Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Визнання та оцінка доходів і витрат

Відповідно до статті 126 глави 14 Податкового кодексу Республіки Білорусь об’єктом оподаткування податком на прибуток визнаються валовий прибуток, а також дивіденди та прирівняні до них доходи, які визнаються такими відповідно до пункту 1 статті 35 цього Кодексу, нараховані білоруськими організаціями [152].

У статті 141 кодексу дано визначення податкової бази податку на прибуток – податкова база податку на прибуток визначається як грошове вираження валового прибутку, що підлягає оподаткуванню. Зазначений термін є аналогом того, який застосовується в оподаткуванні прибутку організацій РФ.

Валовим прибутком визнається для білоруських організацій сума прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав та позареалізаційних доходів, зменшених на суму позареалізаційних витрат. Отже, схема визначення прибутку до оподаткування аналогічна тій, що прийнята в Росії. При цьому позареалізаційні доходи і витрати показують розгорнуто, а результат від основної діяльності – згорнуто. До суми прибутку додається результат діяльності за межами Республіки Білорусь.

Платники, які застосовують особливі режими оподаткування, при визначенні валового прибутку не враховують доходи і витрати, що відносяться до таких режимів.

За необхідності декларація заповнюється безпосередньо або за даними бухгалтерського обліку, або за окремими показниками – на підставі інформації податкового обліку, яка представляє собою скориговані бухгалтерські дані. Це стає можливим завдяки тому, що норми Податкового кодексу максимально наближені до норм бухгалтерського обліку. Ця особливість наочно проглядається зі структури та послідовності розрахунку податку на прибуток (табл. 2.4):

Таблиця 2.4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Крок

Зміст показника декларації

1

Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав

2

Позареалізаційні доходи

3

Позареалізаційні витрати (віднімають)

4

Валовий прибуток

5

Сума отриманих дивідендів

6

Прибуток / збиток, отриманий за межами Республіки Білорусь

7

Прибуток / збиток до оподаткування

Визнання та оцінка доходів і витрат

Підприємствам Білорусі надано право вибору способу визначення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав: або за датою сплати відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих майнових прав (касовий метод), або за датою відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав (метод нарахувань). Обраний порядок приписується в обліковій політиці організації, яка є обов’язковим елементом системи оподаткування. Отже, правило першої події в податковому обліку не застосовується (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЙ БІЛОРУСІ

Стаття декларації

Позареалізаційні доходи

Порядок визнання в податковому обліку

Відображують у тому податковому періоді, в якому вони фактично отримані платником, якщо інше не встановлене Кодексом (за винятком банків)

Позареалізаційні витрати

Відображують у тому податковому періоді, в якому вони фактично були понесені платником, якщо інше не встановлене Кодексом (за винятком банків)

Витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, що враховуються при оподаткуванні, являють собою вартісну оцінку використаних у процесі виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, нематеріальних активів, трудових ресурсів та інших витрат на їх виробництво та реалізацію, що відображуються в бухгалтерському обліку.

Витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) відображуються у тому податковому періоді, до якого вони відносяться (принцип нарахування), незалежно від часу (терміну) оплати (попередня або наступна). Такий порядок не кореспондує з методом визнання доходів – або касовий, або метод нарахувань. Труднощі з визначенням бази оподаткування спостерігаються у тих підприємств, які обирають різні методи для обліку доходів (касовий метод) і витрат (завжди метод нарахувань). Проте такий порядок не заборонений Кодексом.

В організаціях Білорусі окремо ведеться облік прибутку від торгової діяльності – при визначенні прибутку від реалізації придбаних товарів відображуються витрати, що припадають на фактично реалізовані товари, як різниця між сумою витрат, що склалися за податковий період з урахуванням перехідних залишків на початок періоду, і сумою витрат, що відноситься до залишків товарів на кінець податкового періоду. Аналогічно в організаціях громадського харчування при розподілі витрат залишки товарів визначаються з урахуванням сировини, готової продукції та напівфабрикатів Отже, в цій частині облік в Білорусі повторює ту схему оподаткування, яка існувала в Україні до 1997 р.

Незважаючи на те, що при визначенні прибутку від реалізації вироблених товарів (робіт, послуг) приймаються витрати, що припадають на фактично реалізовані товари (роботи, послуги), розраховані на основі даних бухгалтерського обліку, це не дає змоги стверджувати, що в Білорусі застосовують принцип відповідності витрат отриманим доходам. Останній принцип, характерний для українського обліку, цілком кореспондує із принципами обліку за МСФЗ. Отже, система обліку витрат в Білорусі тяжіє до норм, які діяли в радянський період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Визнання та оцінка доходів і витрат