Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Передумови і проблеми створення СЕЗ в Україні

1. Передумови і проблеми створення СЕЗ в Україні.

2. Процедура створення і ліквідації СЕЗ.

3. Органи управління СЕЗ.

4. Екологічні зони. Законодавство України про правове регулювання в екологічних зонах.

5. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України.

6. Господарська діяльність у виключній (морській) економічній зоні України.

1. Передумови і проблеми створення СЕЗ в Україні

Для кожної країни можна виділити такі основні передумови створення СЕЗ:

O політична стабільність у країні та регіоні створення СЕЗ;

O географічне положення країни, її окремих регіонів і міст (особливо портів);

O рівень соціально-економічного розвитку країни;

O наявність виробничої та соціальної інфраструктури;

O наявність відповідного законодавства.

При створенні СЕЗ також необхідно враховувати ступінь зацікавленості органів місцевого самоврядування й населення. Треба побудувати такий механізм функціонування зони, щоб органи місцевого самоврядування були активними прибічниками, а не пасивними спостерігачами, а тим паче супротивниками СЕЗ. Для цього треба врахувати природну зацікавленість місцевої влади в позитивному іміджі влади у населення, соціальній сталості території, зміцненню інституту місцевих фінансів і комунальної власності тощо.

При формуванні зон важливо визначити, якими показниками можна вимірювати їх досягнення. Це можуть бути показники експорту, зайнятості, створення підприємств, передачі технології чи модернізації промисловості. Надання податкових пільг не може розглядатися як ціль створення СЕЗ, а лише як засіб. На жаль, досвід створення українських СЕЗ свідчить про інше.

СЕЗ мають свою специфіку розвитку. На основі аналізу діяльності ряду зон можна зробити такі висновки:

1. зони ніколи не розвиваються згідно з початковим планом;

2. економічні та соціальні переваги зони, які звичайно служать виправданням для її створення у більшості випадків не відповідають початковим розрахункам.

А тому вважається, що запорукою успішного розвитку зон є не стільки якість початкового планування чи уточнення економічних оцінок проекту, скільки подальша здатність керівництва зони (або уряду) пристосуватися до змінного середовища, розробити гнучкий та ефективний механізм оцінок та розв’язання проблем.

2. Процедура створення і ліквідації СЕЗ

У процесі формування СЕЗ проходять три основні етапи: підготовчий, вихідний і структуро-утворювальний (табл. 11).

Таблиця 11

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ СТВОРЕННЯ СЕЗ

Етапи

Підготовчий

Вихідний

Структуро

Утворювальний

1. Розроблення нормативних документів.

2. Техніко-економічне обгрунтування.

3. Залучення зарубіжних партнерів.

4. Розроблення фінансового і податкового механізму.

1. Формування органів управління.

2. Створення інфраструктури.

3. Оренда державних підприємств.

4. Одержання податкового кредиту.

1. Технічне переозброєння промислових підприємств.

2. Активне створення спільних підприємств.

3. Експорт виробленої продукції.

4. Припинення податкового кредиту.

Функціонування спеціальних економічних зон (СЕЗ) на території України здійснюється відповідно до ЗУ Методологічною основою для прийняття рішень і підготовки документів у процесі створення конкретних СЕЗ є “Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні”, затверджена постановою КМУ від 14.03.1994 р.

Відповідно до закону, Метою створення СЕЗ є Залучення інвестицій і сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг.

Статут, строк і територія СЕЗ Визначаються для кожної СЕЗ Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.

На території України можуть створюватися такі різновиди СЕЗ:

O вільні митні зони і порти;

O транзитні зони;

O митні склади;

O технологічні парки і технополіси;

O комплексні виробничі зони;

O туристсько-рекреаційні зони;

O страхові і банківські зони.

Законом закріплена така процедура створення і ліквідації СЕЗ:

1. СЕЗ створюються Верховною Радою (ВР) з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів (КМ), місцевих рад або місцевої державної адміністрації.

2. В разі створення СЕЗ з ініціативи Президента або КМ рішення може бути прийняте лише після отримання письмової згоди відповідної місцевої ради і місцевої державної адміністрації.

3. В разі ініціативи місцевих рад і місцевої державної адміністрації, вони подають відповідну пропозицію КМ, який розглядає його у шестиденний строк; висновок з цього питання подається до ВР.

4. Документи про створення СЕЗ повинні містити: рішення місцевих рад і держадміністрацій з клопотанням про створення СЕЗ (або їх згоду); проект положення про статус і систему управління; офіційну назву СЕЗ; точний опис меж і карту території СЕЗ;; техніко-економічне обгрунтування створення СЕЗ, проект закону про створення конкретної СЕЗ.

5. СЕЗ вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який вона була створена.

6. З подання Президента и КМ СЕЗ може бути ліквідована ВР до закінчення строку її дії.

7. Питання про доцільність подовження строку СЕЗ чи її дострокової ліквідації може бути переданий для вивчення комісії незалежних експертів, яка створюється ВР.

8. ВР повинна розглянути представлені пропозиції і у тримісячний термін з дня подання відповідної пропозиції винести відповідне рішення.

Перша СЕЗ в Україні була заснована в 1995 р. в АР Крим (Північно кримська експериментальна економічна зона “Сиваш”.) І лише з 1998 р. почався процес створення СЕЗ в інших регіонах України. Станом на 1 січня 2005 року СЕЗ і території приоритетного розвитку охоплювали більше, ніж 10 % території України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Передумови і проблеми створення СЕЗ в Україні