Операційний менеджмент – Михайловська О. В

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – ВСТУП

Трансформаційні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від керівників підприємств різних галузей і форм власності глибокої теоретичної підготовки та вміння ефективного управління організацією. Тому на сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів з

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Розділ 1. Навчально-тематичний план курсу

Навчальна програма є обов’язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст, послідовність та організаційні форми вивчення матеріалу, розподіл навчального часу за ({юрмами занять та засоби поточного і підсумкового

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – МОДУЛЬ II. Основні проектні рішення в операційному менеджменті

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації. Ресурси. Ресурсна схема операційного процесу. Ресурси, що застосовуються та споживаються в операційній діяльності. Операційний процес. Класифікація

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – МОДУЛЬ III. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Тема 8. Оперативний менеджмент операційної системи Суть, принципи та види планування (сукупне, календарне, агреговане та сіткове планування). Планування виробничої програми. Сукупне планування. Сіткове планування. Методи сіткового планування: переваги та недоліки. Техніка управління методом оцінки

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 9. Управління постачанням та інфраструктурою підприємства

Тема 8. Оперативний менеджмент операційної системи Суть, принципи та види планування (сукупне, календарне, агреговане та сіткове планування). Планування виробничої програми. Сукупне планування. Сіткове планування. Методи сіткового планування: переваги та недоліки. Техніка управління методом оцінки

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Розділ ІІ. Навчально-методичне забезпечення курсу

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни “Операційний менеджмент”. Дисципліна “Операційний менеджмент” грунтується на знаннях набутих студентами при вивченні дисциплін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – МОДУЛЬ І. Формування та розвиток доктрин операційної системи

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни “Операційний менеджмент”. Дисципліна “Операційний менеджмент” грунтується на знаннях набутих студентами при вивченні дисциплін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни “Операційний менеджмент”. Дисципліна “Операційний менеджмент” грунтується на знаннях набутих студентами при вивченні дисциплін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 1. Поняття операційного менеджменту. Операції як види діяльності. Операційна функція в організації. Матеріальні потоки

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни “Операційний менеджмент”. Дисципліна “Операційний менеджмент” грунтується на знаннях набутих студентами при вивченні дисциплін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 2. Концепції, принципи, функції, методи операційного менеджменту

Розгорнутий виклад матеріалу, що розкриває сутність цього питання, слід опрацювати за базовими підручниками М. В. Макаренката О. М. Махаліної, [26, с. 10-14; 61-63; 68-72; 75-82], приділивши особливу увагу законам організації виробничих систем, принципам організації

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 3. Роль та місце операційного менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації

При вивченні даного питання, слід звернути увагу на з’ясування таких питань, як місце операційного менеджменту в системі управління організацією, а також скласти чітке уявлення про систему управління операційною діяльністю. Базовим для засвоєння матеріалу є

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 4. Історичний розвиток операційного менеджменту

Матеріал цього питання знайомить студента з еволюцією теорії та практики управління виробництвом. У результаті вивчення зазначеного питання студент отримає чітке уявлення про історичний розвиток операційного менеджменту, що, безперечно, є дуже цікавим. Центральними є такі

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 5. Операції у сфері послуг. Управління сервісом

Для самостійної роботи над вивченням даного питання студентові рекомендується скористатися матеріалом базових підручників [52, с.22-23], [5, с.85-108]. Слід зауважити на специфічність вивчення даного питання. В останні роки в промисловості спостерігається нова тенденція, суть якої

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види

1. Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту Розпочинаючи самостійну роботу над ви вченням даної теми слід з’ясування сутності та значення системи. Для цього можна скористатись енциклопедичним словником. У Великому енциклопедичному словник термін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 1. Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту

1. Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту Розпочинаючи самостійну роботу над ви вченням даної теми слід з’ясування сутності та значення системи. Для цього можна скористатись енциклопедичним словником. У Великому енциклопедичному словник термін

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 2. Інформаційне середовище операційної системи

Достатнім орієнтиром для самостійного вивчення даного питання є навчальний посібник В. О. Василенка |25). Узагальнення соціально-економічних проблем інформаційного середовища міститься у монографії під редакцією Л. Г. Мельника (28]. Для розуміння особливостей інформаційного середовища інноваційно-інвестиційної

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 3. Класифікація та особливості операційних систем

Самостійне ознайомлення зданим питанням є необхідним тому, що вивчення класифікації] особливостей операційних систем є невід’ємним кроком у вивченні даної теми. Розгорнуту класифікацію операційних систем у повному обсязі викладено у підручниках О Л. Яременка, А.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 4. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю

Самостійне опанування даного питання включає розуміння функцій кожної з підсистем. Найбільш розгорнуто дане питання викладено в навчальному посібнику Я. Д. Плоткіна та І. Н. Пащенко [35, с.34-39]. Під час самостійного вивчення елементів операційної системи

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 5. Характеристика виробничих систем. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління

При самостійному опрацюванні теми дане питання слід розглядати як логічне продовження попереднього. Базовими підручниками для самостійного опрацювання є підручники Я Д. Плоткіна, І. Н. Пащенко [35, с.40-50], Р. Б. Чейза, Н Д. Еквілайна, Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 6. Сутність структуризації сервісних контактів: сервіс-системна матриця

Основні положення теми конспективно окреслені в навчальному посібнику ВЛ. Василенко, Т. І. Ткаченко [5,с.94-99]. Більш розгорнуто теоретичні основи даного питання подано в підручнику Р. Б. Чейза, Н. Д. Еквілайна, Р. Ф. Якобса [52,с. 140-144].

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 7. Типи сервісних систем

Для самостійної роботи над вивчення даного питання, студентам рекомендується скористатися матеріалом базового підручника Б. Чейза, Н Д. Еквілайна, Р. Ф. Якобса [54]. Поглибленому вивченню та формуванню власного погляду на сутність сервісних систем сприятиме глибше

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Основні типи сервісних систем

1.Потокові лінії Потокові лінії вперше застосовані корпорацією McDonald’s, але ця технологія не обмежується описом етапів, необхідних для приготування сандвіча Big Мас. Цінність даної філософії полягає в тому, що з її допомогою можна перебороти безліч

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи

1.Потокові лінії Потокові лінії вперше застосовані корпорацією McDonald’s, але ця технологія не обмежується описом етапів, необхідних для приготування сандвіча Big Мас. Цінність даної філософії полягає в тому, що з її допомогою можна перебороти безліч

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 3. Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності

1. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою Основана мета, яка переслідується при самостійному вивченні даного питання, – усвідомлення ліній зв’язку, які нерозривно єднають між собою операційну стратегію і загальну стратегію

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 1. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою

1. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою Основана мета, яка переслідується при самостійному вивченні даного питання, – усвідомлення ліній зв’язку, які нерозривно єднають між собою операційну стратегію і загальну стратегію

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 2. Операційні пріоритети

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Витрати виробництва

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Якість і надійність продукції

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Термін виконання замовлення

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Надійність постачання

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що левова частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки правильному визначенню всіх можливих пріоритетів. Ключові аспекти цього питання викладені у підручнику Р.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Здатність реагувати на зміну попиту

На багатьох ринках найважливішим фактором, що визначає рівень конкурентоспроможності фірми, є здатність реагувати на зміну попиту. Загальновідомо, що в компанії, попит на продукцію якої незмінне росте, навряд чи будуть які-небудь проблеми. Якщо попит на

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Гнучкість та швидкість освоєння нової продукції

На багатьох ринках найважливішим фактором, що визначає рівень конкурентоспроможності фірми, є здатність реагувати на зміну попиту. Загальновідомо, що в компанії, попит на продукцію якої незмінне росте, навряд чи будуть які-небудь проблеми. Якщо попит на

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Інші критерії, які залежать від виду продукції

На багатьох ринках найважливішим фактором, що визначає рівень конкурентоспроможності фірми, є здатність реагувати на зміну попиту. Загальновідомо, що в компанії, попит на продукцію якої незмінне росте, навряд чи будуть які-небудь проблеми. Якщо попит на

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 3. Рамки операційної стратегії на виробництві. Розвиток операційної стратегії і проблеми конкурентоспроможності

Слід зауважити, що якісне засвоєння сутності того, чим є операційна стратегія організації дає своєрідний ключ до розуміння змістовного наповнення та логіки всіх інших питань. Це зумовлено тим, що саме операційна стратегія розглядається як один

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 4. Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування

У процесі самостійної роботи над даним питанням, студент має усвідомити специфічні відмінності між операційною стратегією в сфері обслуговування та на виробництві. Для розуміння особливостей операційної стратегії в сфері обслуговування рекомендується опрацювати підручники Л. Гелловея

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 5. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію

У процесі самостійного вивчення даного питання слід звернути увагу на принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Склад етапів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Етап перший (І) – зародження і формування операційної системи

У процесі самостійного вивчення даного питання слід звернути увагу на принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Склад етапів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Етап другий (II) – швидкий ріст ефективності

У процесі самостійного вивчення даного питання слід звернути увагу на принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Склад етапів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Етап третій (III) – період стабільності

У процесі самостійного вивчення даного питання слід звернути увагу на принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Склад етапів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Етап четвертий (IV)

У процесі самостійного вивчення даного питання слід звернути увагу на принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Склад етапів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 6. Продукти і процеси в контексті операційної стратегії

Вельми цікавим є висвітлення сучасних підходів до інтерпретації понять “товар”, “продукт”, “продукція”, “послуги”. Для самостійної роботи над темою студентові рекомендуються розглянути різноманітні класифікації видів послуг і продукції, що представлені у праці Ф. Котлера [86,с.417-446,449-538].

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Модуль II. Основні проектні рішення в операційному менедженті

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 1. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації Вивчення даного питання узагальнює знання, вже набуті студентом під час вивчення курсів “Економіка підприємств”, “Маркетинг”,

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 1. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації Вивчення даного питання узагальнює знання, вже набуті студентом під час вивчення курсів “Економіка підприємств”, “Маркетинг”,

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 1. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 1. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації Вивчення даного питання узагальнює знання, вже набуті студентом під час вивчення курсів “Економіка підприємств”, “Маркетинг”,

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 2. Режим функціонування операційної системи

Матеріал цього питання має роз’яснити студентові та закріпити у його свідомості розуміння того, що велика частка успіху операційної діяльності забезпечується завдяки свідомій, цілеспрямованій роботі менеджерів організації з підтримки нормативної о режиму функціонування операційної системи.

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 3. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства

Особливе значення для розуміння подальшої структуризації курсу та логіки, його загальної архітектури має концепція операційного циклу. Базовим підручником для самостійного опрацювання даного питання є навчальний посібник Я. Д. Плоткіна та І. Н. Пащенка [35].

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 4. Бізнес-процеси

Наприкінці вивчення теми в останньому питанні ми розглянемо таку важливу складову операційної діяльності як бізнес-процеси. Базовим підручником для опанування питання є праця Чейза Р. Б., Еквілайна Н. Д., Якобса Р. Ф. [52]. Розробкою бізнес-процесів

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи Дане питання знайомить студента із складними елементами процесу проектування операційної системи та реалізації зазначеного проекту. У рамках вивчення цього питання програмою курсу передбачається опанування студентом основних

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи

1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи Дане питання знайомить студента із складними елементами процесу проектування операційної системи та реалізації зазначеного проекту. У рамках вивчення цього питання програмою курсу передбачається опанування студентом основних

Операційний менеджмент – Михайловська О. В. – 2. Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері

Друге питання теми присвячено таким важливим процесам, як еволюція підходів управління розробками продукту, його фаз та проектування, а також для кращого усвідомлення значимості проектування та стратегії створення продукту. Слід зауважити, що на практиці операційному