Національна безпека України – Ліпкан В. А

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА)

Безпека – доля обраних В. Ліпкан Вступ Націобезпекознавство – одна із найважливіших складових духовної культури людства. У ньому сконцентрований значний політико-правовий досвід минулих поколінь, відбиті головні напрями, віхи та підсумки попередніх досліджень проблем забезпечення

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1. Необхідність формування націобезпекознавства

Безпека – доля обраних В. Ліпкан Вступ Націобезпекознавство – одна із найважливіших складових духовної культури людства. У ньому сконцентрований значний політико-правовий досвід минулих поколінь, відбиті головні напрями, віхи та підсумки попередніх досліджень проблем забезпечення

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2. Сутність і зміст націобезпекознавства

Націобезпекознавство становить собою сучасний міждисциплінарний напрям фундаментальної науки і вивчає рівень забезпеченості інтересів нації від небезпек природного, техногенного і антропогенного характеру, а також через дослідження самоорганізації систем дестабілізації. Сутність головної ідеї концепції полягає у

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3. Міждисциплінарний підхід до формування націобезпекознавства

При розгляді особливостей формування сучасної науки все більша увага приділяється на зростаючий міждисциплінарний характер найважливіших напрямів дослідження. Міждисциплінарність виступає як один з найважливіших проявів складності. При її аналізі особлива увага звертається на ті напрями

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4. Основні категорії націобезпекознавства

Звичайно, що даний науковий напрям має власну категорійно-понятійну систему, яка може здатися дещо складною. Існують навіть міркування, що уведення неологізмів та застосування термінології є наукоподібним і з дійсною наукою немає нічого спільного. На це

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 5. Націобезпекознавство в системі наук

Єдність і цілісність матеріального та духовного світу зумовлює єдність усіх наук. Особливо тісний зв’язок існує між гуманітарними науками, які вивчають суспільство, людину, стосунки між ними тощо. У центрі гуманітарних наук перебувають людина, її честь

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 6. Архітектура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки

Відповідно до пропонованого підходу щодо категорійних рядів слід говорити і про певний алгоритм наукового розгляду конкретних сфер життєдіяльності. Відтак постає проблема в акцентуванні уваги на проблемі структури самого наукового підходу до вивчення зазначених питань.

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Розділ 2. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Головне не в тому, щоб бути у безпеці, А в тому, щоб управляти нею. В. Ліпкан Вступ Як вже зазначалося, система національної безпеки є однією з центральних категорій націобезпекознавства. Разом з цим до центральних

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1. Система забезпечення національної безпеки України

1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки Ураховуючи той факт, що СНБ є багатокомпонентною, звичайно постає потреба в існуванні спеціальної підсистеми, мета функціонування якої полягала б у забезпеченні функціонування та розвитку самої

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки

1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки Ураховуючи той факт, що СНБ є багатокомпонентною, звичайно постає потреба в існуванні спеціальної підсистеми, мета функціонування якої полягала б у забезпеченні функціонування та розвитку самої

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.2. Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України

Визначальним елементом створення будь-якої системи є її мета. Отже, очевидним є розгляд даного компоненту і при створенні системи забезпечення національної безпеки України. Питанням визначення поняття мети приділено багато уваги, тому, щоб не переобтяжувати зайвими

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки

Звичайно, що побудова такої важливої підсистеми має відбуватись на науковій основі згідно з основоположними началами її функціонування, таким чином можна впевнено казати про необхідність окреслення принципів побудови СЗНБ. Зокрема до основних з них можна

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.4. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України

Сили забезпечення національної безпеки утворюються і розвиваються відповідно до рішень Президента України та Кабінету Міністрів України для виконання короткотермінових і довготермінових програм забезпечення національної безпеки. Вони включають в себе: Збройні сили України, Міністерство внутрішніх

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.5. Гарантії ефективного управління національною безпекою

Для нейтралізації дисбалансу у СЗНБ має бути сформована сиг. тема стримувань і противаг, за допомогою якої можна буде гарантувати забезпечення прав особи і громадянина. Найбільш продуктивним у цьому напрямі вважається створення системи наступних гарантій:

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.6. Структура системи забезпечення національної безпеки

Для нейтралізації дисбалансу у СЗНБ має бути сформована сиг. тема стримувань і противаг, за допомогою якої можна буде гарантувати забезпечення прав особи і громадянина. Найбільш продуктивним у цьому напрямі вважається створення системи наступних гарантій:

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2. Система управління національною безпекою України

2.1. Поняття системи управління національною безпекою Відповідно до окресленого вище бачення структури системи забезпечення національної безпеки, розглянемо систему управління національною безпекою. Причому у даному розділі наша увага буде зосереджена на розглядові державного управління національною

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.1. Поняття системи управління національною безпекою

2.1. Поняття системи управління національною безпекою Відповідно до окресленого вище бачення структури системи забезпечення національної безпеки, розглянемо систему управління національною безпекою. Причому у даному розділі наша увага буде зосереджена на розглядові державного управління національною

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.2. Структура системи управління національною безпекою

Проведений структурно-функціональний аналіз повноважень органів державної влади дозволив зробити ряд висновків, важливим серед яких є той, що сучасна система управління національно безпекою потребує удосконалення. Практичним виходом даних висновків є запропонування нами структури ієрархічної системи

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.3. Компетенція Президента України у забезпеченні національної безпеки України

Президент України, відповідно до ст. 106 Конституції України, а також ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.5. Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в сфері управління національною безпекою

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених статтями 85, 87 Конституції України, відповідно до ст. 116

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.6. Компетенція Верховної Ради України в сфері забезпечення національної безпеки

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України: – визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки; – формує законодавчу базу

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.7. Конституційний Суд України

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України: – визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки; – формує законодавчу базу

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.8. Суди загальної юрисдикції

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України: – визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки; – формує законодавчу базу

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.9. Прокуратура України

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки України” Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України: – визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки; – формує законодавчу базу

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.10. Національний банк України

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки У країни” Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України Національний банк України

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.11. Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки У країни” Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України Національний банк України

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3. Сили забезпечення національної безпеки України

У межах органів державного управління національною безпекою можна виділити окремо ті органи, забезпечення національної безпеки для яких є прямим обов’язком (органи спеціальної компетенції), і ті, які здійснюють дану функцію опосередковано (органи загальної компетенції). У

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.1. Роль ОВС України в управлінні національною безпекою

Відповідно до от. 1 Закону України “Про міліцію” міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Роль Внутрішніх військ МВС України в управлінні національною безпекою

Відповідно до от. 1 Закону України “Про міліцію” міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.3. Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою

Наступним елементом сил забезпечення є Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Діяльність СБУ здійснюється за наступними основними напрямами: розвідувальна і контррозвідувальна діяльність, боротьба зі злочинністю. Відповідно

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.4. Роль Державної прикордонної служби України в управлінні національною безпекою

Наступним елементом сил забезпечення є Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Діяльність СБУ здійснюється за наступними основними напрямами: розвідувальна і контррозвідувальна діяльність, боротьба зі злочинністю. Відповідно

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.5. Роль Державної митної служби в управлінні національною безпекою

Зазначимо, що з 1 січня 2004 року вступив в дію новий Митний Кодекс України, аналіз основних положень якого і дав нам змогу віднести Державну митну службу до сил забезпечення національної безпеки. Митний кодекс України

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.6. Компетенція Збройних Сил України в управлінні національною безпекою

Зазначимо, що з 1 січня 2004 року вступив в дію новий Митний Кодекс України, аналіз основних положень якого і дав нам змогу віднести Державну митну службу до сил забезпечення національної безпеки. Митний кодекс України

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.7. Завдання Управління державної охорони України у сфері управління національною безпекою

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” державна охорона органів державної влади України та посадових осіб – це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.8. Війська цивільної оборони в управлінні національною безпекою

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” державна охорона органів державної влади України та посадових осіб – це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4. Роль сил спеціального призначення у забезпеченні національної безпеки України

Використання сил спеціального призначення набуло найбільшого розповсюдження США, тому звернемося до аналізу їхнього досвіду з цього питання. Американські солдати, матроси і льотчики, які вміють долати культурні бар’єри і володіють спеціальними мовними навичками, щодня допомагають

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Висновок

Детально проаналізувавши основні функції та завдання складових елементів сил забезпечення національної безпеки: Служби безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, військ цивільної оборони, Державної митної служби України, Управління

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Розділ 3. ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Безпека понад усе, Але право вище за безпеку. В. Ліпкан Вступ Складність положення в забезпеченні національної безпеки збільшується не лише не достатньою ефективністю системи національної безпеки країни і разом з цим системи управління нею,

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1. Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної безпеки

Одним з головних принципів, що має бути закладений у систему нормативно-правового забезпечення національної безпеки, є принцип, відповідно до якого унеможливлювалася б будь-яка узурпація усіх функцій одним з уповноважених державних органів із забезпечення національної безпеки,

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2. Роль права в забезпеченні національної безпеки

Розглядаючи проблеми управління системою національної безпеки як матеріалізацію стратегії управління даною системою, важливим є розгляд ролі права у даному процесі. Право, будучи регулятором суспільних відносин, е одним з дієвих інструментів, з одного боку, як

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України

3.1. Завдання законодавства про національну безпеку Розглянувши роль права в забезпеченні національної безпеки, перейдемо до аналізу самої методології формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки України. Конституція України створила базу для подальшого розвитку законодавства, одним

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.1. Завдання законодавства про національну безпеку

3.1. Завдання законодавства про національну безпеку Розглянувши роль права в забезпеченні національної безпеки, перейдемо до аналізу самої методології формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки України. Конституція України створила базу для подальшого розвитку законодавства, одним

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Причини гальмування процесу формування нормативно-правового фундаменту забезпечення національної безпеки

3.1. Завдання законодавства про національну безпеку Розглянувши роль права в забезпеченні національної безпеки, перейдемо до аналізу самої методології формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки України. Конституція України створила базу для подальшого розвитку законодавства, одним

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.3. Принципи формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки

Основою цілеспрямованого розвитку й удосконалення галузевого законодавства, як і всього законодавства, є відпрацьовані теорією і практикою відповідні принципи, ігнорування яких негативно позначатиметься на характері і змісті нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Систему основних принципів у

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.4. Засоби забезпечення законотворчої діяльності

Основою цілеспрямованого розвитку й удосконалення галузевого законодавства, як і всього законодавства, є відпрацьовані теорією і практикою відповідні принципи, ігнорування яких негативно позначатиметься на характері і змісті нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Систему основних принципів у

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4. Методологія формування Концепції національної безпеки України

Сучасний етап розвитку різних наукових напрямів, пов’язаних із вирішенням проблем забезпечення національної безпеки, характеризується значним розширенням спектру досліджень. І це є абсолютно природним для нашого часу процесом, оскільки складний, системний характер проблем передбачає системний

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4.1. Історичні корені формування. Концепції національної безпеки України

Сучасний етап розвитку різних наукових напрямів, пов’язаних із вирішенням проблем забезпечення національної безпеки, характеризується значним розширенням спектру досліджень. І це є абсолютно природним для нашого часу процесом, оскільки складний, системний характер проблем передбачає системний

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4.2. Поняття та зміст Концепції національної безпеки

Концепція національної безпеки – фундаментальний документ, який має містити керівні принципи, цільові настанови та методи забезпечення національної безпеки, окреслювати механізм функціонування СНБ. її розроблення передбачає створення моделі системи національної безпеки. Концепція (від лат. соnсерtiо

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4.3. Класифікація Концепцій національної безпеки

Концепція національної безпеки – фундаментальний документ, який має містити керівні принципи, цільові настанови та методи забезпечення національної безпеки, окреслювати механізм функціонування СНБ. її розроблення передбачає створення моделі системи національної безпеки. Концепція (від лат. соnсерtiо

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 5. Основні підходи до формування доктрин національної безпеки

Функціонування системи національної безпеки уможливлюється тоді, коли існує надійний нормативно-правовий фундамент, який у концептуальному плані регламентує і спрямовує рух даної системи. До таких основоположних концептуальних документів належать: концепція, доктрина і закони, що регулюють суспільні