Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Інші операційні витрати

Відповідно до пп.138.10.3 ПКУ до інших операційних витрат платник податку відносить окремі витрати, які не увійшли до собівартості та інших витрат. У МСБО, як уже зазначалося, відсутній окремий профільний стандарт з визнання витрат. Відповідно, відсутня градація на види витрат, як це унормовано в національному законодавстві України. З огляду на цей факт аналітик (бухгалтер) не має можливості проводити пряме співставлення норм відповідних стандартів з ПКУ. Тому податкові різниці відсутні.

Слід зазначити не зовсім вдале групування складу інших операційних витрат у пп.138.10.3. ПКУ. Проблема полягає в тому, що їх перелік не відповідає аналогу в національних стандартах бухгалтерського обліку. Між тим, одним з базових постулатів ПКУ визначено базування даних для оподаткування на нормах вітчизняного бухгалтерського обліку, їх відповідність між собою. Для порівняння наведемо такі витрати за ПКУ та застосовані в бухгалтерському обліку відповідно до Інструкції № 291 (табл. 2.19).

Як бачимо з таблиці, певна відповідність за складом витрат спостерігається лише за операціями з іноземною валютою – витрати за операціями в іноземній валюті можуть дорівнювати в певних умовах показнику бухгалтерського обліку “Собівартість реалізованої іноземної валюти”. Крім того, не зовсім вдалою є норма ПКУ щодо складу інших витрат. Такі витрати відображені як у п. 138.10, так і п. 138.12 ПКУ.

Наведені чинники не сприяють злагодженості та відповідності інформації в оподаткуванні і бухгалтерському обліку. У зв’язку із наведеними обставинами в практиці виникатимуть проблемні питання щодо визначення податкових різниць як за національним законодавством, так і за МСБО/МСФЗ, які можуть призводити до помилок у їх визначенні.

Таблиця 2.19. СКЛАД ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Зміст витрат за Інструкцією № 291 (рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності”)

Зміст витрат за ПКУ (пп. 138.10.4)

Субрахунок 940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”

Субрахунок 941 “Витрати на дослідження і розробки”

Субрахунок 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

Витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені згідно зі ст. 153 ПКУ

Субрахунок 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

Субрахунок 944 “Сумнівні та безнадійні борги”

Субрахунок 945 “Втрати від операційної курсової різниці”

Субрахунок 946 “Втрати від знецінення запасів”

Субрахунок 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

Субрахунок 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

Субрахунок 949 “Інші витрати операційної діяльності”

Амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів

Сума коштів, внесених до страхових резервів у порядку, передбаченому ст. 159 ПКУ

Суми нарахованих податків та зборів

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті (для виробників сільгосппродукції)

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Інші операційні витрати