Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 14. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ

14.1. Внутрішній аудит.

142. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту.

14.3. Основні завдання, функції та обов’язки служби внутрішнього аудиту банку.

14.4. Типи аудиту та їх характеристика.

14.5. Стандарти внутрішнього аудиту.

14.6. Основні елементи аудиторського висновку.

14.7. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Дізнатися про сутність понять”аудит”, “аудитор” згідно з міжнародними та національними стандартами внутрішнього аудиту в банківській сфері.

2. З’ясувати роль внутрішнього аудиту в діяльності банку.

3. Зрозуміти особливості стандартів внутрішнього аудиту в діяльності банків.

4. Визначити сутність і необхідність створення служби внутрішнього аудиту в банках.

5. Використати вивчене і набути професійних навичок підчас виконання практичних завдань.

14.1. Внутрішній аудит

Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю спостережної ради банку.

Аудиторська діяльність в Україні почала розвиватися разом із переходом України до ринкових відносин. Впровадження аудиту як нової форми фінансово-економічного контролю було закріплено законодавством України.

Постановою Правління Національного банку України від 20 березня 1998 р. № 114 затверджено “Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”. Воно визначило систему аудиторської діяльності у банках та регламентувало порядок створення та організації роботи служби внутрішнього аудиту в банках України. Положення розроблене на підставі законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про аудиторську діяльність”, нормативних актів Національного банку України та Міжнародних стандартів аудиту.

З метою інтеграції банківської системи в Європейський Союз запроваджуються Міжнародні стандарти аудиту. Аудиторський звіт за результатами перевірки фінансової звітності має бути складений згідно з вимогами законодавства України, у тому числі відповідати вимогам Міжнародних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. № 122.

Служба внутрішнього аудиту – це самостійний структурний підрозділ банку, який виконує такі функції:

1) наглядає за поточною діяльністю банку;

2) контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління банку;

3) перевіряє результати поточної фінансової діяльності банку;

4) аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку;

5) надає раді банку висновки та пропозиції за результатами перевірок;

6) інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній раді банку та звітує перед нею, діючи на підставі положення, затвердженого спостережною радою банку. Вона має право на ознайомлення з усією документацією банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена:

– вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб банку щодо виявлення недоліків у роботі;

– отримувати в межах своїх повноважень на запит банку чи інших організацій або третіх осіб – суб’єктів підприємницької діяльності потрібні відомості та документи, пов’язані з процесом перевірки;

– визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються співробітниками банку;

– згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативними актами Національного банку України рішеннями керівних органів банку, які визначають політику та стратегію банку, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності, перевіряти розрахунково-касові документи, контракти банку, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності – наявність готівки, інших цінностей, які перебувають у банку;

– залучати у разі необхідності співробітників інших структурних підрозділів для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту завдань;

– мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних носіях;

– з дозволу керівництва банку знімати копії з одержаних документів, у тому числі копії файлів, будь-яких засобів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати ці записи;

– у разі виявлення грубих порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками банку, рекомендувати спостережній раді банку усунення їх від виконання своїх обов’язків;

– у разі встановленні фактів зловживання службовим становищем керівників банку повідомляти про такі випадки спостережну раду банку.

Керівництво банку зобов’язане вчасно реагувати на рекомендації служби внутрішнього аудиту.

Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України шляхом співбесіди за умов, визначених Комісією Національного банку України.

Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, який повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, подає до Комісії або до комісії при територіальному управлінні для проходження співбесіди такі документи:

– клопотання за довільною формою;

– копію диплома про освіту;

– копію трудової книжки;

– анкету встановленого зразка.

Зазначені копії документів мають бути засвідчені нотаріально. Якщо особа, яка претендує на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, є іноземцем, то вона додатково подає документи, що підтверджують законність її перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням – відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами та міжнародними договорами України. На посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку не може бути призначена особа, яку визнано винною у вчиненні корисливого злочину з призначенням покарання без позбавлення волі або яка була звільнена з посади на вимогу Національного банку України.

У разі призначення (звільнення) керівника служби внутрішнього аудиту банк у триденний строк повідомляє про це територіальне управління Національного банку України та Національний банк України.

У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту банку, не пізніше ніж через місяць з дня звільнення попередньої особи, банк має подати на нового керівника служби внутрішнього аудиту банку потрібні документи для проходження ним співбесіди на засіданні Комісії або комісії при територіальному управлінні в порядку, викладеному вище.

Якщо особа, призначена тимчасово на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, продовжує виконувати обов’язки понад місяць, то в тижневий строк після закінчення цього строку банк зобов’язаний подати на цю особу потрібні документи для проходження нею співбесіди на засіданні відповідної комісії. Розглядає документи і погоджує кандидатуру на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку Комісія або комісія при територіальному управлінні в місячний строк з часу отримання повного пакета документів. Погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку оформляється рішенням відповідної комісії з подальшим інформуванням про це банку в п’ятиденний строк. Після проведення співбесіди та прийняття рішення про погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку територіальні управління Національного банку України в тижневий строк подають до Національного банку України копії відповідного рішення та документів на керівника служби внутрішнього аудиту банку. Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку при призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про нерозголошення інформації про діяльність банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед спостережною радою банку не рідше ніж один раз на рік, надає їй висновки та пропозиції за результатами перевірок та на вимогу ради банку готує інформацію про виконання плану (графіка) проведення аудиторських перевірок.

Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності й не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит, та несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються правлінню (раді директорів) щодо питань, належних до її компетенції, визначених законодавством.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – Розділ 14. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ