Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Надзвичайні доходи

До категорії інших доходів відносяться ті види доходів, які визначені п. 135.5 ПКУ, окрім розглянутих вище інших операційних доходів. У ПКУ не зазначено, за яким методом (правилом) мають визначатися такі доходи як дивіденди, проценти, роялті. Тому в разі дотримання в оподаткуванні вимог п. 30 МСБО 18 – на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди, податкові різниці будуть відсутні.

ППР вникає на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу. По решті видів доходів податкові різниці відсутні.

Надзвичайні доходи

Зауважимо, що в ПКУ про таку категорію не згадується. Натомість, вона зазначена у ПБО 27 та суми відображуються у Звіті про фінансові результати. Можна припустити, що окремі види доходів можуть бути враховані в оподаткуванні за датою отримання цих доходів. До таких надходжень можна віднести, наприклад, страхові відшкодування підприємству з бюджету за понесені втрати майна в результаті стихійного лиха або відшкодування понесених збитків за форс-мажорними обставинами. Відповідно до ст. 135 ПКУ такі доходи в податковому обліку можна віднести до категорії інших доходів.

Слід зазначити, що і в МСБО 18 така категорія як надзвичайні доходи також не розглядається. Тому можна дійти висновку, що для МСБО/МСФЗ диференціація доходів за ознакою “звичайні – незвичайні” залежно від обставин їх отримання не є принциповим питанням. У будь-якому випадку підприємству слід аналізувати кожну операцію отримання економічних вигід та застосовувати загальні принципи визначення та визнання доходу в фінансовому обліку відповідно до МСБО 18. Наприклад, якщо підприємство отримало з бюджету відшкодування втрат від повені, то залежно від сутності операції можливе застосування п.12. МСБО 18: Державні гранти слід визнавати як дохід протягом певних періодів, що є необхідним для зіставлення цих грантів на систематичній основі з відповідними витратами, які вони мають компенсувати. їх не слід відображувати за кредитом безпосередньо у власному капіталі.

Оскільки в ПКУ і в МСБО відсутні прями норми щодо надзвичайних доходів (витрат), пропонуємо виключити з ПБО 27 такий вид податкових різниць як різниці від надзвичайних подій.

По закінченні звітного періоду (квартал, рік) підприємство – платник податку на прибуток за даними проміжних реєстрів проводить узагальнення сум податкових різниць з метою заповнення відповідного розділу декларації.

Розглянемо можливості виникнення податкових різниць за окремими видами операцій.

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

Дослідження довело, що по операціях з розрахунками в іноземній валюті у разі синхронності підходів до їх відображення в фінансовому обліку та в оподаткуванні податкових різниць не виникає. Єдиним винятком з цього правила може бути випадок, коли за нормою пп. 153.1.3 ПКУ прибуток або збиток за немонетарною статтею балансу визнається прямо у власному капіталі (п. 28 МСБО 21).

Оподаткування операцій із пов’язаними особами

Операції з пов’язаними особами викликають певні відмінності у їх відображенні в різних видах обліку, зокрема, за підпунктами. 153.2.2 і 153.2.3 до ППР призводить ситуація, коли витрати з придбання товарів, послуг у певних осіб за цінами, які вищі за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання. Аналогічно виникатимуть ППР від інших операцій з пов’язаними особами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Надзвичайні доходи