Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.4.4. Які існують види і особливості створення міжнародних цін?

Слід мати на увазі, що існують відмінності цін національного і міжнародного ринків через транспортні витрати, митні збори, витрати на адміністративно-управлінський апарат, логістичні витрати щодо просування товару на міжнародний ринок.

Тільки після ретельного аналізу приведених вище чинників фірма може приступати до вироблення стратегії формування ціни, яка, в свою чергу, повинна враховувати основні закономірності й підходи до встановлення цін на міжнародних ринках різних країн. Серед безлічі даних, що характеризують стан кон’юнктури світового ринку, ціна є найбільш важливим показником. Вільна ціна на міжнародному ринку характеризує як купівельний попит так і пропозицію виробників товарів, дозволяє здійснити баланс попиту і пропозиції. Міжнародна ціна – величина що швидко змінюється. Дану обставину необхідно брати до уваги в процесі дослідження і вибору відповідної цінової політики для фірми і постійно оцінювати її ефективність.

5.4.4. Які існують види і особливості створення міжнародних цін?

Процесу ціноутворення на світових товарних ринках властиві певні закономірності. В зв’язку з цим отримали розвиток різні види цін і цінові показники.

Залежно від наявності проміжних ланок на шляху від виробника до споживача розрізняють ціни:

O виробників;

O оптові ціни;

O роздрібні ціни.

Ціни в процесі переходу від цін виробника до оптових і далі до роздрібних цін зростають за рахунок торгової надбавки, що покриває витрати оптової та роздрібної ланок.

Витрати в збутових ланках, включаючи рекламні витрати для товарів споживчого призначення, складають в середньому близько 70% ціни виробника залежно від кількості посередників, різного роду надбавок і знижок.

В той же час для ринків машин і устаткування виробничого призначення характерні прямі зв’язки. Діють на ринках також внутрішні і експортні ціни залежно від того, де продається товар – на внутрішньому або на зовнішньому ринку.

5.4.5. Які цінові показники використовують для аналізу динаміки світових цін?

Слід також звернути увагу на те, що при аналізі динаміки світових цін і визначенні їх рівня використовується ряд цінових показників, серед яких:

– показники контрактних цін;

– показники біржових котирувань;

– показники довідкових цін;

– показники індексів цін;

– показники прейскурантів цін;

– показники цінників;

– показники цін пропонувань. Приведемо їх коротку характеристику.

Показники контрактних цін відображають дійсний рівень цін на товар певної якості за відповідних умов постачання і платежу. Проте отримати відомості про контрактні ціни не просто, оскільки вони зазвичай складають комерційну таємницю. Іноді дані про укладені контракти, в тому числі і в зовнішній торгівлі, публікуються в пресі, спеціальних журналах, проте без вказівки багатьох істотних деталей операції (наприклад, якісних показників і т. ін.).

В показниках біржових котирувань відображені ціни товарів, торгівля якими здійснюється на товарних біржах.

Біржові котирування – це ціни реальних контрактів, що здійснюються на уніфікованих умовах відносно якості, обсягу і терміну постачання, валюти платежу. Ціни біржових товарів чуйно реагують на зміни кон’юнктури, схильні до впливу спекуляції та інших випадкових чинників.

Показники довідкових цін визначають ціни, що публікуються продавцями сировинних товарів, а також їх асоціаціями, вони не відображають реальний рівень контрактних цін, від яких відрізняються на величину знижок, що надаються продавцями покупцям. Розмір знижок залежить від стану кон’юнктури, взаємин з покупцем, характеру операції. При погіршенні кон’юнктури знижки, як правило, зростають, а при поліпшенні – знижуються. На відміну від біржових котирувань довідкові ціни публікуються рідше, їх точність як показника реального рівня цін значно нижча.

Індекси цін – це відносні показники, що відображають динаміку цін, але не дають уявлення про їх рівень. У багатьох країнах органи державної статистики публікують індекси внутрішніх і зовнішньоторговельних цін на окремі товари і товарні групи. Індекси цін завжди приводяться з вказівкою базисного року, в якому значення індексу приймається рівним 100.

Індекс цін, що є важливим показником, дозволяє виявити основні тенденції в русі цін і досить широко використовується при аналізі і прогнозі кон’юнктури. За допомогою індексу цін можна також визначати і рівень цін на окремі товари, використовуючи одночасно абсолютні показники – контрактні ціни, ціни пропозицій. Таким чином, стає можливим “підтягти” дані про абсолютне значення цін, які були, скажімо, рік або два роки тому, до справжнього моменту.

Необхідність застосування індексів для цих цілей виникла у зв’язку з коливаннями інфляції, що приводить до швидкого старіння інформації про реальний рівень цін.

Прейскуранти і цінники є показниками цін готових виробів споживчого і виробничого призначення і по суті аналогічні довідковим цінам сировинних товарів, вони не відображають реальних цін на ринку, що складаються на кожен момент, відстають від їх динаміки. Контрактні ціни відрізняються від прейскурантних на розмір знижок, величина яких може сильно коливатися залежно від стану попиту і пропозиції, відносин продавця і покупця.

Ціни пропозицій. Нагадаємо, що у відповідь на запит покупця, зацікавленого в придбанні товару, продавці направляють пропозицію на продаж, в якій містяться умови постачання, платежу і ціни, що пропонуються.

Ціни пропозицій коригуються в ході переговорів з покупцем, який зазвичай отримує знижки. Таким чином, ціни пропозицій відрізняються від контрактних цін. Проте для багатьох товарів, особливо машин і устаткування, ціни пропозицій по суті єдине джерело інформації про рівень цін на ринку. Ціни пропозицій в цілому точніше відображають рівень реальних цін в порівнянні з прейскурантними і довідковими цінами, оскільки при їх встановленні продавець враховує стан попиту, особливості покупця, специфіку умов операції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.4.4. Які існують види і особливості створення міжнародних цін?