Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.4. Креативний підхід до організації податкового обліку

Розглянутий підхід до визначення характеристик обліку є характерним для утилітарного (прикладного) підходу, коли облік вирішує саме функцію рахівництва. Слід мати на увазі, що в сучасному бізнесі облік виконує не лише функцію рахівництва. Часто облікові працівники платників податків виконують і функції аналізу та визнання операції, що підлягають оподаткуванню та відображенню або не відображенню в деклараціях, активно шукають шляхи оптимізації оподаткування і за результатами аналізу операцій надають пропозиції керівництву. При такому форматі функцій бухгалтерії можна говорити про розширення класичної моделі рахівництва.

До речі, у деяких вищих навчальних закладах України, зокрема, в Національному державному університеті податкової служби України читаються як окремі курси “Податкове рахівництво” та “Податковий облік”. Автор цих рядків мав змогу також проводити заняття зі студентами та магістрами за цими предметами і брав участь у розробці відповідної навчально-методичної бази дисциплін (робоча навчальна програма, курс лекцій, методики практичних занять).

Класична модель податкових розрахунків як рахівництва в сучасних умовах бізнесу набуває нових рис завдяки насиченню її окремими елементами процесу оподаткування. В результаті збагачення такими елементами вона перетворюється на нову якість – податковий облік. На наш погляд, методичним підгрунтям переходу від класичної до сучасної моделі обліку слугують вимоги МСФЗ, які передбачають застосування такого елемента обліку як “визнання” активу чи зобов’язання в фінансовій звітності.

Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ визнання – це процес опису, оцінки та включення у фінансовий звіт певної статті. Використовуючи принцип аналогії до облікових процесів в оподаткуванні, можна стверджувати про появу нової якості: до утилітарних (технічних) функцій обліку додаються логічні функції – опис та оцінка господарських операцій та подій. Такий підхід до обліку доцільно назвати як креативна (творча) модель обліку.

У форматі креативного підходу облік не може обмежуватися лише функціями рахівництва. Якщо бухгалтер виконує цикл робіт з оподаткування і обліку в сукупності, то це означає, що він працює в форматі креативності в даному напрямі діяльності. Практика оподаткування підтверджує доцільність таких підходів, що знаходить своє відображення у посадових обов’язках як облікових працівників, так і інших фахівців – платників податків.

Такий підхід дає змогу дійти певного висновку: податковий облік як процес доцільно розглядати з вузької та широкої позицій. Перша з них передбачає переважно процедурний (технологічний) аспект процесу як процесу рахівництва, а другий – логічний, творчий, пов’язаний з аналізом та оцінкою подій і операцій та прийняттям рішення щодо відображення / не відображення їх в деклараціях. Останній аспект є надзвичайно актуальним для платників, оскільки надає можливості дотримуватись усіх або принаймні більшості нормативних вимог податкового законодавства або вдало їх обминати, у тому числі у разі наявності проблемних питань щодо якості законодавчих норм.

Характерним для податкового обліку (податкових розрахунків) у більшості випадків є багатоваріантність рішень, з яких платник обирає найкращий і несе відповідальність за прийняте рішення. У такому разі простежується креативний підхід у професійних кроках виконавців та керівників, що є найбільш характерним саме для роботи з інформацією податкового характеру, ніж з інформацією фінансового характеру. Пояснюється такий підхід наявністю багатьох нюансів в оподаткуванні та їх відображення з причини відсутності детальних законодавчих норм в базових законах (ПКУ) щодо окремих операцій чи груп операцій. Прикладом слугують численні аналітичні публікації проблемних питань оподаткування та обліку протягом останніх 15 років в професійних та фахових бухгалтерських виданнях України – журнали “Бухгалтер”, “Дебет-кредит””, “Бухгалтерія”, “Баланс”, “Бухгалтерський облік і аудит” тощо.

Отже, у разі вирішення питань щодо понятійного (термінологічного) апарату з’являється можливість чітко визначити в законодавстві та нормативних актах прийоми, методи і процедури податкового обліку з кожного податку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.4. Креативний підхід до організації податкового обліку