Національна економіка – Мельник А. Ф

Національна економіка – Мельник А. Ф. – ПЕРЕДМОВА

Проведення політичних, економічних та адміністративних реформ в Україні вимагає високого професіоналізму економістів, менеджерів, фахівців із державного управління при прийнятті управлінських рішень, що спираються на знання про національну економіку як складну відкриту систему, що перебуває

Національна економіка – Мельник А. Ф. – Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку. 1.2. Типи та моделі національних економік. 1.3. Суб’єкти економічної діяльності. 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні. 1.3. Економічна безпека держави. Показники

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку

1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку. 1.2. Типи та моделі національних економік. 1.3. Суб’єкти економічної діяльності. 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні. 1.3. Економічна безпека держави. Показники

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 1.2. Типи та моделі національних економік

Сьогодні, за даними ООН, на земній кулі налічується 193 суверенні держави і понад 240 країн. Своєрідність економічної діяльності в рамках кожної країни обумовлена багатьма факторами: наявністю природних ресурсів і певних кліматичних умов, величиною національного

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 1.3. Суб’єкти економічної діяльності

Суб’єктами національної економіки Є інституційні одиниці (підприємства, організації, установи, домашні господарства), які здійснюють певний вид економічної діяльності. Вони вступають між собою в економічні відносини, які можуть набувати форми вертикальних і горизонтальних зв’язків. Жодну з

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні

Кожна країна розвивається в рамках певної соціально-економічної системи, використовуючи наявні умови для життєдіяльності. Серед них слід виокремити три комплексних блоки: природно-кліматичні фактори розвитку країни, виробничо-економічний базис і соціокультурні традиції. Всі країни, маючи різні умови

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 1.5. Економічна безпека держави. Показники оцінки її рівня

Економічна безпека є провідною складовою національної безпеки держави. Національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток країни, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних

Національна економіка – Мельник А. Ф. – Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст, 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки. 2.3. Інституціональні теорії розвитку. 2А. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Вальраса. 2.5. Теорії державного

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст

2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст, 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки. 2.3. Інституціональні теорії розвитку. 2А. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Вальраса. 2.5. Теорії державного

Національна економіка – Мельник А. Ф. – 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки

Недостатнє висвітлення впливу структурних процесів на економічну динаміку та здатність економіки реагувати на зовнішні та внутрішні шоки сприяли активному розвитку теорій структурних трансформацій. Серед них доцільно виокремити: теорію динамічного розвитку Е. Домара, Теорію “трифазного