Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.10. Національний банк України

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про основи національної безпеки У країни” Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України

Національний банк України виробляє і здійснює емісійно-кредитну політику в інтересах національної безпеки України. Відповідно до статей 6, 7, 9 до функцій Національного банку у сфері забезпечення національної безпеки можна віднести:

1) забезпечення стабільності грошової одиниці України;

2) визначення та проведення грошово-кредитної політики;

3) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських технологій, створення, координація та контроль створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

4) представлення інтересів України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

5) забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

6) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових і валютних відносин;

7) реалізація державної політики з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

8) визначення особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснення мобілізаційної підготовки системи Національного банку;

9) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики і представлення їх Верховній Раді України для інформування, здійснення контролю за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;

10) здійснення аналізу впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до неї;

11) внесення рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;

12) здійснення банківського регулювання і нагляду з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

2.11. Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки

Для виконання функцій по забезпеченню національної безпеки у системі виконавчої влади відповідно до законодавства утворюються міністерства і державні органи забезпечення національної безпеки. Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині делегованих ним Кабінетом Міністрів повноважень і утворюють систему виконавчої влади в країні.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, наявних засобів бюджетного і позабюджетного фінансування:

– забезпечують реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, концепцій, доктрин, програм, постанов органів державної влади у сфері національної безпеки;

– забезпечують створення, підтримку в готовності і застосування сил та засобів забезпечення національної безпеки, а також управління їх діяльністю;

– у межах своєї компетенції розробляють нормативні правові акти у сфері національної безпеки і представляють їх Президентові України та Кабінету Міністрів України;

– вживають заходи щодо організації взаємодії підсистем державного і недержавного забезпечення національної безпеки України;

– вносять в органи виконавчої влади пропозиції з удосконалення функціонування системи забезпечення національної безпеки України.

– керують діяльністю підвідомчих організацій з планування і проведення заходів по забезпеченню національної безпеки;

– забезпечують дотримання прав і законних інтересів громадян, організацій і держави, законів та інших нормативно-правових актів в галузі національної безпеки;

– притягують до відповідальності посадових осіб, дії яких призводять до порушення національних інтересів, створюють умови або безпосередню загрозу національній безпеці України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 2.10. Національний банк України