Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – ПЕРЕДМОВА

Для досягнення Україною бажаного рівня розвитку економіки необхідне створення ефективного банківського сектору. Тому закономірним було проведення в Україні масштабної реформи у галузі бухгалтерського обліку в цілому та банківському секторі зокрема.

Починаючи з 1 січня 1998 р. банківські установи ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність за принципами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що кардинально змінило підходи до організації бухгалтерських процедур обліку, методів оцінки статей балансу, передбачає обов’язкове централізоване управління процесами бухгалтерського обліку, встановлення єдиних норм і стандартів фінансової інформації.

Стандарти бухгалтерського обліку – це сукупність методів і процедур організації бухгалтерського обліку і звітності, вироблених практикою та науково узагальнених у національних та міжнародних масштабах.

Стандарти бухгалтерського обліку підлягають постійному перегляду. Практика бізнесу змінюється, і в міру того, як виникають нові питання і постають нові проблеми, різні організації на національному та міжнародному рівнях розглядають нові ситуації і приймають щодо них рішення. Якщо вважаються необхідними зміни, то рекомендують внести відповідні механізми у формі відкритих проектів стандартів, які після затвердження набувають форми стандартів бухгалтерського обліку.

Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності дав змогу зробити прозорою діяльність банків, дав можливість користувачам отримувати достовірну інформацію щодо їх діяльності. Національний банк України в результаті такого переходу має можливість удосконалити систему нагляду та регулювання діяльності банку, а банки можуть ефективніше здійснювати внутрішній контроль та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” запроваджені національні стандарти бухгалтерського обліку, які регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Найголовніший обов’язок будь-якої організації – це перш за все підкорятися стандартам та нормативам стосовно подання фінансової інформації власної країни. Якщо відповідного нормативу немає, організація або сама країна можуть вирішити використовувати натомість міжнародний стандарт.

Запровадження принципів бухгалтерського обліку і звітності відповідно до міжнародних стандартів зумовлене потребою інтеграційних процесів у світовій економіці й спрямоване на активізацію цих процесів.

Дисципліна “Облік і аудит у банках” є однією з основних у процесі підготовки фахівців зі спеціальності “Банківська справа” і допоможе їм впевнено орієнтуватися в питаннях обліку та контролю в банках.

Мета цієї дисципліни – допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, правилами відображення їх у звітності, здобути знання про організацію, мету та порядок проведення внутрішнього аудиту в банках, набути професійних навичок практичної роботи із зазначеної дисципліни, виробити вміння поєднувати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основними темами дисципліни. Зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру дисципліни.

Кожний розділ посібника містить перелік основних питань, сформульовані навчальні цілі, виклад основних теоретичних положень, питання для самоконтролю та визначення основних понять розділу. Крім того, запропонована велика кількість вправ, що дає можливість закріпити теоретичний матеріал шляхом вирішення практичних завдань. При виконанні вправ слід керуватись чинними законами України, декретами Кабінету Міністрів, інструкціями, нормативами та вказівками Національного банку України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – ПЕРЕДМОВА