Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації

Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету

Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, є Бюджетний кодекс України. Згідно з цим Кодексом до складу бюджетної системи України як самостійні складові частини

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.3. Історія розвитку бюджетного обліку

Існують архівні свідчення про те, що в Росії вже у 1645 р. застосовувалися як міські, так і загальні кошториси витрат, але якихось визначених правил їх складання не було. Не існувало й звітності про виконання

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків

Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну класифікацію, введену вдію Постановою ВРУ “Про структуру бюджетної класифікації України” від 12.07.1996 р. № 327/96-ВР з 1 січня

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.5. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ

Кошти з бюджету на утримання установи та проведення різних заходів виділяються на підставі затвердженого кошторису витрат. Кошторис витрат – основний плановий і фінансовий документ, який визначає обсяги, цільові напрямки та поквартальний розподіл коштів, що

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Бухгалтерські рахунки є важливим джерелом різносторонньої економічної інформації, необхідної для оперативного управління і контролю діяльності будь-якого підприємства. Ця інформація необхідна також для керівних органів господарського управління, кредитних установ, податкових органів, постачальників та підрядників тощо.

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах

Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і на кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи

У бухгалтерському балансі бюджетних установ, як і в балансах промислових підприємств, реалізується принцип двосторонності, тобто господарські засоби установи відображаються удвох розрізах: за їх речовим складом і розміщенням (актив балансу) та за джерелами їх формування

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 2. Облік фінансування, грошовий коштів, доходів і видатків загального фонду

2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ

2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – Головні принципи бюджетного фінансування

2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – Головні розпорядники коштів

2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.2. Облік фінансування через органи Державного казначейства

Установи, що утримуються за рахунок Державного або місцевих бюджетів, фінансуються, як правило, через органи Державного казначейства України, яким в установах уповноважений банків відкривають єдиний казначейський рахунок. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.3. Облік операцій па поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства

Бюджетні установи та організації, як і підприємства виробники сфери, більшість грошових розрахунків здійснюють у безготівковій формі, а свої вільні кошти зобов’язані зберігати на поточних рахунках у банках або реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.4. Облік касових і фактичних видатків

У процесі своєї статутної діяльності бюджетні установи здійснюють різноманітні видатки: як оплачувані (тобто такі, що обмінюються на товар чи послугу), так і неоплачувані. Під видатками (не ототожнювати із затратами) розуміють суму коштів, витрачених бюджетними

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.5. Облік внутрішніх розрахунків

Внутрішні розрахунки – це розрахунки, що виникають у процесі виконання бюджетів і кошторисів доходів і витрат між вищестоящими розпорядниками коштів (ГРК, РК11) та підвідомчими їм установами. Картка аналітичного обліку касових видатків за квітень 200_

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.6. Облік касових операцій

Внутрішні розрахунки – це розрахунки, що виникають у процесі виконання бюджетів і кошторисів доходів і витрат між вищестоящими розпорядниками коштів (ГРК, РК11) та підвідомчими їм установами. Картка аналітичного обліку касових видатків за квітень 200_

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.7. Облік операцій в іноземній валюті

Окремі бюджетні установи (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклали, лікарні, митниці, деякі органи державного управління тощо) можуть здійснювати операції з іноземною валютою. Джерелами надходження валюти до бюджетних установ можуть бути: асигнування з бюджету для придбання

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 2.8. Облік інших грошових коштів

Крім грошових коштів на поточних рахунках у банках, реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України та в касі, бюджетні установи можуть мати інші грошові кошти, до яких зараховують: кошти в акредитивах,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій

3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах Закон України “Про оплату праці” визначив, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник чи уповноважений

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах

3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах Закон України “Про оплату праці” визначив, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник чи уповноважений

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.2. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу

Чисельність працівників бюджетних установ визначається штатним розкладом. Штати – це перелік і кількість посад, затверджених вищою організацією. Для масових установ (шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень, ВНЗ тощо) встановлені типові штати залежно від типу установи

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.3. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати

Нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи являє собою розрахунок заробітку за місяць з урахуванням посадового окладу, різних доплат і надбавок, премій, допомоги, оплати відпусток за мінусом відрахувань. Нарахування зарплати здійснюється на підставі первинних документів

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.4. Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці

Відрахування із заробітної плати працівників бюджетних установ не мають якихось особливостей порівняно з відрахуваннями із зарплати працівників виробничої сфери. Вони здійснюються на загальних підставах відповідно до чинного законодавства. Усі відрахування поділяють на обов’язкові та

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.5. Синтетичний облік зарплати і пов’язаних з нею розрахунків

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами оплати Праці і допомоги за тимчасовою непрацездатністю у плані рахунків передбачено пасивний субрахунок 661 “Розрахунки із заробітної плати” до синтетичного рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”.

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 3.6. Облік розрахунків за стипендіями

Стипендія – це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладів на бюджетній основі, а також особам, що проходять підготовку з відривом від виробництва в

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 4. Облік розрахунків з бюджетом то різними дебіторами і кредиторами

4.1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет За нормальних умов існування бюджетні установи та організації провалять свою діяльність виключно за рахунок бюджетних коштів і не отримують доходів у будь-якій формі,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет

4.1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет За нормальних умов існування бюджетні установи та організації провалять свою діяльність виключно за рахунок бюджетних коштів і не отримують доходів у будь-якій формі,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами

Як відомо, більшість розрахунків бюджетні організації здійснюють у безготівковій формі. У той же час є Такі витрати, які з різних причин не можуть бути здійснені шляхом безготівкових розрахунків. У таких випадках їх здійснюють готівкою

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.3. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

У діяльності бюджетних установ можуть бути випадки, коли в результаті проведених перевірок, ревізій, інвентаризацій виявлені нестачі, розкрадання, втрати від псування матеріальних цінностей, які повинні бути відшкодовані за рахунок винних осіб. Розмір збитків, що підлягають

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів

Розрахунки у порядку планових платежів застосовуються бюджетними установами за наявності постійних господарських зв’язків з різними установами і організаціями, що постачають матеріальні цінності (продукти харчування, медикаменти, навчальні та канцелярські товари) або надають послуги (харчування учнів,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Розрахунки у порядку планових платежів застосовуються бюджетними установами за наявності постійних господарських зв’язків з різними установами і організаціями, що постачають матеріальні цінності (продукти харчування, медикаменти, навчальні та канцелярські товари) або надають послуги (харчування учнів,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.6. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів

З метою здійснення контролю за станом кредиторської заборгованості та прийняттям поточних зобов’язань розпорядників коштів бюджету запроваджено облік таких зобов’язань в органах Державного казначейства. Згідно з “Порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 4.7. Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості

Для контролю за своєчасністю погашення заборгованості та правильністю її відображення в обліку і звітності бюджетні установи повинні періодично проводити інвентаризацію стану розрахунків. Згідно з “Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 5. Облік необоротним активів

5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ Основні засоби бюджетної установи – це матеріальні цінності, які використовуються у діяльності установи протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких без ПДВ та

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ

5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ Основні засоби бюджетної установи – це матеріальні цінності, які використовуються у діяльності установи протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких без ПДВ та

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.2. Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів

Для того, щоб своєчасно і повністю мати правдиві дані про стан і ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, необхідно правильно організувати їх облік. В установах невиробничої сфери перед бухгалтерським обліком необоротних активів

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.3. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів

У процесі здійснення статутної діяльності в установах невиробничої сфери постійно відбуваються господарські операції щодо надходження й оприбуткування основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби в установу надходять внаслідок їх придбання, будівництва за

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів

Усі основні засоби бюджетної установи повинні знаходитися на відповідальному зберіганні посадових осіб, призначених наказом керівника установи. З цими посадовими особами укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Вони стежать за збереженням основних засобів,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.5. Облік зносу основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби бюджетних установ поступово фізично і морально зношуються. Знос – це втрата об’єктом основних засобів фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього – і вартості. Але, на відміну від

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.6. Облік ремонту і модернізації основних засобів

Особи, відповідальні за експлуатацію та збереження основних засобів, повинні забезпечити своєчасне, повне і якісне виконання усіх правил їх технічного обслуговування і ремонту, необхідних для підтримання (відновлення) експлуатаційних властивостей цих засобів. За обсягом і характером

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.7. Облік вибуття і списання основних засобів

Вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ може бути наслідком: їх повного фізичного зносу і непридатності для подальшого використання; реалізації (відчуження) надлишкового, непотрібного, не використовуваного обладнання, транспортних засобів та інших об’єктів;

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.8. Облік нематеріальних активів

В умовах ринкових відносин у бюджетних установах, як і у підприємствах виробничого (матеріального) сектора економіки України, виникає специфічний об’єкт бухгалтерського обліку – нематеріальні активи. У загальному вигляді під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об’єктів

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Порядок проведення інвентаризації необоротних активів бюджетних установ регламентується “Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу”, затвердженою наказом ГУ ДКУ від 30 жовтня 1998

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – РОЗДІЛ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваний предметів

6.1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ Категорія “матеріали” у широкому розумінні цього терміна притаманна як сфері матеріального виробництва, так і бюджетним установам, основним продуктом діяльності яких є послуги. Під матеріальними запасами

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 6.1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ

6.1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ Категорія “матеріали” у широкому розумінні цього терміна притаманна як сфері матеріального виробництва, так і бюджетним установам, основним продуктом діяльності яких є послуги. Під матеріальними запасами

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 6.2. Завдання та організація обліку матеріальних цінностей

Для організації обліку матеріальних цінностей бюджетних установ важливе значення має визначення облікової одиниці цінностей та їх нормування. Одиницею обліку матеріальних цінностей є, як правило, кожен вид, сорт, марка, типорозмір матеріалів, тобто та класифікаційна одиниця,

Облік у бюджетних установах – Атамас П. Й. – 6.3. Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів

Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку матеріальних запасів у бюджетних установах є своєчасне і правильне оформлення відповідними первинними документами усіх операцій з надходження, переміщення в межах установи та витрачання або реалізації матеріальних цінностей. Первинні