Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.3. Розмежування понять “оподаткування” і “податковий облік”

У чинному Податковому кодексі відсутнє визначення наведених понять. Серед загальних термінів (понять) у ПКУ знайшли відображення лише окремі поняття: принципи оподаткування (стаття 4), поняття податку (стаття 6), види податків (стаття 8), перелік податків (статті 9,10) та термінологічний апарат (стаття 14).

Характерним на сьогодні є той факт, що в літературі і в практиці зазначені поняття і дії фахівців підприємств з оподаткування доволі часто помилково поєднуються у єдине поняття “податковий облік”. Зокрема, при розгляді питання формування податку на прибуток авторами статей, посібників аналізуються різні аспекти включення (не включення) певних операцій до складу оподатковуваних витрат/доходів, а отже, до бази оподаткування податку на прибуток. При цьому виникає запитання, чи підлягає віднесенню до оподатковуваних витрат понаднормована заробітна плата працівників підприємства?

Відповідь на таке або аналогічне запитання з посиланням на норму статті Податкового кодексу чи підзаконного акта автори численних публікацій, як правило, називають питанням податкового обліку. Між тим, в наведеному прикладі йдеться про обрахунок об’єкта (бази) оподаткування, що за своєю суттю не є процедурою обліку.

З теоретичної та практичної точок зору процес справляння (стягування) податків слід розглядати як певні дії (кроки) спеціалістів підприємства (табл. 1.7):

Таблиця 1.7. КРОКИ І ДІЇ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

Крок

Дії персоналу

1

Ідентифікація підприємства як платника податку (внеску, збору)

2

Визначення об’єкта оподаткування

3

Визначення, оцінка, розрахунок бази оподаткування

4

Оцінка альтернативних варіантів або оптимізація оподаткування

5

Застосування ставки податку, розрахунок суми податку

6

Уточнення порядку та терміну сплати податку

7

Встановлення порядку обчислення податку та аналіз його результатів

8

Складання первинних і зведених документів на господарські операції та події, що приводять до виникнення податку

9

Запис операцій в реєстри податкового та фінансового обліку

10

Складання декларацій ( податкових розрахунків)

11

Подача декларацій (податкових розрахунків) до податкового органу

12

Сплата податку (виконання сплати, контроль дат і сум основних платежів, авансів або переплат)

13

Контроль дат і сум відшкодувань податку з бюджету (для ПДВ)

Зазначені кроки в практичній роботі фахівців підприємства – платника податку в контексті процесу справляння (стягування) податків, внесків, зборів слід розділити на дві частини; процес власне оподаткування і процес податкового обліку та звітності.

До прийомів процесу “оподаткування”, на наш погляд, доцільно віднести кроки 1- 7 і частково 8. До прийомів процесу “податковий облік” – кроки 8 – 13, що наочно можна класифікувати у табл. 1.8.

Отже, процес “оподаткування” на рівні підприємства-платника податку можна визначити як певні дії та фінансово-аналітичні розрахунки персоналу підприємства-платника податку з

Метою прийняття управлінських рішень щодо обрахування та сплати податку (збору) до бюджету. Певною мірою такі дії можна охарактеризувати як складову податкового менеджменту.

В. Довгалюк і Ю. Ярмоленко розглядають податковий менеджмент як процес управління податковою системою з метою реалізації податкової політики. До складових такого менеджменту на макрорівні зазначені автори відносять податковий облік і контроль оподатковуваних баз [30, с. 17 ]. З цього можна дійти висновку, що поняття оподаткування трактується в літературі по різному.

Таблиця 1.8. СКЛАДОВІ КРОКІВ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ (ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА)

Процес справляння (стягування) податків, внесків, зборів

Кроки оподаткування

Кроки податкового обліку (рахівництва)

1. Ідентифікація підприємства як платника податку (внеску, збору)

2. Визначення об’єкта оподаткування

3. Визначення, оцінка, розрахунок бази оподаткування

4. Оцінка альтернативних варіантів або оптимізація оподаткування

5. Застосування ставки податку

6. Уточнення порядку та терміну сплати податку

7. Встановлення порядку обчислення податку та аналіз його результатів

8. Складання первинних і зведених документів

9. Запис операцій в реєстри податкового та фінансового обліку (узагальнення)

10. Складання декларацій (податкових розрахунків)

11. Подання декларацій (податкових розрахунків) до податкового органу

12. Сплата податку (виконання сплати, контроль дат і сум основних платежів, авансів або переплат)

13. Контроль дат і сум відшкодувань податку з бюджету (для ПДВ)

У свою чергу, поняття “податковий облік” характеризує процес фіксації (відображення) нарахованих (розрахованих) складових податкової бази, сум самого податку (податкового зобов’язання) та сплачених його суми. Певною мірою такі дії у колі певних кроків адміністрації платника податку можна охарактеризувати як поняття “рахівництво”.

Поняття “оподаткування” і “податковий облік” слід розглядати в комплексі процесу стягування (справляння) певного податку. Проте функції податкового обліку за своєю суттю не повинні дублювати функції процесу “оподаткування”. Обліку властиві функції, які характеризують саме облікові процеси – документування операцій, розрахункове узагальнення даних про об’єкт і базу оподаткування і податкові зобов’язання, відображення оподатковуваних операцій та результатів розрахунків в реєстрах обліку, на рахунках обліку та в формах податкової звітності. До останньої ми відносимо лише форми декларації, що затверджені податковим органом країни.

Сплата податку за звітний період, як відомо, не відображується у більшості форм податкових декларацій. їх дані обмежуються даними про нарахування податкового зобов’язання та його складовими. Між тим, для відображення повної картини розрахунків з бюджетом, з метою всебічного аналізу і прийняття оперативних рішень суми і дати сплати податку мають знайти своє відображення в системі податкового обліку. Такі дані доцільно відображувати у зведених відомостях такого обліку шляхом фіксації з первинного документа – банківська виписка з поточного рахунку платника податку.

В узагальненому вигляді суми нарахованого податкового зобов’язання та його сплати обов’язково фіксуються на рахунку фінансового обліку – рахунку 64. Проте з позицій комплексного контролю та аналізу аналітичні позиції такого зобов’язання доцільно відображувати в окремих відомостях податкового обліку. Зазвичай стан заборгованості перед бюджетом або бюджету перед платником податку єдиною синтетичною сумою фіксується в певних рядках балансу підприємства як складова зобов’язань (кредитове сальдо рахунку 64) або складова активу (дебетове сальдо рахунку 64).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.3. Розмежування понять “оподаткування” і “податковий облік”