Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.9. У сфері екології

Найбільш вразливими об’єктами недержавного управління національною безпекою України в надзвичайних умовах є система прийняття рішень з оперативних діях (реакціях), пов’язаних із розвитком надзвичайних ситуацій і ходом ліквідації їх наслідків, а також система збору й обробки інформації про можливі виникнення таких ситуацій.

Особливе значення для нормального функціонування зазначених об’єктів має забезпечення безпеки інфраструктури країни при аваріях, катастрофах, стихійних лихах.

Приховування, затримання надходження, викривлення і руйнування оперативної інформації, несанкціонований доступ до неї окремих осіб або груп осіб можуть призвести як до людських жертв, так і до виникнення різного роду складностей при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаних із особливостями інформаційного впливу в екстремальних умовах: до приведення в рух великих мас людей, які зазнають психічний стрес; до швидкого виникнення і розповсюдження серед них паніки і безладів на основі чуток, неправдивої або недостовірної інформації. До загроз також можна віднести:

* погіршення екологічного стану водних басейнів;

* загострення проблеми транскордонного забруднення і зниження якості води;

* загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

* неврахування екологічних вимог у процесі діяльності по забезпеченню національної безпеки;

* нерозвиненість системи екологічної освіти, недостатній рівень екологічної освіченості серед суб’єктів недержавного забезпечення національної безпеки, а також системи інформування суспільства з екологічних питань;

* здійснення суб’єктами недержавного забезпечення національної безпеки протизаконних дій з використанням біологічних матеріалів;

* використання застарілих та малоефективних комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів.

До специфічних напрямів забезпечення національної безпеки в сфері екології належать:

– участь в межах повноважень у забезпеченні екологічної безпеки;

– впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо – та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, забезпечення зменшення кількості відходів;

– поліпшення екологічного стану річок України, зокрема гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро, та якості питної води;

– урахування екологічних вимог у процесі діяльності по забезпеченню національної безпеки;

– організація підготовки та перепідготовки навчальними закладами недержавної форми власності фахівців в галузі забезпечення екологічної безпеки;

– підвищення контролю за суб’єктами недержавного забезпечення національної безпеки, які у своїй діяльності використовують біологічні матеріали;

■ матеріально-технічне забезпечення переобладнання і будівлі новітніх високоефективних комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів;

– підвищення ефективності діяльності щодо запобігання виникнень надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків;

– недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;

■ реалізація заходів щодо пом’якшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення участі України у міжнародному співробітництві з цих питань;

– удосконалення системи збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, загрози виникнення надзвичайних ситуацій екологічного, техногенного і природного характеру та їх наслідки;

– розроблення ефективної системи моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, та їх прогнозування;

– удосконалення системи інформування населення недержавними суб’єктами забезпечення безпеки про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, про умови їх виникнення та розвитку;

– підвищення надійності систем безпеки, які забезпечують нормальне функціонування державних і недержавних інституцій;

– прогнозування поведінки населення під впливом хибної або недостовірної інформації про можливі надзвичайні ситуації і відпрацювання заходів по наданню допомоги людей в умовах цих ситуацій;

■ розроблення спеціальних заходів по захисту систем безпеки, які забезпечують управління екологічно небезпечними та економічно важливими виробництвами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.9. У сфері екології