Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – ВСТУП

Світовий досвід свідчить, що незважаючи на тенденцію певної уніфікації правил оподаткування в межах міждержавних об’єднань (союзів) для кожної країни характерні особливості в оподаткуванні, які притаманні тій чи іншій економічній системі. Такі правила закріплюються в нормах податкового законодавства країни або союзу країн.

Ратифікація Україною Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД та прагнення до Євросоюзу зобов’язує враховувати у вітчизняній системі оподаткування, обліку і звітності вимоги цих організацій. Ступінь урахування європейських та світових вимог може мати як істотний, так і несуттєвий вплив на економіку країни. У будь-якому випадку зберігається ідентичність національного законодавства насамперед з оподаткування та бухгалтерського обліку.

Впровадження з 2011 р. Податкового кодексу України [86] спрямовано на певну уніфікацію правил оподаткування та бухгалтерського фінансового обліку. Досвід застосування його норм засвідчив, що досягти такої уніфікації не вдалося. Продовжує існувати ціла низка розбіжностей між правилами складання фінансової звітності та методологією обчислення податку на прибуток, податку на додану вартість, інших податків і зборів.

Проведені дослідження вказують на існування такої ситуації при застосуванні як національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО), так і міжнародних стандартів (МСБО/МСФЗ). Причому в умовах останніх кількість і характер розбіжностей збільшується. Неможливість повної уніфікації правил оподаткування й обліку за методологією стандартів дозволяє говорити про багаторічне існування в Україні такого виду обліку як податковий. На підставі даних такого обліку складається податкова звітність, користувачем якої є держава в особі податкового органу. Намагання окремих вітчизняних авторів спростувати існування податкового обліку не знаходить свого підтвердження як в законодавчих нормах, так і в практиці обліку підприємств-платників податків.

Незважаючи на наявність наукових розробок з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, теоретичні, методологічні та методичні аспекти податкового обліку як окремого сектору облікової роботи на підприємствах і інформаційного модуля не отримали свого наукового обгрунтування у вітчизняній літературі. Більше того, практика підприємств-платників податків завдяки, у тому числі, й автоматизації облікових процесів на базі поширених програмних розробок, значно випереджає наукові розробки з цього напряму.

У результаті практики працюють методом проб і помилок, що не сприяє ефективності їх праці. Це також підвищує ризики сплати штрафних санкцій за порушення норм податкового законодавства, що негативно впливає на ефективність бізнесу в Україні. В цьому сенсі загально відомими є зауваження міжнародних експертів щодо ускладненої системи адміністрування податків в Україні та низький податковий рейтинг країни у світовому вимірі. В рейтингу Doing Business-2013 групи Всесвітнього банку за параметром “оподаткування” Україна знаходиться на 165-му місці.

Поряд із проблематикою обліку та звітності з податків загострилася ситуація з методологічним обгрунтуванням проведення перевірок повноти та достовірності нарахування і сплати податків. Окрім податкових органів до перевірок системи оподаткування підприємств протягом останніх 10-15 років долучаються незалежні аудитори, експерти. На сьогодні такий вид перевірок не набув статусу законодавчої норми, не розроблене його методологічне забезпечення, бракує методичних рекомендацій з незалежного аудиту податків.

Однією з причин наведених явищ є недостатність уваги науковців до проблем податкового обліку та аудиту податків як складових системи адміністрування податків, його зв’язків із бухгалтерським фінансовим обліком та фінансовою звітністю, з одного боку, та з Міжнародними стандартами аудиту – з іншого.

Отже, в сучасних умовах актуальним є переосмислення концептуальних засад економічних наук, пов’язаних з обліком, звітністю і аудитом податкових платежів. Адже податки виступають наріжним каменем відносин держави і бізнесу. Тому такі засади мають ураховувати як інтереси держави, так і бізнесу. В умовах періодичних економічних криз у світі інтерес останнього, на думку багатьох економістів, має пріоритет, оскільки забезпечує сталий розвиток економіки країни. Саме такою думкою керувався автор під час написання цієї праці.

Метою проведення дослідження є визначення статусу, функцій та ролі податкового обліку і незалежного аудиту податків. На базі сформульованих теоретико-методологічних основ стає можливим пошук оптимальних методичних прийомів у системі облікового та контрольного забезпечення нарахування та сплати податків і зборів на підприємствах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – ВСТУП