Організація готельного господарства – Головко О. М. – 10.2. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в підприємствах готельного господарства

Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров’я гостей і персоналу готелю, збереження їхнього майна, а також майна і буді­влі готелю є пожежі. Тому в готельних господарствах важливе зна­чення має забезпечення захисту будинків, приміщень і людей від пожежі.

Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є нео­бережне поводження з вогнем, несправність електромереж і елект­рообладнання, порушення технологічного процесу і правил експлу­атації, недотримання заходів пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт.

Метою пожежної безпеки підприємства готельного господарс­тва є попередження виникнення пожежі на визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі – обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист лю­дей і матеріальних цінностей.

Повинні створюватися системи запобігання пожежі – сукуп­ність засобів та організаційних заходів, призначених для створення умов, за яких імовірність виникнення і (або) розвитку пожежі не пе­ревищує нормоване допустиме значення (ДСТУ 2272:2006).

Основними вихідними даними при розробці комплексу техніч­них і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законо­давча нормативно – технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин та особливос­ті підприємства готельного господарства.

Процес створення системи протипожежної безпеки в готелях складається з таких етапів:

1) проведення організаційних заходів щодо створення пожеж­ної охорони в готелі;

2) проведення протипожежної підготовки працівників;

3) проведення протипожежної профілактики.

Проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готелі передбачає таку послідовність дій. Керівник підп­риємства готельного господарства, який відповідно до діючого за­конодавства несе відповідальність за забезпечення пожежної безпе­ки, наказом призначає відповідального за організацію заходів із за­безпечення протипожежної безпеки готелю. Призначаються також відповідальні за пожежну безпеку в кожному підрозділі готелю. Таблички із зазначенням осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях. Розробляються правила, положення пожежної безпеки для кожного підрозділу й інструкції із заходів протипожежної безпеки на кожному робочому місці. Створюються пожежні бойові розрахунки з числа чергових адміністраторів, чер­гових менеджерів, працівників служби безпеки готелю й іншого чергового персоналу, що здійснюють цілодобовий контроль за по­жежною безпекою. Розробляється система оповіщення у випадку виникнення пожежі. Розписуються основні обов’язки кожного члена пожежного бойового розрахунку під час пожежі. Після сигналу по­жежної тривоги по системі оповіщення всі особи, призначені нака­зом директора відповідальними за пожежну безпеку, повинні при­бути до готелю, з’ясувати причину тривоги, почати евакуацію лю­дей, а також вжити всіх необхідних заходів для гасіння і запобіган­ня поширення вогню до прибуття пожежників.

Проведення протипожежної підготовки працівників

Про­типожежна підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і повторного) і занять за програмою пожеж­но-технічного мінімуму.

Вступний і первинний інструктажі з пожежної безпеки прово­дяться при прийомі на роботу.

Первинний і повторний інструктажі проводить на робочому місці особа, відповідальна за пожежну безпеку в цьому підрозділі

Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеці­ально затвердженою директором готелю програмою з працівниками інженерно-технічної служби і з матеріально-відповідальними осо­бами. Після закінчення навчання проводиться залік, результати яко­го заносяться у відомість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація готельного господарства – Головко О. М. – 10.2. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в підприємствах готельного господарства