Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Висновки

Таким чином, бенчмаркінг можна розглядати як один з найважливіших напрямків стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень. Бенчмаркінговий підхід приводить до істотної зміни процедури ухвалення рішення при здійсненні контролінгу. Традиційно контролінгові рішення приймалися на основі результатів контролінгових досліджень і інтуїції менеджерів щодо комплексу контролінгу. На основі цього розроблялася контрол інгова стратегія фірми. Сучасні умови бізнесу призводять до того, що для забезпечення конкурентноздатності фірми і її стійкого положення подібних дій стає недостатньо. Необхідне вивчення досвіду діяльності і поведінки на ринку лідерів бізнесу для підвищення обгрунтованості стратегій маркетингу.

Бенчмаркінг безпеки являє собою пошук і застосування на практиці найкращих методів забезпечення безпеки. Запозичення або адаптація кращих методів дозволяє організації підняти процеси забезпечення безпеки на рівень, що забезпечує лідерство. Встановлення критеріїв ефективності через бенчмаркінг є дійовим засобом ідентифікації організацій, що володіють значно більш високим рівнем і які можуть володіти кращими методами. Втім дійсна перевага бенчмаркінга полягає в розумінні таких методів, які дозволяють організації перейняти досвід.

Отже бенчмаркінг безпеки слід здійснювати щодо наступних об’єктів.

1. Продукції та послуг, що дозволить визначити властивості та функції, цінні з погляду споживача, які використовуються при плануванні заходів безпеки, проектуванні, розробленні; зазвичай вона визначається як мета розроблення тих чи інших заходів безпеки і методів визначення технологій.

2. Бізнес-процесів, що є основою для удосконалення і реінжинірінга бізнес-процесів. Це має складати невід’ємну частину ініціативи загального безперервного процесу підвищення якості, яка забезпечує досягнення цілей і задач компанії.

3. Критеріїв ефективності. Результатом проведення бенчмаркінгу продукції, послуг і процесів є визначення і обгрунтування цілей щодо декількох важливих для компанії критеріїв ефективності. Відтак, при проведенні заходів по плануванню і операційних оглядів необхідно уявляти ці контрольні точки бенчмаркінгу, причому обговорення досягнутих результатів щодо таких точок має являтися стандартним пунктом порядку денного.

Бенчмаркінг безпеки майбутнього базується на наступних постулатах:

1. Бенчмаркінг безпеки є процесом, що постійно розвивається. Так само, як безпека становить собою процес управління загрозами та небезпеками, так і бенчмаркінг є процесом вивчення та впровадження кращих методів у власну діяльність.

2. Необхідне уніфіковано розуміння бенчмаркінгу і загальновизнана класифікація бізнес-процесів, тобто процесів забезпечення безпеки.

3. Система класифікації має використовуватися в якості інструмента діагностики, який дозволяє позбутися повторних досліджень і забезпечує чіткіше визначення меж процесів.

4. Необхідно розробити еталонну модель бенчмаркінгу безпеки.

5. Спід використовувати тенета професіоналів – антропний чинник бенчмаркінга, що включає і використання електронних мереж.

6. Бенчмаркінг відіграє вирішальну роль при застосуванні бенчмаркінгу.

7. Для збереження конкурентоздатності організації необхідно цілеспрямоване, швидке і безперервне навчання кращим методам забезпечення безпеки.

8. Досконалість у бенчмаркінгу безпеки досягається через послідовний менеджмент процесу дослідження.

Звичайно, ми розглянули далеко не повне коло питань, що стосуються бенчмаркінгу, втім намагалися продемонструвати його проблемні сторони, і особливо специфіку щодо сфери забезпечення безпеки. Важливим вважаємо подальший розвиток даної галузі знань, а також впровадження у практику теоретичних надбань бенчмаркінгу безпеки, який для України є новим напрямом безпе-кових досліджень.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та сутність бенчмаркінгу.

2. Механізм бенчмаркінгу.

3. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

Завдання для самопідготовки

1. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.

2. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.

3. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб’єктів господарювання.

Список рекомендованої літератури

1. Багиев ГЛ.,Аренков И А., Мартынова М. В. Benchmarking у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі керування підприємництвом. – Київ, 1996.

2. Боган К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ. / Кристофер Боган, Майкл Инглиш: под общей ред. Б. Л. Резничен-ко. – М.: Вершина, 2006. – 368 с.

3. Голубков Е. П. Основы маркетинга. Учебник. – М.: Финпресс, 1999,

4. Кемп С. Роберт Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркикт бизнес-процессов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов / пер. с англ., Под ред. О. Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.

6. Клейнер Г. Б., Тамбовцев ВЛ., Качалов РМ. Предприятие в нестабильной экономической среде. – М.: Экономика, 1997.

В. Кубушкин НИ. Основы менеджмента. – Минск: Новое знание, 2001.

7. Кузнецов /OJ3., Подлееных ВЛ. Основы менеджмента. – Спб.: Ол-бис, 1998.

8. Уткин ЗА. Курс менеджмента. – М.: Зеркало, 2001.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Висновки