об’єкта, об’єкти, за якими нараховується амортизація, первісна вартість, норма і сума фактично нарахованої амортизації об’єктів нематеріальних активів. Ці дані потребують арифметичної перевірки, а склад нематеріальних активів – інвентаризації. Далі необхідно встановити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку і балансу.

Аудит інших необоротних матеріальних активів

Згідно з п. 5.2 П(с)БО 7, у складі основних засобів визнаються інші необоротні матеріальні активи. Класифікуються вони за такими групами:

1. Бібліотечні фонди

2. Малоцінні необоротні матеріальні активи

3. Тимчасові (нетитульні) споруди

4. Природні ресурси

5. Інвентарна тара

6. Предмети прокату

7. Інші необоротні матеріальні активи.

Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів

Як і для основних засобів, для інших необоротних матеріальних активів підприємство самостійно вибирає метод амортизації, але з урахуванням п. 27 П(с)БО 7.

Згідно із зазначеним пунктом амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується за двома методами із шести передбачених для основних засобів:

– прямолінійним (методом прямолінійного списання);

– виробничим.

При амортизації бібліотечних фондів (субрахунок 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) підприємство може застосовувати, крім названих двох, ще два методи нарахування амортизації, а саме:

– у першому місяці використання об’єкта нараховувати 50% його амортизову-ваної вартості, а в місяці його вилучення з активів (списання з балансу) у результаті невідповідності критеріям визнання активом – ще 50%;

– нараховувати 100% амортизовуваної вартості в першому місяці використання об’єкта.

Питання для самопідготовки

1. Яка мета аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій?

2. Які завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій?

3. Які Ви знаєте нормативні документи, що регулюють відображення основних засобів у податковому і бухгалтерському обліку?

4. Які відмінності між податковим і бухгалтерським обліком основних засобів?

5. Назвіть об’єкти аудиторського дослідження при аудиті необоротних активів і капітальних інвестицій.

6. Які є доказові джерела інформації з аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій?

7. Які аудиторські процедури необхідно виконати на ознайомчому етапі?

8. Які питання треба внести до тесту внутрішнього контролю необоротних активів?

9. Із чого складається аудиторський ризик та як його зменшити при аудиті необоротних активів?

10. Як провести тестування системи обліку необоротних активів?

11. Як підготувати програму аудиту основних засобів?

12. Перелічіть аудиторські процедури аудиту основних засобів.

13. Як здійснити перевірку права власності на необоротні активи?

14. Як здійснити перевірку правильності віднесення активів до основних засобів?

15. Як виконати фактичну перевірку необоротних активів?

16. Як виконати перевірку відповідності даних синтетичного й аналітичного обліку?

17. Як виконати перевірку правильності відображення в обліку операцій, пов’язаних із рухом основних засобів?

18. Як перевірити оцінку основних засобів?

19. Як здійснити перевірку повноти оприбуткування основних засобів?

20. Як здійснити аудит списання основних засобів?

21. Які аудиторські процедури слід виконати при аудиті витрат на ремонти?

22. Як здійснити аудит амортизаційних відрахувань?

23. Як здійснити аудит переоцінки основних засобів?

24. Як виконати аналіз ефективності використання основних засобів?

25. Як здійснити аудит нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Аудит інших необоротних матеріальних активів