Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Структура декларації з податку на прибуток

Відзначимо, що за російським законодавством застосовується термін “Облікові регістри” (учетные регистры). В Україні податковим законодавством встановлено термін “реєстри”. Тому в нашій роботі зазначені терміни використовуються як синоніми. Проте автор є прибічником використання саме терміну “реєстри” відносно форм узагальнення облікової інформації в умовах України.

Форми аналітичних регістрів податкового обліку російської організації для визначення податкової бази, що є документами для податкового обліку, в обов’язковому порядку повинні містити такі реквізити: найменування регістру; період (дату) складання; вимірники операції в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому виразі; найменування господарських операцій; підпис (розшифрування підпису) особи, відповідальної за складання зазначених регістрів.

Зміст даних податкового обліку (в тому числі даних первинних документів) є податковою таємницею. Особи, які одержали доступ до інформації, що міститься в даних податкового обліку, зобов’язані зберігати податкову таємницю, а за її розголошення вони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством [147].

Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об’єктів обліку для цілей оподаткування (в тому числі операцій, результати яких ураховуються в декількох звітних періодах або переносяться на наступні роки).

При цьому аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований платником податків, щоб він розкривав порядок формування податкової бази.

Аналітичні реєстри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Реєстри податкового обліку ведуть у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді та (або) будь-яких машинних носіях. При цьому форми регістрів податкового обліку і порядок відображення в них аналітичних даних податкового обліку, даних первинних облікових документів розробляються платником податку самостійно і встановлюються додатками до облікової політики організації для цілей оподаткування. Правильність відображення господарських операцій в регістрах податкового обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.

Законом передбачена можливість плати податку на прибуток у консолідованому порядку. Консолідована податкова база консолідованої групи платників податків визначається як арифметична сума доходів усіх учасників цієї групи, зменшена на арифметичну суму витрат усіх її учасників з урахуванням положень Кодексу. Від’ємна різниця визнається збитком консолідованої групи платників податків [154, с. 14 ].

Російські організації податковий облік ведуть паралельно системі бухгалтерського обліку. Це стосується і об’єктів, і методів, і розділів обліку. Наприклад, згідно зі статтею 321 ПК РФ встановлені особливості ведення податкового обліку операцій з майном, що амортизується. Платник податків визначає прибуток (збиток) від реалізації або вибуття майна, що амортизується, на підставі аналітичного обліку по кожному об’єкту на дату визнання доходу (витрат). Отже, можна стверджувати, що в Росії застосована паралельна “автономна” система податкового обліку.

Структура декларації з податку на прибуток

На підставі даних податкового обліку платник складає декларацію. Цей етап є завершальним в обліковому процесі організації-платника податку. На відміну від форми, що застосовується в Україні, декларація російського платника має іншу структуру. Результуюча частина розрахунків – сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, наводиться на початку декларації в розділі 1. Решта розділів присвячена розшифровкам податкової бази. Ієрархічна побудова розділів виглядає так: аркуш – розділ – підрозділ – додаток. Структуру декларації з податку на прибуток російської організації за 2012 р. подано в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. СТРУКТУРА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК РОСІЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2012 РІК

Розділ

Зміст

Кількість

Аркушів

Рядків

Аркуш 01

Титульний аркуш

Загальні реквізити платника податку

1

Розділ 1

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за даними платника

Підрозділ 1.1. Для організацій, які сплачують авансові внески в бюджет та податок на прибуток організації

Код бюджетної класифікації; сума податку до доплати; сума податку до зменшення;

1

7

Підрозділ 1.2. Для організацій, які сплачують щомісячні авансові платежі

Код бюджетної класифікації; щомісячні авансові платежі

1

9

Підрозділ 1.3. Для організацій, які сплачують податок на прибуток з доходів у вигляді відсотків та дивідендів

Код бюджетної класифікації; строк, податку до сплати

1

1-21

Аркуш 02

Розрахунок податку на прибуток організації

Ознака платника; сума доходу; сума витрат; збитки, що відносяться до витрат звітного періоду; сума прибутку/ збитку до оподаткування, ставка податку; сума податку, у т. ч. до федерального та місцевого бюджетів

2

34

Додаток № 1 до аркуша 02

Доходи від реалізації та позареалізаційні доходи

1

18

Додаток № 2

Прямі витрати; непрямі витрати; позареалізаційні витрати; збитки, прирівняні до витрат

3

44

Додаток № 3

Розрахунок сум витрат за специфічними операціями

2

30

Додаток № 4

Розрахунок суми збитку, що зменшує оподатковувану базу

11

Додаток № 5

Розподіл авансових платежів і податку відокремлених підрозділів

17

Аркуш 03

Розділ А

Розрахунок податку з доходів у вигляді дивідендів

21

Розділ Б

Розрахунок податку з доходів у вигляді відсотків по державним та муніципальним цінним паперам

5

Розділ В

Реєстр-розшифровка суми дивідендів (відсотків)

4-21

Аркуш 04

Розрахунок податку з прибутку за специфічними ставками

8

Аркуш 05

Розрахунок податку з прибутку по операціях, що обліковуються в особливому порядку

12

Аркуш 06

Доходи, витрати і податкова база недержавного пенсійного фонду від розміщення пенсійних резервів

3

55

Аркуш 07

Звіт про цільове використання майна (робіт, послуг), отриманих як благодійницькі й цільове фінансування

1

1-4

Разом

23

294/317

Складено автором на підставі наказу Федеральної податкової служби РФ від 16.12.2010 р. № ММВ-7-3/730.

Таким чином, за обсягами декларація російської організації складає 23 аркуші з 317 рядками до заповнення. Порівняння з аналогічними показниками декларації українського підприємства наведено далі у цьому розділі.

Структура розрахунку податку на прибуток.

Вибірку послідовності визначення суми податку на прибуток згідно з чинною формою податкової декларації з податку на прибуток організації (крім банків) (на підставі додатку № 1 до наказу Федеральної податкової служби РФ від 16.12.2010 р. № ММВ-7-3/730@) наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Код рядка

Зміст рядка декларації

010

Доходи від реалізації

020

Позареалізаційні доходи

030

Втрати, що зменшують суму доходу від реалізації

040

Позареалізаційні витрати

050

Збитки

060

Разом прибуток (збиток)

070

Доходи, що виключають з прибутку

090

Сума пільг за законодавством РФ

100

Податкова база

110

Сума збитку, що зменшує податкову базу

120

Податкова база для обрахування податку

140

Ставка податку на прибуток

180

Сума розрахованого податку на прибуток

210

Сума нарахованих авансових платежів

240

Сума податку, сплаченого за межами РФ і зараховується у сплату

270

Сума податку до сплати

280

Сума податку до зменшення

290

Сума щомісячних авансових платежів

320

Сума щомісячних авансових платежів, належних до сплати в 1 кварталі наступного податкового періоду

Слід відзначити, що з метою заповнення декларації в РФ не застосовують механізм податкових різниць з податку на прибуток. Російська система складання декларації передбачає існування автономної системи податкового обліку доходів та витрат. Більш детально моделі податкового обліку в РФ розглянуто в п 2.2 цієї роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Структура декларації з податку на прибуток