Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Алпатова Н. Розподіляємо “вхідний” ПДВ / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 34. – С. 9.

2. Альбіна М. Податкова звітність з ПДВ / М. Альбіна // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 45. – С. 21-25.

3. Аудит. Методика документування / Кол. авторів; за заг. ред. LI. Пилипенка. – К.: Інформаційно видавничий цент Держкомстатту України. – 2003. – 457 с.

4. Бабіч В. В. Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України / В. В. Бабіч, I. A. Герасимович // Облік і фінанси АПК. – 2011. – №35. – С. 43-49.

5. Базелюк A. B. Бухгалтерський та податковий облік автотранспорту і автоперевезень / А. В. Базелюк, О. І. Малишкін: [навч. посібник]. – К.: ПУЛ. – 2011. – 256 с.

6. Бородкин А. Бухгалтерские тупики в налоговом законодательстве / А. Бородкин // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 1. – С. 33-38.

7. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах / Кол. авторів; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир, ПП Рута, 2002. – 651 с.

8. Бутинець Ф. Ф., Податковий облік в Україні / Ф. Ф. Бутинець, Н. В. Штанько: [навч. посібник]. – Житомир, ПП “Рута”, 1998. – 217 с.

9. Валуев Б. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета / Б. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 4. – С. 3-7.

10. Василик О. О. Облік, аналіз, аудит розрахунків з бюджетом / О. О. Василик: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – К., 2002. – С. 7-8.

11. Веремчук Д. В. Обліково-фінансові аспекти як конкурентні фактори впливу на податкову політику європейських країн / Д. В. Веремчук, О. В. Катаева, О. В. Ліута // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 39-43.

12. Верхогляд В. Собівартість послуг по новому / В. Верхогляд // Баланс. – 2012. – № 12. – С. 20-23.

13. Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія організація: [монографія] / Н. Г. Виговська. – Житомір: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

14. Войнаренко М. П. Податковий облік і аудит / М. П Войнаренко, Г. В. Пухальська. К.: ВЦ “Академія”, 2009. – С. 14.

15. Ганяйло О. М. Проблемні аспекти обліку податку на прибуток / О. М. Ганяйло, О. М. Колеснікова // Вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2011. – № 17. – С. 86-88.

16. Гармонізація податкових систем [Електронний ресурс].

17. Гейєр Е. С. Інституціональний підхід до проблеми взаємозв’язку систем бухгалтерського обліку та оподаткування / Е. С. Гейєр // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 113-115.

18. Гейєр Е. С. Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку / Е. С. Гейєр // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 18-25.

19. Головач В. Поняття аудиту / В. Головач / Аудитор України. – 2012. – № 2. – С. 3-6.

20. Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – X.: Фактор, 2008. – 1017 с.

21. Голов С. Ф. Роль інституціональних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку. / С. Ф. Голов // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 116-118.

22. Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік / С. Ф. Голов. – К.: Скарби, 1998 . – 377 с.

23. Гончарук Я. А. Аудит / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – Львів: Оріяна-Нова, 2004, С. 35-37.

24. Гура Н. Визнання об’єкта оподаткування податком на прибуток за податковим кодексом України / Н. Гура // Бухгалтерський облік та аудит. – 2011. – № 5. – С. 22.

25. Гусакова О. С. Податковий облік / О. С. Гусакова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 359 с.

26. Давидов Г. М. Аудит. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 514 с.

27. Давидова К. ПДВ в розстрочку / К. Давидова // Баланс. – 2012. – № 2. – С. 23

28. Данілов О. Д. Податок на додану вартість / О. Д. Данілов. К.: Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2003. – 254 с.

29. Демьяненко М. Я. Про співвідношення бухгалтерського та податкового обліку / М. Я. Демьяненко // Облік і фінанси в АПК. – 2004. – № 1. – С. 10-17.

30. Довгалюк В. І. Податкова система / В. I. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко: [навч. посібник]. – К.: ПУЛ, 2007. – С. 197.

31. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, 2001. – 402 с.

32. Древаль Л. Камеральна перевірка декларації з ПДВ / Л. Древаль // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 45. – С. 43-44.

33. Дрозд І. К., В. О. Шевчук, Державний фінансовий контроль, К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2007 р. – 386 с.

34. Єфіменко Т. І. Податок на прибуток: концепсія визначення об’єкта оподаткування / Т. І. Єфіменко, Л. Г. Ловінська, Ф. О. Ярошенко. – К.: НДФІ, 2004. – 192 с.

35. Жураковська І. Податкові різниці як спосіб взаємоузгодженості бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект / І. Жураковська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 11-21.

36. Задорожний 3. В. Податковий облік / 3. В. Задорожний, Г. І. Гуцул, Л. Г. Лещишин: [навч. посібник]. – Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – С. 314.

37. Захаров А. С. Податкова політика ЄС: правові основи / А. С. Захаров // Журнал “ЗАКОН”. – 2007. – № 9.

38. Золотухін О. Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей / О. Золотухін // Вісник Податкової служби України. – 2011, вересень. – № 35. – С. 28.

39. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський: [навч. посібник]. – К.: ПУЛ, 2008. – 216 с.

40. Івахненков С. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ / С. Івахненков, А. Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48-52.

41. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: в 2 ч. – Ч. II; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. – К.: 2010. – 336 с.

42. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент / Г. Ю. Ісаншина. – К.: ПУЛ, 2003. – 281 с.

43. Кадуріна Л. Облік і аналіз ЗЕД / Л. Кадуріна. – К.: ПУЛ, 2006. – 267 с.

44. Карпушенко М. Практичні аспекти використання П(С)БО 17 / М. Карпушенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 4. – С. 37-41.

45. Коцупатрий М. М. Податковий облік та звітність / М. М. Конупатрий, Є. І. Ковач, В. В. Мельничук. – К:. КНЕУ, 2006. – 309с.

46. Кужельний М. В. Теретичні аспекти бухгалтерського обліку / М. В. Кужельний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8- 9. – С. 45-49.

47. Кузнецов О. В. Особливості сучасної британської податкової системи / О. В. Кузнецов // Матеріали (тези) IV наук.-практ. Конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2012. – С. 454-456.

48. Кузьмінський А. Н. Теорія бухгалтерського обліку / A. Н. Кузьмінський: [підручник]. – К.: Вища школа, 1990. – 311 с.

49. Кузьмінський Ю. А. Що таке система бухгалтерського обліку / Ю. А. Кузьмінський / Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 6. – С. 8-11.

50. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: [навч. посібник] / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К.: Каравела, 2002. – 499 с.

51. Кучер С. В. Податковий кодекс України як інструмент вирішення проблем бухгалтерського обліку податку на прибуток / С. В. Кучер // Економіка промисловості. – 2010. – № 52(4). – С. 29-35.

52. Лень В. С. Організація бухгалтерського обліку: [навч. посібник] / B. С. Лень. – К.: ЦУЛ, 2006 – 682 с.

53. Ловінська Л. Г. Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми / Л. Г. Ловінська, О. С. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 7-24.

54. Логвинова К. Ю. Податковий аудит нарахування та сплати ЦДВ / К. Ю. Логвинова // Управління розвитком. – 2011. – № 19. – С. 74-76.

55. Лютий І. О. Податкова система: [навч. посібник] / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін.; за ред. І. О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2009. – 445 с.

56. Малышкин А. И. Налоговий учет: ситуации и решения: [практ. посібник] / А. И. Малышкин. – К.: Лібра, 1999. – 224 с.

57. Малишкін О. І. Аналіз методичних підходів щодо визначення податкових різниць з податку на прибуток / О. І. Малишкін: // Міжн. зб. наукових праць. – Вип. 2 (23). – Житомир, 2012. – С. 487-499.

58. Малишкін О. І. Аудит податків: підходи до документування / О. І. Малишкін // Аудитор України. – 2012. – № 2. – С. 22-27.

59. Малишкін 0. І. Диференціація поняття “бухгалтерський облік”: податковий аспект / О. І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С.13-17.

60. Малишкін О. І. Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти / О. І. Малишкін, М. Кац // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 2. – С. 3-6.

61. Малишкін О. І. Податковий аудит: намагання узаконення / О. І. Малишкін // Аудитор України. – 2009. – № 21-22. – С. 31-33.

62. Малишкін О. І. Податковий аудит: потрібне законодавче врегулювання / О. І. Малишкін // 36. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції “Методологія і методика незалежного аудиту і державного фінансового контролю”. – Ірпінь, 2010. – С. 349-352.

63. Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: [монографія] / Н. М. Малюга. – ЖДТУ, 2005. – 548 с.

64. Малюга Н. М. До питання поділу бухгалтерського обліку на фінансовий, податковий і управлінський / Н. М. Малюга // Збірник текстів та тез доповідей на міжнар. наук.-практ. конференції “Облік, аналіз та аудит у сучасному бізнесі”. – Львів: ЛКА, 2004. – С. 327-332.

65. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2007 року. – К.: Аудиторська палата України, 2007. – 1172 с.

66. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року. – Ч. І; пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 841 с.

67. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року. – Ч. II; пер. з англ. – Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 406 с.

68. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс].

69. Меліхова Т. Концептуальний підхід щодо розвитку сучасної теорії аудиту податків / Т. Меліхова // Інституціональний вектор економічного розвитку. Вип. 2. – 2011. – С. 12-18.

70. Моссаковський В. Б. / Новації в організації облікового процесу / В. Б. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 2 – С. 41-47.

71. Моссаковський В. Б. / Шляхи вдосконалення обліку амортизації / В. Б. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 12-17.

72. Моссаковський В. / Необхідність інтеграції звітної інформації / B. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – C. 3-9.

73. Назарова Г. Б. Тимчасові та постійні податкові різниці за доходами та витратами як основа уніфікації обліку / Г. Б. Назарова, О. В. Шелковникова // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 165-168.

74. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т / Кол. авторів; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 784 с.

75. Озеран А. В. Порядок формування інформації про дебіторську заборгованість по ЦДВ в фінансовій звітності / А. В. Озеран, Р. С. Кортикова // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 360-362.

76. Озеран А. Проблема взаємоузгодження стандартів бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 13-16.

77. Орлова В. К. Зміст та проблеми П(С)БО 17 “Податок на прибуток” / В. К. Орлова, О. Василик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – С. 22-28.

78. Орлова В. К. Фінансовий облік: [навч. посібник] / В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

79. Павлюк П. М. Облік ПДВ: шляхи удосконалення / П. М. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 1. – С. 49-54.

80. Пантелеев В. П., Корінько М. Д. Внутрішній аудит, навч. посіб. За ред. д. е. н. В. О. Шевчука. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстагу України. – К., 2006. – 247 с.

81. Педь I. В. Податкова конкуренція [монографія] : / I. В. Педь. – К.: Експерт-Консалтинг, 2009. – 416 с.

82. Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: [навч. посібник] / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

83. Петрик О. А. Роль аудиту на сучасному етапі розвитку економіки України / О. А. Петрик // 36. матеріалів ГУ міжнар. наук.-практ. конференції “Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки і практики” 2012 р. 6-7 грудня. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 64-66.

84. Петрук О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: [монографія] / О. М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

85. Пилипенко І. Національна система аудиту: досвід становлення та спрямування розвитку / І. Пилипенко, В. Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 3-5.

86. Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2010 р., № 2755-VI [Електронний ресурс].

87. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – [Електронний ресурс].

88. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затв. наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353 [Електронний ресурс].

89. Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства: наказ ДПАУ від 22.12.2010 р. № 984.

90. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213.

91. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996.

92. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97 р. № 283.

93. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 р. № 334.

94. Про податок на добавлену вартість: Закон України від 20.12.91 р. № 2007-ХІІ.

95. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168.

96. Про систему оподаткування: Закон УРСР від 25.06.91 р. №1251-ХП.

97. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: наказ Мінфіну України від 01.07.97 р. № 141.

98. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

99. Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення: наказ ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

100. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379.

101. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: наказ Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492.

102. Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

103. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996, зі змінами та доповненнями.

104. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р. № 3125, зі змінами та доповненнями.

105. Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення; затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002.

106. Про затвердження Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці”: наказ Мінфіну України від 25.01.2011 р. № 27.

107. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджено наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

108. Применение международных стандартов финансовой отчетности. История вопроса. GAAP. RU / Материалы для отчетности.

109. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України; за наук. ред. С. Голова. – К.: Арт-Медіа, 2005. – 583 с.

110. Редько О. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні / Редько О. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 42-48.

111. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України; за наук. ред. Є. Голова. – К.: Центр європейського та порівняльного права, 2005. – Є 584.

112. Рудницький В. С. Аудит – вид. друге. / В. С. Рудницький, Я. А. Гончарук. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

113. Рядська В. В. Аудит: [навч. посібник] / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. К.: ПУЛ. 2008, – 384 с.

114. Савченко В. Я. Аудит: [навч. посібник] / В. Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

115. Сажинець С. И. Формування податкової амортизаційної бази даних необоротних активів / С. И. Сажинець, В. Я. Трофимчук // Матеріали (тези) IV наук.-практ. конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2012. – С. 339-341.

116. Сайт: minfin. com. ua

117. Свідерський Є. Вдосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з ПКУ / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. -№ 3. – С. 5.

118. Свідерський Д. Особливості оподаткування операцій в іноземній валюті згідно МСФЗ / Д. Свідерський: зб. матеріалів II міжнар. наук.-практ. конференції “Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки і практики” 2012 p., 6-7 грудня. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 282-284.

119. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях: [навч. посібник] / С. В. Свірко. – К.: КНЕУ, 2004. – 380 с.

120. Семенко Т. Особливості обліку податкових зобов’язань з ПДВ в контексті Податкового кодексу України / Т. Семенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 42-46.

121. Сердюк В. М. Податковий облік / В. М. Сердюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 305 с.

122. Скічко О. Бухгалтерський облік результатів інвентаризації / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2009, грудень. – № 45. – С. 34.

123. Сопко В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови: [навч.-метод. посібник] / В. Сопко, О. Сопко. – К.: Знання, 2002. – 231 с.

124. Тимченко О. М. Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні в контексті реалізації податкової реформи / О. М. Тимченко // Матеріали (тези) IV наук-практ. конференції “Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів”. – Ірпінь, 2012. – С. 399-401.

125. Цепилова Е. С. Теория прибыли в бухгалтерском учете и налоговом контроле / Е. С. Цепилова // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 203-204.

126. Чалий І. А. Різниця по поняттях. Податковий кодекс / І. А. Чалий // Податковий кодекс – 2012. – № 3. – С. 59-60.

127. Чернелевський Л. М. Податковий облік і контроль: [навч. посібник]. – 2-ге вид. перероб. і доп. / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк. – К.: Пектораль, 2006. – 316 с.

128. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2007, 347 с.

129. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): [монографія] / В. О. Шевчук. – К.: 1998. – 371 с.

130. Шпак В. А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід: [монографія] / В. А. Шпак. – К.: Бізнес Медіа Консалинг, 2011. – 312 с.

131. Юрчак В. И. Применение добавленной стоимости в системе бухгалтерского учета предприятия / В. И. Юрчак // Тези виступів на XI міжнар. наук. конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 108-111.

132. Ямборко Г. Проблеми взаємоузгодженості бухгалтерського обліку та податкових розрахунків / Г. Ямборко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 19-26.

133. Яструбецька Л. Проблеми та перспективи удосконалення системи податкового обліку в Україні / Л. Яструбецька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 511-519.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА