Організація готельного господарства – Головко О. М. – 10.2.1. Розслідування та облік нещасних випадків на підприємстві готельного господарства

Причини травматизму можуть бути організаційними і техніч­ними. До організаційних відносяться: недостатній нагляд за дотри­манням правил техніки безпеки, відсутність необхідної технічної кваліфікації в персоналу, робота без запобіжних засобів, неправиль­не розташування людей на робочому місці, недостатній інструктаж, погане освітлення, низька або висока температура, слабка вентиля­ція тощо.

До технічних причин травматизму відносяться: несправність або недосконалість технологічного обладнання, інструментів, при­строїв і засобів техніки безпеки, незручність або захаращеність ро­бочого місця.

Причиною травми може стати також хворобливий стан пра­цюючого, непідготовленість до даної роботи і неуважне відношення до неї, стомлення і стан сп’яніння.

Розслідування й облік нещасних випадків відбувається відпо­відно до “Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випа­дків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, затвер­дженого постановою Кабінетом Міністрів від 25. 08. 2004 р. № 1112. Ця постанова встановлює певний порядок дій у разі, якщо стався нещасний випадок на підприємстві готельного господарства незалежно від форм власності.

Керівник підприємства готельного господарства, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний негайно повідо­мити:

1) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального стра­хування від нещасних випадків на виробництві та професійних за­хворювань за місцезнаходженням підприємства за встановленою Фондом формою;

2) підприємство, де працює потерплий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

3) органи державної пожежної охорони місцезнаходження під­приємства – у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

4) установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Наказом утворює комісію з розслідування нещасного випадку, яка протягом трьох діб зобов’язана:

O обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до цього осіб;

O визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства;

O з’ясувати обставини і причини нещасного випадку;

O визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом;

O встановити осіб, які допустили порушення вимог законо­давства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання по­дібним нещасним випадкам;

O скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках;

O акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок ви­знано таким, що пов’язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, непов’язаний з виробництвом, за формою НПВ і передати їх на затвердження керівнику підприємства готельного господарства;

O у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скла­сти у чотирьох примірниках карту обліку професійного захворю­вання (отруєння) за формою Н-5.

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначе­них актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Н-5 і є невід’ємною частиною, про що ро­биться запис в акті форми Н-5.

Нещасні випадки реєструються у журналі за встановленою фо­рмою.

Керівник підприємства готельного господарства у п’ятиденний строк після затвердження акта форми Н-5 видає наказ про виконан­ня запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних випадків, який обов’язково додається до ма­теріалів спеціального розслідування, а також про притягнення згід­но з законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення; надсилає копії матеріалів органам прокуратури, іншим органам.

Керівник готельного підприємства на підставі актів та форми НВП подає відповідним організаціям державну статистичну звіт­ність про потерпілих, затверджену Держкомстатом, та несе відпові­дальність за її достовірність. Керівник зобов’язаний проводити ана­ліз причин нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти та виконувати заходи щодо запобігання подіб­ним випадкам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація готельного господарства – Головко О. М. – 10.2.1. Розслідування та облік нещасних випадків на підприємстві готельного господарства