Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Методичні аспекти складання детального плану (програми) аудиту оподаткування

Загальний план аудиту не повинен бути докладним, оскільки керівництвом для аудиторів є програма аудиту. Форма й зміст загального плану аудиту можуть змінюватися залежно від масштабу й специфіки діяльності платника податків, складності перевірки і конкретних методик, що застосовуються аудитором.

Під час розробки загального плану та програми аудиту податків незалежному аудитору необхідно приймати до уваги такі чинники: характер діяльність платника податків; ризики суттєвості; систему оподаткування; надійність внутрішнього контролю; ризики суттєвості; характер, час і обсяг аудиторських процедур; інші обставини.

Складові зазначених чинників наведено у табл. 4.4.

Таблиця 4.4. СКЛАДОВІ ЧИННИКІВ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ПОДАТКІВ

Чинники планування

Складові плану

1. Характер діяльності платника податків

– Загальні економічні чинники і умови в галузі

– Виробничо-організаційні особливості діяльності платника

– Фінансовий стан платника

2. Система оподаткування та внутрішнього контролю

– Загальна чи альтернативна система оподаткування;

– Застосування схем мінімізації або уникнення оподаткування

– Наявність та зміни облікової та податкової політики

– Вплив нових нормативно-правових актів з оподаткування

– Наявність (відсутність) реєстрів податкового обліку, доречність і коректність їх формату

3. Ризики суттєвості

– Очікувані оцінки властивого ризику (ВР) і ризику контролю (РК)

– Встановлення рівнів суттєвості для аудиту кожного податку

– Можливість суттєвих викривлень податкових декларацій в результаті некваліфікованих або навмисних дій персоналу (у тому числі на основі аудиту минулих років)

– Виявлення складних сегментів обліку, в тому числі таких, де результат залежить від суб’єктивного судження бухгалтера (наприклад, при визначенні окремих статей податкового кредиту з ПДВ або розмір звичайної ціни)

4. Характер, час і обсяг аудиторських процедур

– Стан бухгалтерського обліку замовника

– Повнота та вчасність надання податкової звітності

– Вплив на розкриття та якість інформації комп’ютерної обробки даних обліку

– Наявність (відсутність) підсистеми податкового обліку з ПДВ та податку на прибуток

– Наявність (відсутність) підрозділу внутрішнього аудиту у замовника та його можливий вплив на процедури зовнішнього аудиту

– Координація і напрям роботи аудиторів, поточний контроль і перевірка виконаної роботи

– Залучення експертів

5. Інші аспекти

– Обставини, що вимагають особливої уваги, наприклад, існування пов’язаних осіб, а від так, застосування до окремих операцій “звичайних цін”

– Отримання консультаційних послуг замовником від інших аудиторів, консультантів

– Формат і строки надання замовнику звіту відповідно до законодавства, стандартів аудиторської діяльності й умов конкретного договору із замовником

Зміст загального плану аудиту

З урахуванням наведених аспектів формують загальний план аудиторської перевірки оподаткування. В літературі не описано форм такого плану. За нашою аудиторською практикою, загальний план аудиту може мати зміст і вигляд, що наведені у табл.4.5.

Методичні аспекти складання детального плану (програми) аудиту оподаткування

МСА 300 вимагає від аудитора документально оформити план аудиту, що визначає аудиторські процедури з точки зору їх характеру, часу здійснення, обсягу. В практиці аудиту такий план має назву програми.

Програма аудиту, на відміну від загального плану, може бути набором інструкцій для аудитора, що виконує перевірку, і одночасно засобом контролю й перевірки належного виконання роботи асистентами. У процесі підготовки програми аудитор зобов’язаний приймати до уваги:

O оцінку невід’ємного (властивого) ризику й ризику контролю з урахуванням вимог МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища” (отримані на етапі планування перевірки);

O необхідний рівень упевненості, який має бути забезпечений при процедурах перевірки по суті;

O часові рамки тестів контролю й процедур перевірки по суті;

O координацію будь-якої допомоги, яку передбачається одержати від платника податків, а також залучення інших аудиторів або експертів.

Таблиця 4.5. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ ПОДАТКІВ, ВНЕСКІВ, ЗБОРІВ

Облік і аудит податків в Україні   Малишкін О. І.   Методичні аспекти складання детального плану (програми) аудиту оподаткування

Аудиторові слід документально оформити програму аудита, позначити номером кожну аудиторську процедуру, щоб у процесі перевірки робити посилання на них у своїх робочих документах.

Аудиторські програми в практиці складають у вигляді:

O тестів заходів контролю,

O програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю – це перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю, у тому числі й обліку замовника. Призначення цих тестів – виявлення істотних недоліків заходів контролю платника податків, які призводять до помилок у податкових реєстрах та деклараціях. Ефективними засобами внутрішнього контролю виступають такі організаційні заходи: перевірка головним бухгалтером підприємства результатів роботи підлеглих бухгалтерів по суті облікових показників; колективне обговорення проблемних питань податкового обліку в колі фахівців підприємства та залучених консультантів; вимога головного бухгалтера підпису виконавця у результатних (зведених) реєстрах податкового обліку ( у тому числі й електронного), проведення внутрішнього аудиту податків тощо.

Зазначені позиції можуть бути занотовані у формі анкети, яку заповнює аудитор під час вивчення системи внутрішнього контролю податків.

Програма аудиторських процедур по суті містить у собі детальні завдання щодо перевірки показників реєстрів податкового обліку, підтвердних первинних та зведених документів, відображення оборотів і сальдо за рахунками фінансового обліку в частині використання їх показників у податкових розрахунках.

У програмі бажано передбачати деталізацію податків на окремі елементи. Наприклад, аудит ПДВ може включати перевірку операцій з: податкових зобов’язань; податкового кредиту; вчасності сплати податку або відшкодувань з бюджету; відповідність сальдо заборгованості за розрахунками з бюджетом ( субрахунок 64/ПДВ) даним декларації. Кожна зазначена позиція може бути деталізована до назви первинних документів, основних і допоміжних реєстрів обліку, періоду перевірки, підрозділів платника податку.

При перевірці повноти й правильності обрахування податків доцільно обрати звітний період, дані якого перевіряються суцільним методом. Якщо це неможливо через великий обсяг документів, то аудитор планує вибіркову перевірку. Практика свідчить, що первинні документи з ПДВ, особливо в частині “вхідного” податку, необхідно перевіряти, як правило, суцільно і вибірково – інформацію за іншими податками. Також у практиці суцільно перевіряють зведені податкові й відповідні бухгалтерські регістри – картки рахунку, журнали-ордери, головна книга. Вибір прийому перевірки залежить від значущості і складності податку для замовника.

Процедури аудиту поточних зобов’язань щодо оподаткування, як зазначають автори О. Петрик, В. Савченко, Д. Свідерський, зводяться до перевірки правильності й достовірності визначення бази для розрахунків за податками (за окремими їх видами) та обліку розрахунків за податками, сум податкових зобов’язань та податкового кредиту, відповідності їх аналітичного і синтетичного обліку та показників фінансової звітності. [82, с. 203].

Таке визначення не викликає заперечень з точки зору аудиту фінансової звітності і окремих її статей. Водночас, податковому аудиту притаманні процедури перевірки показників податкових декларацій як основної форми податкової звітності. Тому перевірочні процедури з виявлення помилок слід застосовувати відносно облікових реєстрів податкового обліку платнику податку. Інформацію двох видів обліку узагальнюють на рівні оборотів та сальдо субрахунків першого та другого рівнів синтетичного рахунку 64 “Розрахунки за податками та платежами”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Методичні аспекти складання детального плану (програми) аудиту оподаткування