Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Звітність аудиторів

Аналізуючи перелік Інших аудиторських послуг, зазначених у ч. 6 ст.3 Закону “Про аудиторську діяльність” – ведення та відновлення бухгалтерського обліку; консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності; експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності; інші види економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання, можна констатувати, що “податковий аудит”, як послуга незалежного аудитора також прямо не виписана і в цих послугах.

Оскільки прямої відповіді у вітчизняному законодавстві не має, в практиці доцільно дотримуватися вимог щорічного звіту аудиторської фірми (аудитора) до Аудиторської Палати України (АПУ) за ф. № 1-аудит. У цієї формі вартість таких послуг відображається, як правило, у рядку 133.1 “Інші послуги”. За даними сайту АПУ, нами розраховано частку консультаційних послуг, відображених у рядках 133 та 133.1 зведеного звіту за ф. № 1-аудит (табл. 4.1).

З іншого боку, окремі аудитори (фірми) такий вид робіт, як перевірка оподаткування замовника кваліфікують як завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. і відображують такі послуги у рядку 114 звітної форми однойменної назви.

Ураховуючи непристосованість звітної форми до цих показників діяльності аудиторів, на сьогодні не можна скласти повну уяву про обсяги податкового аудиту в Україні. Незважаючи на такий факт інформація таблиці 4.1 свідчить про значну частку консультаційних послуг у загальному обсязі аудиторських робіт і зокрема, з питань оподаткування.

Кількість замовлень з питань оподаткування у середньому за 2008-2011 рр. становить 23,69 %, а в фактичних обсягах робіт – 9,46 %. Для коректного відображення даних у звітності пропонуємо звіт за формою № 1-аудит доповнити окремим рядком 133.2 “Перевірка податків, зборів”. Це дасть змогу виокремити такий вид послуг у загальному обсязі аудиторських робіт і відповідно, буде надійною базою для проведення аналізу показників діяльності аудиторських компаній України за видами виконаних послуг.

Таблиця 4.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСТКУ НАДАНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ДАНИМИ ЗВІТУ АУДИТОРА (Ф. № 1-АУДИТ) ПРОТЯГОМ 2008 – 2011 рр.

Рік

Звіт аудитора за

Рядок 133 консультаційні послуги, всього

Ф. № 1-аудит

Рядок 133.1 з рядка 133 консультування з питань оподаткування

Частка у загальному обсязі наданих послуг, %

Частка у загальному обсязі наданих послуг, %

Кількість замовлень

Фактичний обсяг наданих послуг

Кількість замовлень

Фактичний обсяг наданих послуг

2008

26,15

30,75

6

2009

38,35

23,52

21,55

9,11

2010

41,88

19,25

22,90

8,71

2011

43,92

21,71

26,63

10,57

У середньому

37,57

23,8

23,69

9,46

Важливим чинником становлення податкового аудиту в Україні виступає Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України від 31.08.2011 р (далі – Генеральна угода 2011).

Можна впевнено стверджувати, що незалежний аудит податків отримав “нове дихання” у зв’язку укладанням такої Генеральної угоди. Якщо раніше сам термін “податковий аудит” ставився під сумнів, то відтепер ситуація змінюється. При відповідному законодавчому забезпеченні аудитори зможуть проводити від власного імені на замовлення платника податку повноцінний аудит у формі завдань з надання впевненості, а не обмежуватися лише консультаціями. У такому разі державний податковий орган делегує частину своїх повноважень аудиторам на проведення комплексної перевірки системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому важливо забезпечити якісне проведення аудиту і встановити відповідальність аудитора.

Виходячи з того, що в Генеральній угоді 2011 перевірка податків зазначена як завдання з надання впевненості, пропонуємо до рядка 114 звіту за ф. № 1-аудит додати розшифрувальний рядок 114.1 “у тому числі перевірка оподаткування”. У такому разі у аудиторів не виникатиме суперечностей щодо відображення цих послуг у статистичній звітності: у разі виконання консультаційних послуг заповнюється рядок 133.2; у разі завдань з надання впевненості рядок 114.1. звіту аудитора.

У п. 2.1 Генеральної угоді 2011 надано таке визначення терміну. Аудит податкової звітності – виконання завдання з надання впевненості щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству цієї звітності.

У цьому документі також зазначено також інші аудиторські послуги з питань оподаткування, зокрема: Надання допомоги при підготовці звернень платників податків до органів ДПС України; надання консалтингових послуг з питань оподаткування; надання допомоги платникам податків – учасників експерименту із впровадження “горизонтального моніторингу”.

Отже, ключовою особливістю аудиту згідно з Генеральною угодою 2011 є те, що такий аудит має виконуватися у формі завдань з надання впевненості. Вочевидь, допомогу аудиторам може надати МСЗНВ 3000 “Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”. Така впевненість надається передусім замовнику, а також у можливих передбачених законом випадках, і органу ДПС.

Принциповими відмінностями незалежних аудиторських перевірок від звичайних контрольних перевірок органів ДПС від є: наявність у перевіряючого чинного сертифікату аудитора України; дотримання фахівцями, що перевіряють, норм Кодексу етики професійних бухгалтерів (аудиторів); контроль якості наданих послуг з боку Аудиторської палати України.

Доволі часто в практиці аудитори або не сертифіковані спеціалісти-консультанти проводять перевірки оподаткування на замовлення платників у “вільному режимі” – без дотримання вимог МСА. Звіт з таких перевірок носить характер консультацій і надається виключно керівництву замовника для внутрішнього використання. За таких умов звіт аудитора не може бути використаний у судових інстанціях при суперечках із податковою службою. Проте він, як свідчить наша практика, є досить ефективним аргументом у відстоюванні своїх прав у спорах із податковим органом на рівні досудових розслідувань.

Отже, з урахуванням вимог Генеральної угоди 2011 в практиці аудиту можна виділити такі форми податкового аудиту: завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (у разі приведення в дію положень Генеральної угоди 2011); завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації відповідно до МССП 4400; аудит-консалтинг без дотримання вимог МСА.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Звітність аудиторів