Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.4.1. Що таке формування ціни і цінової політики?

5.4.1. Що таке формування ціни і цінової політики?

Ціни і цінова політика є одними з головних складових маркетингової діяльності. Суть і призначення цінової політики в міжнародному маркетингу полягає у формуванні гнучкої ціни на товари відповідно до вимог споживачів, що постійно змінюються, яка б забезпечила конкурентоспроможність і стабільне положення на ринку цьому товару.

На формування ціни товару на міжнародному ринку впливають наступні чинники:

– рівень розвитку світової економіки;

– громадська ціна виробництва;

– кон’юнктура ринку;

– конкуренція;

– якість товару;

– відносини з покупцями та постачальниками;

– обсяги та базисні умови постачань;

– умови платежів;

– стан грошової сфери;

– змінні курси обміну валют.

Відзначимо, що необхідною і очевидною умовою успішного функціонування фірми на міжнародному ринку є формування ефективно обгрунтованої гнучкої цінової політики.

Основний сенс цінової політики в міжнародному маркетингу полягає в тому, щоб на пропонований товар були встановлені такі ціни, які б своєчасно відповідали об’єктивним вимогам мінливої ситуації в своєму сегменті ринку, і на цій основі провести відповідне коригування поведінки фірми на ринку.

Відзначимо, що основними напрямами при дослідженні цін світового ринку є як визначення рівня цін на даний момент з урахуванням змін за аналізований період, так і розробка прогнозу основних тенденцій і закономірностей зміни цін на перспективу. В зв’язку з цим з метою виявлення і розуміння змін, необхідно знати положення справ не тільки на тому конкретному ринку, ціни якого аналізуються, але і основні закономірності розвитку суміжних ринків, а також кон’юнктуру ринку.

Такі умови дозволяють врахувати, яким чином інфляція, конкуренція, ступень завантаження виробничих потужностей та інше впливають на ціни.

5.4.2. Як відбувається процес прогнозу даних при дослідженні цін світового ринку?

Розрахунок прогнозу даних – процес складний і трудомісткий, оскільки в сучасних умовах тенденції розвитку складових попиту швидко міняються через велику кількість чинників, що визначають цінову динаміку в минулому і в майбутньому.

Враховуючи ту обставину, що при складанні прогнозів використовуються фірми, які часто приховують достовірні дані про вузькі місця свого виробництва або про створення найбільш перспективних товарів, з цієї причини отриману інформацію навіть шляхом найсучасніших методів анкетування не можна вважати достовірною і повною, що веде часто до спотвореного прогнозу.

Для отримання прогнозних даних успішно використовуються різні методи прогнозування. Це – екстраполяція, експертні оцінки, економі-ко-математичні методи і різні їх поєднання [16, с. 421].

Методи екстраполяції дозволяють провести складання статистичних рядів найважливіших показників, що характеризують кон’юнктуру ринку за минулий період. Також з їх допомогою аналізуються основні причини, що визначили тенденції і темпи розвитку ринку в минулому. На основі цього аналізу складаються статистичні ряди на прогнозований період.

Також існують різні способи перенесення тенденцій минулого на прогнозований період. Слід звернути увагу на той факт, що умови прогнозованого періоду ніколи не відтворюють повністю умови попереднього періоду, що обмежує можливість застосування такої екстраполяції при економічному прогнозуванні.

У зв’язку з цим значного поширення набула екстраполяція, що передбачає коригування показників минулих періодів з урахуванням зміни сили впливу чинників, визначальної динаміки і рівня цін у минулому, а також і можливостей появи нових чинників.

Методи експертних оцінок грунтуються на використанні досвіду, знань і інтуїції фахівців, що враховують основні тенденції розвитку ринку за минулий період. Аналізуючи при цьому реальну ситуацію на даний момент, фахівці складають свою оцінку перспектив розвитку на майбутнє.

Оптимальна експертна оцінка може бути отримана як в результаті обміну думками між декількома фахівцями і вироблення на цій основі єдиної оцінки, так і методом обробки експертних оцінок незалежними фахівцями, що не спілкуються один з одним. У зв’язку з цим можна відзначити метод “мозкового штурму”, коли прогноз розробляється колективно групою фахівців. Крім цього на основі письмових опитів ряду експертів виявляється прогнозна оцінка кожного фахівця. В даному випадку виключається проведення дискусій і обмін думками між експертами, а результати опитів обробляються з урахуванням бальної оцінки компетентності кожного експерта.

Також для оцінки світових цін досить широко використовуються і економіко-математичні методи. На основі даних за ряд минулих років складаються математичні моделі, що відображають більш менш складні функціональні залежності між ціною та іншими кон’юнктурними показниками товарного ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.4.1. Що таке формування ціни і цінової політики?