Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні

1. Основні принципи формування бюджетної системи.

2. Місцевий бюджет у бюджетній системі.

3. Власні, закріплені і регульовані доходи місцевих бюджетів.

4. Бюджетний кодекс України про видатки місцевих бюджетів.

1. Основні принципи формування бюджетної системи

Основою функціонування фінансових відносин в державі є наявність бюджетної системи.

Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р., ст. 2 (витяг).

Бюджетна система – це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, і врегульована нормами права.

Кожна держава будує свою унікальну бюджетну систему, яка є комбінацією трьох основних принципів взаємодії бюджетів різних рівнів.

Формування бюджетної системи “згори донизу”. Відповідно до цього принципу доходи акумулюються в державному бюджеті, а потім розподіляються в бюджети нижчого територіального рівня відповідно до розподілу повноважень з надання соціальних послуг (рис. 21).

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень   Круш П. В.   5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні

2. Формування бюджетної системи “знизу-догори”. Доходи збираються на рівні базових територій, а потім передаються до бюджетів вищих територіальних рівнів у разі неспроможності базової території надати певну соціальну послугу (рис. 22).

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень   Круш П. В.   5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні

Рис. 22. Формування бюджетної системи “знизу-догори”

Паралельне формування бюджетної системи. Доходи надходять відразу до бюджетів різних рівнів відповідно до розподілу повноважень у сфері надання соціальних послуг (рис. 23).

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень   Круш П. В.   5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні

Рис. 23. Паралельне формування бюджетної системи

2. Місцевий бюджет у бюджетній системі

Чільне місце в системі місцевих фінансів належить місцевому бюджету.

Світовий досвід свідчить про те, що в унітарних країнах поняття місцевий бюджет збігається з поняттям бюджет місцевого самоврядування. У федеративних країнах використовується два види місцевих бюджетів: Бюджети суб’єктів федерацій і бюджети місцевого самоврядування.

Незважаючи на те, що Україна є унітарною державою, Бюджетний кодекс України відносить до місцевих бюджетів як бюджети місцевого самоврядування, так і бюджети адміністративно-територіальних одиниць.

Місцевий бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим, областей, районів, районів в містах, а також органами місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети є фондами, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення соціальних послуг.

Місцевий бюджет може розглядатися в трьох аспектах:

-по-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право розпоряджатися певними фондами грошових ресурсів;

-по-друге, це план доходів і видатків відповідного місцевого органу влади чи самоврядування;

-по-третє, це економічна категорія, оскільки бюджет є закономірним економічним атрибутом будь-якої самостійної територіальної одиниці, наділеної відповідним правовим статусом.

Місцевий бюджет є складовою частиною бюджетної системи України, яка включає в себе Державний бюджет України та місцеві бюджети.

Бюджетним кодексом України закріплені такі основні Принципи, на яких грунтується бюджетна система України:

Принцип єдності бюджетної системи України – забезпечується єдиною правовою, єдиною правовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

Принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави.

Самостійність бюджетів забезпечується:

^ закріпленням за ними конкретно визначених джерел доходів;

^ правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування На визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України;

> правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети.

Принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання соціальних послуг до місця їх безпосереднього споживання.

Принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 5.3.3. Інститут місцевих бюджетів в україні