Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 2.2.1.Варіанти моделей взаємодії фінансового та податкового обліку

За нашими розрахунками, частка податку на прибуток підприємств у структурі податкових планових доходів Держбюджету України за 5 останніх років складає у середньому 21,3 %. У період дії Податкового кодексу України – 18,6 %. (табл. 2.6).

Порівняно з обсягами надходжень до бюджету країни від інших податків, податок на прибуток не займає ключову роль. Аналогічна ситуація характерна і для інших країн. Наприклад, у Великій Британії частка цього податку у доходах держбюджету складала у 2008/2009 рр. 8,2 % [180, с. 45].

Незважаючи на достатньо малу частку в бюджеті України, витрати на адміністрування податку на прибуток у розрахунку на одиницю дохідної частини бюджету та в абсолютних розмірах, за нашими оцінками, значно перевищують витрати на інший окремий податок, наприклад ПДВ. Ситуація ускладнюється можливим введенням методики розрахунку об’єкта оподаткування, на базі механізму податкових різниць.

Таблиця 2.6. ЧАСТКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В СТРУКТУРІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2008-2012 роки

Показник

Вимірник

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Податкові надходження до бюджету

Сума, млрд. грн

170,9

175,5

190,6

256,9

309,0

Темп зростання, %

102,7

108,6

134,8

120,2

Податок на прибуток підприємств

Сума, млрд. грн

42,1

41,9

40,0

47,6

57,8

Темп зростання, %

99,5

95,5

119,0

121,4

Частка податку на прибуток у сумі податкових надходжень

%

24,6

23,8

20,9

18,5

18,7

Складено за додатком 1 до Закону України про державний бюджет на відповідний рік.

Особливість розрахунку податку на прибуток в Україні з 2011 р. полягає в тому, що за нормами ПКУ він має будуватися на інформації бухгалтерського обліку платника податку із застосуванням механізму податкових різниць. Отже, дослідження взаємозв’язку податкової і фінансової (бухгалтерської) інформації виступає наріжним каменем побудови моделей взаємодії інформаційних потоків і систем.

Розглянемо можливі моделі взаємодії фінансового та податкового обліку і на цій основі зробимо висновок про ступінь як самостійності, так і залежності податкової інформації від інформації бухгалтерського фінансового обліку. В результаті визначимо теоретичну та практичну доцільність застосування механізму податкових різниць та можливі альтернативні варіанти.

2.2.1.Варіанти моделей взаємодії фінансового та податкового обліку

Сутність взаємозв’язку інформації різних систем або складових однієї системи може бути формалізована у вигляді моделі. Український дослідник Е. Гейєр виділяє дві можливі моделі організації податкового обліку з податку на прибуток [18, с. 19-28 ]: модель Автономної (паралельної) системи обліку та модель Вбудованого податкового обліку. Погоджуючись у цілому з напрямом дослідження, зауважимо, що робити такі стратегічні висновки можливо шляхом врахування досвіду вітчизняних підприємств та наукових робіт українських дослідників. Натомість, автор аналізує переважно російські джерела: з 11 джерел, які він використовує 7 посилань зроблено на російські літературні джерела 1995 – 2002 років видання, на українські – 4 посилання (2011 р. видання).

На наш погляд, такий акцент вітчизняних дослідників не є виправданим. По-перше, українське податкове законодавство починаючі з 1997 р. суттєво відрізняється від російського. По-друге, аналізуються неспівставні етапи розвитку податкового обліку цих країн. По-третє, не можна в аналізі обмежуватися досвідом лише однієї країни – Росії. А тим більше подавати такий аналіз як досягнення вітчизняних досліджень.

Досліджено, що на характер побудови моделі фінансового та податкового обліку значний вплив мають такі чинники: Вибір формули розрахунку оподаткованого прибутку; змістовне навантаження на нові терміни; порядок формування оподатковуваних доходів та витрат, відмінності у порівнянні з бухгалтерськими аналогами; застосування механізму податкових різниць; форма та зміст реєстрів податкового обліку.

Від відповідей на ці питання залежить тип висновку дослідника щодо характеру моделей побудови фінансового та податкового обліку з податку на прибуток в нашій країні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 2.2.1.Варіанти моделей взаємодії фінансового та податкового обліку