Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Модель організації податкового обліку

Незважаючи на регламентацію “бухгалтерського підходу” до оподаткування в Білорусі спостерігаються особливості визнання не тільки доходів за касовим методом, а й певних статей витрат, відмінних від методик бухгалтерського підходу. Зокрема, за капітальними інвестиціями частина витрат може бути віднесена на поточні витрати (будівлі, споруди не більше десяти відсотків початкової вартості. В бухгалтерському обліку такі витрати повністю включають до балансової вартості об’єкта.

Відповідно до статі 131 ПК РБ окремі витрати не враховуються при оподаткуванні, зокрема, на виконання організацією або оплату робіт (послуг), не пов’язаних з виробництвом і реалізацією товарів (робіт, послуг), майнових прав, у тому числі роботи з благоустрою населених пунктів; на виконання робіт з будівництва, устаткування об’єктів (включаючи витрати на всі види ремонту), що не беруть участь у підприємницькій діяльності. Зазначені обмеження є аналогом вимоги ПКУ щодо участі / не участі об’єктів основних засобів в господарській діяльності платника податку.

Певні особливості обліку спостерігаються у платників, які ведуть облік виручки і витрат з виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг) за операціями, прибуток від яких звільняється від податку на прибуток або застосовуються пільги. При цьому прямі витрати, відносяться до відповідної операції прямим рахунком без розподілу. Непрямі витрати (в тому числі загальновиробничі, загальногосподарські) розподіляються між операціями пропорційно сумі виручки, отриманої за відповідними операціями, або пропорційно іншим критеріям розподілу, визначених відповідно до облікової політики організації, прийнятої для розрахунку собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Такий розподіл є актуальним за умови здійснення пільгових видів діяльності одним платником. Зазначений порядок відрізняється від діючого в Україні.

У результаті застосування особливостей оподаткування виникають податкові різниці. Проте в Кодексі Республіки Білорусь не йдеться про якійсь порядок реагування платником податку на зазначені й подібні різниці. В практиці білоруські підприємства самотужки визначають порядок обліку та накопичення податкових різниць. Деякі підприємства прописують такий порядок в обліковій політиці.

Відповідно до статті 141 Кодексу “Перенесення збитків на майбутнє” білоруська організація зобов’язана забезпечити роздільний облік виручки, витрат, позареалізаційних доходів і витрат і збитків, як за податковий період, збитки за підсумками якого переносяться на прибуток поточного податкового періоду, так і за податковий період, на прибуток якого переносяться збитки. При відсутності роздільного обліку платник не має права переносити збитки в декларації. Цей момент підтверджує існування підходів, які відрізняються від бухгалтерського.

Документальне підтвердження

Документальною підставою даних як основних, такі позареалізаційних доходів і витрат слугують документи бухгалтерського обліку Якщо документи складено після закінчення звітного періоду, вони відображуються у тому податковому періоді, до якого відносяться. За таких умов не виключений варіант корегування декларації з податку на прибуток.

У Кодексі приписана норма щодо суворого зберігання документів обліку (договори, первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку), що підтверджують обсяг понесеного збитку організації протягом усього терміну, коли вона зменшує податкову базу поточного податкового періоду. У разі недотримання цієї норми організація позбавляється права на перенесення збитків.

Реєстри податкового обліку

Незважаючи на щільно централізовану систему управління економікою з боку державних органів, у тому числі й у сфері обліку та звітності, в Білорусі не встановлено обов’язкових форм аналітичних реєстрів податкового обліку. Обов’язковим при податкових перевірках є наявність регістрів бухгалтерського обліку. Тим більше, не обов’язковим є і ведення реєстрів щодо податкових різниць. Можливими причинами такого варіанту обліку можна назвати, на наш погляд, недосконалість законодавчої бази, пріоритетність бухгалтерського обліку перед іншими видами обліку; незначну кількість податкових різниць, не застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Податковим періодом податку на прибуток визнається календарний рік. Податковим періодом податку на прибуток з дивідендів, нарахованих білоруськими організаціями, визнається календарний місяць.

Сума податку на прибуток за підсумками податкового періоду обчислюється наростаючим підсумком з початку податкового періоду як добуток податкової бази, зменшеної на суму пільг, а також на суму збитків, переноситься на прибуток цього податкового періоду, відповідно до положень статті 141 Кодексу, та податкової ставки. Платник має право зменшити вказану суму податку на прибуток у випадках і порядку, встановлених законодавством, зокрема при застосуванні пільг, що передбачають звільнення від сплати податку на прибуток, при заліку сплаченого за кордоном податку на прибуток (дохід), а також при настанні обставин, передбачених пунктом 10 статті 139 Кодексу.

Податкова декларація (розрахунок) з податку на прибуток за підсумками минулого податкового періоду подається платником до податкових органів не пізніше 20 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Отже, квартальні строки подання декларації не застосовують, що спрощує звітність та зменшує витрати на адміністрування податку.

Модель організації податкового обліку

Згідно вимог Податкового кодексу Республіки Білорусь окремий податковий облік з податку на прибуток не ведеться. Необхідна інформація для складання декларації отримується з документів та регістрів бухгалтерського обліку. За потреби Кодекс дозволяє проведення коригувань даних бухгалтерського обліку в рамках ведення податкового обліку. Проте механізм податкових різниць не застосовують.

Отже, можна вважати, що в Білорусі застосована модель “вбудованої” організації податкового обліку.

Порівняння позицій податкового обліку з податку на прибуток в підприємствах Україні, російської федерації, Республіки Білорусь наведено у додатку Б 1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Модель організації податкового обліку