Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Цілі і завдання державної регіональної фінансової політики

5.4.1. Політика державного фінансового вирівнювання

1. Цілі і завдання державної регіональної фінансової політики.

2. Вертикальні і горизонтальні фіскальні дисбаланси.

3. Фінансове вирівнювання і його об’єктивна необхідність.

4. Механізм фінансового вирівнювання.

1. Цілі і завдання державної регіональної фінансової політики

Державна регіональна фінансова політика є стрижнем усієї регіональної політики і потребує розроблення та реалізації як самостійний інструмент впливу держави на процеси розвитку її окремих складових частин.

Державна регіональна фінансова політика – це система заходів, що здійснюється центральною владою з метою управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів в адміністративно-територіальних одиницях.

Коротко окреслимо основні цілі державної регіональної фінансової політики України. Певною мірою ці цілі визначаються Конституцією України. Так, згідно зі ст. 95 Конституції, бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Ці окремі положення Конституції України потребують розвитку в постановці конкретних цілей державної регіональної фінансової політики.

Цілі державної регіональної фінансової політики: ^ зближення рівнів соціально-економічного розвитку окремих регіонів;

^ забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територіальних одиниць;

^ зменшення і подолання диспропорцій територіального розміщення виробничих потужностей, усунення надмірної концентрації техногенно – і екологічно небезпечних виробництв в окремих регіонах;

^ створення умов для ефективного й раціонального використання природних і ресурсних можливостей територій;

^ розширення можливостей використання територіальних факторів економічного зростання на основі фінансової автономії місцевої влади;

^ створення умов для розвитку міжрегіонального співробітництва як фактора підвищення ділової активності в країні.

Наведений перелік взаємопов’язаний і може вважатися системою цілей державної регіональної фінансової політики.

Реалізація цих цілей стане можливою лише за умови, коли на рівні центральної влади буде створено спеціальні цільові фонди фінансових ресурсів. У щорічних законах “Про державний бюджет України” має бути передбачено спеціальні видатки в рамках реалізації цілей державної регіональної фінансової політики. Такі видатки доцільно здійснювати на основі Програмно-цільового методу.

До завдань державної регіональної фінансової політики належать:

^ створення правової бази для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики. У законодавчому порядку має бути встановлено, що забезпечення єдиних стандартів якості життя є обов’язком держави. Також слід законодавчо закріпити механізм обов’язкової передачі частини фінансових ресурсів багатих регіонів в спеціальний фонд допомоги бідним регіонам. Ці побажання мають принципове значення і, як показує зарубіжний досвід, закріплені в конституціях багатьох країн;

^ визначення принципів класифікації територій України на основі об’єктивних критеріїв. З урахуванням зарубіжного досвіду слід запровадити синтетичний індекс розвитку регіонів, що має враховувати такі фактори, як обсяг виробництва ВВП на душу населення, ВВП у розрахунку на одного зайнятого, рівень безробіття, перспективи зростання зайнятості;

^ використання нагромадженого в багатьох країнах досвіду організаційних механізмів досягнення цілей державної регіональної фінансової політики. Серед них: територіальне планування, програми соціально-економічного розвитку регіонів, створення міжнародних регіонів економічного співробітництва, надання територіям спеціального економічного статусу, підготовка кадрів для місцевої влади;

^ запровадження і використання фінансових інструментів досягнення її цілей: преференцій, кредитів, податкових пільг, відсоткових ставок, позик тощо. Важлива роль належить таким інструментам, як державні, регіональні й місцеві фінансові фонди розвитку та інвестицій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Цілі і завдання державної регіональної фінансової політики