Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Податкові розрахунки

Методики цього виду обліку достатньо повно описані в закордони та вітчизняній літературі. В контексті нашого дослідження ми виділяємо його як окрему підсистему бухгалтерського обліку порівняно із фінансовим і податковим. В цілому ці види обліку являють собою повноцінну систему облікової інформації про процеси і явища в економічній діяльності підприємства. Взаємозв’язок та відмінності між цими видами обліку проявляються у порівнянні їх характеристик за певними ознаками (табл. 1.6).

Таблиця 1.6. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Ознака Мета

Фінансовий облік

Надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам

Управлінський облік

Підготовка інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління

Податковий облік

Визначення сум податкових зобов’язань з податків, зборів, внесків для відображення в деклараціях, інших податкових звітних розрахунках та контроль за їх сплатою

Суб’єкт регламентації

Міністерство фінансів України

Керівництво підприємства

Державний орган Міністерство доходів та зборів, міністерство фінансів, Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування

Користувачі

Внутрішні (менеджери, працівники) і зовнішні (власники, кредитори, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку)

Менеджери різних рівнів управління

Внутрішні (менеджери) і зовнішні (орган ДПС)

Вимірники

Грошові, кількісні

Грошові, кількісні, якісні, трудові

Грошові, кількісні (за окремими податками як база оподаткування)

Форми звітності

Баланс ф. № 1, Звіт про фінансові результати ф. № 2, Звіт про рух грошових коштів ф. № 3, Звіт про власний капітал ф. № 4, Примітки до річної фінансової звітності ф. № 5

Управлінський баланс, управлінський звіт про прибуток, звіти про результати діяльності центрів відповідальності, звіти про виконання кошторисів тощо

Податкова декларація з конкретного податку, додатки до декларації

Періодичність складання звітності

Регулярно ( квартал, Рік)

Будь-яка періодичність

Регулярно (місяць, квартал, рік)

Об’єкт аналізу

Господарська одиниця в цілому

Структурні підрозділи, види продукції (робіт, послуг, товарів)

Господарська одиниця в цілому як платник податку, та структурні підрозділи у разі консолідованого або зведеного порядку сплати податку

Предмет

Господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерелами утворення, господарські процеси, що відбуваються в результаті виробничого процесу в цілому

Господарські процеси, що відбуваються в результаті діяльності в окремих сегментах (підрозділи, види продукції, послуг) та підприємства в цілому

Господарські процеси, що формують бази оподаткування діяльності підприємств щодо податків, зборів і платежів

Методи

Рахунки, подвійний запис, документація, оцінка, інвентаризація, калькуляція, звітність

Бюджетування, аналіз, елементи методу бухгалтерського обліку в пріоритетному, але необов’язковому порядку (рахунки, подвійний запис, калькуляція, баланс)

Законодавчо не визначені. На емпіричному рівні часткове застосування елементів методу бухгалтерського обліку: рахунки, лінійний запис, оцінка, документація, балансування зобов’язань та кредиту, доходів та витрат, звітність

Об’єкти обліку

Господарчі процеси, в результаті яких змінюються активи, зобов’язання і капітал підприємства

Витрати, доходи, прибуток, інвестиції

Господарчі операції платників податків (зборів, внесків), що відображують виникнення та/ або зміну об’єкта оподаткування і податкового зобов’язання

Первинні документи

Накладні, товарно-транспортні накладні, акти тощо

Бухгалтерські або окремі первинні документи з додаванням специфічних полів (центр відповідальності, ліміт, норматив)

Податкові накладні (для ПДВ), інші господарські документи та документи бухгалтерського оформлення

Регістри

Журнали, відомості, головна книга

Відомості, картки, аналітичні розрахунки

Регістри обліку оподатковуваних доходів, витрат (ППП), реєстри виданих та одержаних податкових накладних, єдиний державний реєстр (ПДВ), інші відомості довільної форми та регламентовані програмним забезпеченням

Виконавці на підприємстві

Бухгалтер

Менеджер, бухгалтер

Бухгалтер податковий консультант

Аутсорсинг

Можливий

Не можливий

Можливий

Тип відповідальності за порушення

Адміністративна

Трудова

Кримінальна, адміністративна, трудова

Отже, “водорозділом” розглянутих понять “фінансовий облік”, “управлінський облік”, “податковий облік” виступає спрямованість первинної та узагальнюючої інформації на споживача (користувача) кінцевої інформації. Споживач фінансової звітності – інвестор, засновник, кредитор, державний регуляторний орган. Споживач податкової звітності – органи державної податкової служби. Запити і вимоги цих груп користувачів є різними, тому й звітність складається різна. Такий підхід до розділення інформаційних систем відповідає принципам побудови ієрархічних моделей таких систем – спрямованість інформації на користувача визначає характер самої інформації (рис. 1.3).

Облік і аудит податків в Україні   Малишкін О. І.   Податкові розрахунки

Рис. 1.3. Диференціація господарського (бухгалтерського) обліку за системою звітності

Податкові розрахунки

Дискусійним залишається й питання податкових розрахунків. До цього часу його також не визначено в законодавчому порядку. Не сформульований він і у наукових дослідженнях. Автори, які стоять на позиції “єдиного” обліку, вважають, що розрахунки податків слід проводити у системі бухгалтерського обліку, проте згруповано в окремих спеціальних регістрах.

Дійсно, саме регістри обліку традиційно є ознакою форми обліку. В цьому разі йдеться про окремий вид обліку, яким на рівні підприємства виступає податковий облік.

Дослідженням встановлено, що термін “податкові розрахунки” є синонімом терміну “податковий облік”. І перший, і другий характеризують процес визначення та обрахунку бази оподаткування та інших складових конкретного податку. Проте розглядаються вони з різних позицій.

Якщо ці обрахунки розглядати з позицій балансу та інших форм фінансової звітності, і відповідно, інституту бізнесу, то йдеться про “податкові розрахунки”.

Якщо ж обрахунки розглядати з позицій податкових декларацій, і відповідно, інституту оподаткування, то йдеться про “податковий облік”. Такий висновок ми робимо на тих підставах, що в нормативних документах ДПС або Мінфіну України щодо оподаткування відсутнє посилання на такий прийом у заповнені декларацій як “податкові розрахунки”. Останній термін є більш характерним для наукових и навчальних посібників (статей). У нормативних документах більш вживаний термін “податковий облік”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Податкові розрахунки