Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Законодавче закріплення терміну

В теоретичному дослідженні важливим питанням є класифікація об’єкта дослідження. Відносно аудиту податків значний вклад внесла дослідник Т. Меліхова [69]. Автор правомірно розділяє види робіт аудиторів на аудит податків та податковий аудит. Водночас за видами перевірок аудит доцільно класифікувати на ті його складові, які представляють конкретний об’єкт перевірок – вид податку (збору) відповідно до норм ПКУ. Зокрема, аудит ПДВ, аудит податку на прибуток тощо, а щодо суб’єкта перевірки – зовнішній аудит та внутрішній аудит. Перший проводиться незалежними аудиторами (фірмами), другий – відділом внутрішнього аудиту або іншим підрозділом, на який покладено таку функцію платником податків. У будь-якому випадку перевірка може називатися аудиторською, якщо її проводить сертифікований аудитор. У той же час, податковий аудит проводиться, як правило, органами ДПС України. Класифікація аудиту податків залежно від суб’єктів перевірки за певними ознаками наведено у табл. 4.2.

Стосовно міжнародного досвіду варто відзначити, що наприклад, дослідники в РФ не розділяють поняття “аудит податків” та “податковий аудит”. Зазначені терміни засовують як синоніми [136; 150; 153].

Законодавче закріплення терміну

Дослідження переконує, що такий значний за обсягом і рівнем відповідальності розділ діяльності аудиторів України заслуговує на окрему норму в законі. Тому пропонуємо:

А) змінити (модифікувати) термін “аудит” у Законі “Про аудиторську діяльність”, виклавши його у такій редакції:

Фінансовий аудит – Перевірка даних фінансового обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах відповідно до законів України та застосованої концептуальної основи фінансової звітності, згідно з вимогами користувачів цих звітів;

Таблиця 4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ АУДИТУ ПОДАТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВІРКИ

Ознака

Податковий аудит

Аудит податків

Незалежні аудитори (суб’єкт перевірки)

Підрозділ внутрішнього аудиту (суб’єкт перевірки

Замовник

Орган ДПС

Власник, керівництво підприємства

Власник, керівництво підприємства

Об’єкти

Податковий облік (розрахунки), декларації

Податковий облік (розрахунки), декларації

Податковий облік (розрахунки), декларації

Правове регулювання

ПКУ, законодавство з контрольно – перевірочної роботи

ПКУ, Міжнародні стандарти аудиту

ПКУ, Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, положення суб’єкта господарювання

Наявність

Сертифікату

Аудитора

Не обов’язково

Обов’язково

Не обов’язково

Контроль якості

Орган ДПС (за окремою специфічною програмою)

АПУ

Підприємство, вищий орган управління

Мета

Перевірка повноти нарахування та сплати податків (зборів), виявлення порушень та притягнення до відповідальності

Запобігання претензій з боку органу ДПС

Запобігання претензій з боку органу ДПС, оптимізація оподаткування

Витрати на проведення

Кошти державного бюджету

Кошти підприємства

Кошти підприємства

Рівень відповідальності за порушення

Адміністративна, кримінальна

За умовами внутрішніх положень (трудова)

За умовами внутрішніх положень (трудова)

Виправлення зауважень

Обов’язковий характер

Добровільний характер

Добровільний характер

Б) для закріплення поняття “аудит податків” у законодавчому полі пропонуємо таке його визначення:

Аудит податків Незалежна перевірка даних податкового обліку і показників податкової звітності платника податків з метою висловлення думки аудитора про її повноту і достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України про оподаткування, нормативним документам центрального податкового органу щодо правил оподаткування.

Одночасно слід сформулювати поняття “податковий аудит (державний)”:

Податковий аудит (державний)- перевірка даних податкового і інших видів обліку та показників податкової звітності платника податків працівниками ДПС з метою визначення повноти і достовірності нарахування та своєчасності і повноти перерахування відповідних податків (зборів) до бюджету всіх рівнів згідно з вимогами законодавства України про оподаткування.

Аналіз законодавчих норм вказує, що при введенні в законодавче поле нових термінів слід урахувати можливі варіанти вирішення цього питання.

Перший варіант. Якщо притримуватися вимог ч.2 ст.1 Закону “Про аудиторську діяльність”, що його дія не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, то стає доцільним прописати обидва терміни в податковому законодавстві. Проте мінусом такого варіанту є те, що незалежний аудит не належить до компетенції державних органів і законодавець може не сприйняти таку пропозицію.

Другий варіант – прописати нові терміни в Законі “Про аудиторську діяльність”. При цьому з тексту закону слід повністю виключити ч.2 ст.1 (дія закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів). Недоліком є те, що при такому варіанті відчує загрозу аудиторська спільнота України, оскільки різні види аудиту регулюватимуться одним законом. Крім того, закон слід суттєво переробляти враховуючі зазначені особливості аудиту діяльності в державних органах, уповноважених на здійснення функцій фінансового контролю.

Третій варіант – розділити терміни по різних законах: у Законі “Про аудиторську діяльність” виписати термін “податковий незалежний аудит”, а в податковому законодавстві – термін “податковий державний аудит”. Недоліком такого варіанту є те, що аналогічні поняття розкриваються у різних законах.

Четвертий варіант – прописати зазначені терміни в новому законі “Про фінансовий контроль в Україні”.

Останній варіант нами розглядається як пріоритетний з точки зору практичної реалізації пропозицій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Законодавче закріплення терміну